News

Linda Andersson Burnett utsedd till Wallenberg Academy Fellow 2019 – ska undersöka hur Carl von Linné bidrog till medborgarforskning

In English below

Linda Andersson Burnett, forskare i historia och verksam i spetsforskningscentret Concurrences, har utsetts till Wallenberg Academy Fellow 2019. Den prestigefulla utnämningen innebär att Linda nu startar ett forskningsprojekt om hur Carl von Linné inspirerade till medborgarforskning, där människor från alla samhällets skikt deltog i kunskapsinhämtning.

Forskningsprogrammet Wallenberg Academy Fellows, som inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012, ger de främsta unga forskarna långsiktiga resurser för att koncentrera sig på sin forskning. Linda Andersson Burnett har nu utsetts till en av dem och tilldelas 5 miljoner kronor till det fem år långa projektet.

– Det känns fantastiskt! Det här är en möjlighet att undersöka hur allmänheten blev involverad i linneansk forskning och samlande. Min förhoppning är att projektet kan bidra till både synen på vetenskapshistorien såväl som nutida diskussioner om medborgarforskning och museisamlingar. Jag kommer att göra arkivstudier och utgå från material från British museum i London, och universitetsmuseerna i Edinburgh och Aberdeen, säger Linda.

När forskare tar hjälp av allmänheten för att exempelvis övervaka förändringar i fågelpopulationer kallas det medborgarforskning.  Fenomenet beskrivs ofta som något nytt, men har funnits under lång tid. Under 1740- och 1750-talen skrev Linné instruktioner för hur resande naturalhistoriker skulle gå tillväga när de kartlade naturen. Dessa blev populära och började användas internationellt.

Linda Andersson Burnett ska studera hur Linnés instruktioner, och nya instruktioner inspirerade av Linné,  användes i Storbritannien och det brittiska imperiet, där allt från handelsmän och sjöfarare till missionärer och koloniernas ursprungsinvånare bidrog till insamling av kunskap och föremål. 

– Med tanke på de globala utmaningar vi ser i samhället idag, till exempel klimatförändringar och social orättvisa, spelar historisk forskning en viktig roll för att bättre förstå förhållandet mellan vetenskaplig praktik och långsiktiga utvecklingstrender, säger Linda.

Linda är den första forskaren vid Linnéuniversitetet som utses till Wallenberg Academy Fellow.

– Det är en stor glädje att Linda tack vare utnämningen får långsiktiga förutsättningar att bygga en internationell forskargrupp med bas just i forskning om Carl von Linnés mindre uppmärksammade metoder, vid just Linnéuniversitetet, säger rektor Peter Aronsson.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Linda Andersson Burnett appointed Wallenberg Academy Fellow 2019 – will study how Carl Linnaeus contributed to citizen science

Linda Andersson Burnett, researcher in history at Linnaeus University and active at the cutting-edge research centre Concurrences, has been appointed Wallenberg Academy Fellow 2019. The prestigious appointment means that Andersson Burnett will now initiate a research project on how Carl Linnaeus inspired to citizen science, where people from all walks of life participated in knowledge acquisition.

The research programme Wallenberg Academy Fellows, established by the Knut and Alice Wallenberg Foundation in 2012, provide the most prominent young researchers with long-term resources to enable them to focus on their research. Linda Andersson Burnett has now been appointed a Wallenberg Academy Fellow and will receive SEK 5 million for her five-year project.

“This feels fantastic! It gives me the opportunity to study how the general public got involved in Linnaean research and collecting. My hope is that the project will contribute both to our understanding of science history and to contemporary discussions on citizen science and museum collections. I will conduct archive studies based on material from British Museum in London and the university museums in Edinburgh and Aberdeen”, says Andersson Burnett.

When researchers ask for help from the general public to, for instance, monitor changes to bird populations, this is called citizen science. The phenomenon is often described as something new, but as a matter of fact it has existed for a long time. During the 1740s and 1750s, Linnaeus wrote instructions on what procedure travelling naturalists should use when describing and classifying nature. These instructions became popular and were used internationally.

Andersson Burnett will study how Linnaean instructions, and new instructions inspired by Linnaeus, were used in Great Britain and the British Empire, where people ranging from merchants and navigators to missionaries and indigenous people in the colonies contributed to the acquisition of knowledge and items.

“Considering the global challenges society is facing today, for instance climate change and social injustice, it is clear that history research has an important role to play in order to gain a better understanding of the relationship between scientific practice and long-term development trends”, Andersson Burnett concludes.

Linda Anderson Burnet is the first researcher at Linnaeus University who has been appointed a Wallenberg Academy Fellow.

“It makes me very glad that Andersson Burnett, thanks to the appointment, will now have the long-term conditions needed to establish an international research group that will study Carl Linnaeus’s less well-known methods, here at Linnaeus University”, says Peter Aronsson, vice-chancellor at Linnaeus University.

Comment (7)

  1. Stort grattis!

  2. så roligt! stort grattis!

  3. Jättekul! Grattis!

  4. Välförtjänt! Stort grattis!

  5. Väldigt glädjande nyheter och välförtjänt! Linda är en mycket kunnig, positiv och skärpt kollega. Grattis Linda!

  6. Stort grattis! Så roligt!