Nyhet

Kort från universitetsstyrelsen 5 december 2019

Beslutsärenden

Styrelsen beslutade att fastställa Linnéuniversitetets Vision 2030, som består av visionen, Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, och de tre fokusområdena med tillhörande inriktningsmål för de kommande tio åren. Styrelsen ställde sig även bakom en plan för strategiarbetet som översiktligt beskriver hur vi ska arbeta för att nå de övergripande inriktningsmålen.

Likaså fastställde styrelsen Linnéuniversitetets policy för intern styrning och kontroll.

Ekonomichef Joakim Karlsson och Thorbjörn Nilsson, chef vid universitetsledningens kansli, föredrog Linnéuniversitetets förslag till verksamhetsplan och budget för 2020-2022. Universitetsstyrelsen fastställde verksamhetsplanen och så snart som rektor godkänt fakulteternas och förvaltningens budgetar fastställs även budgetförslaget. 

En extern kvalitetsutvärdering av internrevisionen har genomförts av en oberoende utvärderare. Rapporten presenterades av internrevisor Lars Agerberg och styrelsen beslutade att ge i uppdrag till internrevisionschefen att säkerställa att de noteringar som framkommit i utvärderingen ska genomföras under 2020.                                                                                                                                                                

Anmälningsärenden

Rektorsråd Lars Behrenz gav styrelsen återkoppling av de fortsatta och fördjupade analyserna av Riksrevisionens effektivitetsrapport av högskolor och universitet. 

Den nya universitetsdirektören Therése Iveby Gardell redogjorde för hur Linnéuniversitetet planerar att fortsätta arbeta med digitalisering vid universitetet kopplat till Vision 2030. I ett annat ärende beskrev hon också intrycken från sina första tre månader på Linnéuniversitetet för styrelsen. 

Rektorsråd Bo Bergbäck berättade om hur utvecklingen fortskrider på kajen i Kalmar, där arbetet går enligt plan. Byggnationen av hus Stella och Culmen pågår och inflyttningen är planerad till hösten 2020.

Avslutningsvis lämnade Linnéstudenterna information till styrelsen.

Kommentera (0)