News

Resvaneundersökning Kalmar: Hur reser du till, från och i jobbet? // How do you travel to, from and in work?

Logo Hållbara resval

In English below

Idag får du som medarbetare i Kalmar en enkät via e-post om hur du reser till och från Linnéuniversitetet. Utifrån resultatet kommer det erbjudas olika aktiviteter och verktyg under 2020-2021 för att öka antalet klimatsmarta resor kopplade till Linnéuniversitetet.

Enkäten skickas till studenter och medarbetare i Kalmar och är en del av projektet Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet som syftar till att öka andelen hållbara transporter med 10% och bidra till att Kalmar kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030.

Undersökningen tar cirka 10 minuter att svara på – vi hoppas att du vill delta och på så sätt ge oss ett bra underlag att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Du svarar på enkäten genom att klicka på en länk i ett mejl som du kommer att få under dagen.

Vi gör undersökningen inom projektet Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet. Enkäten är en del av flera aktiviteter som projektet genomför under 2020-2021. Några exempel är:

  • Testa olika typer av elcyklar under ett antal veckor
  • Tävling för att resa mer miljövänligt och hälsosamt
  • Seminarier/workshops
  • ”Hållbarhets café”
  • Kollektivtrafik- och cykelkampanjer

Medarbetare i Växjö svarade på en liknande enkät i november 2018.

Hur gör vi denna undersökning och varför?

En motsvarande resvaneundersökning genomförs av Kalmar kommun dels bland medarbetare och dels kopplat till kommunens grundskolor i projektet På egna ben och där har den skickats till vårdnadshavare. På Linnéuniversitetet når enkäten samtliga medarbetare och studenter på Linnéuniversitetet som har arbets- eller studieort Kalmar och pågår till 15 december. En påminnelse kommer att gå ut till dem som inte svarat innan den 15 december.

Undersökningen utgör en av flera olika delar i en nulägesanalys. Bilden som analysen ger kommer att ligga till grund för inriktningen på projektets aktiviteter. Resvaneundersökningen är en av de större pusselbitarna och det är av mycket stort värde för projektet att så många som möjligt tar sig tid och svarar.

Mer information

Hållbara resval är ett samarbetsprojekt mellan Kalmar Kommun och Linnéuniversitetet med samfinansiering från Europeiska regionalfonden och Region Kalmar län. Linnéuniversitetets representant i styrgruppen är Bo Bergbäck

Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta Åsa Wågman, projektledare Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet

Du kan läsa mer om samarbetet på projektsidan på Kalmar Kommuns webbplats.

-------------------------------------------------------------------------

How do you travel to, from and in work?

Today, members of staff at Linnaeus University in Kalmar will receive a questionnaire via email on how you travel to and from work and what travel habits you have when travelling in work. Based on the results, we will offer a number of activities and tools in 2020–2021 to increase the number of climate-smart travels linked to our organisation.

The questionnaire is part of the project Sustainable travel choices Kalmar Linnaeus University which aims to increase the number of sustainable transports by 10 percent and to contribute to making Kalmar municipality fossil fuel-free by 2030.

It takes approximately 10 minutes to answer the questionnaire – we hope that you would like to take part and in this way provide us with as good data as possible to develop or sustainability work. You answer the questionnaire by clicking on the link in the email you will receive during the day. 

The questionnaire is part of the project Sustainable travel choices Kalmar Linnaeus University. The project will arrange a number of different activities during 2020 and 2021. Examples of these are:

  • Try out various types of electric bicycles during a couple of weeks
  • Competition to increase environmentally-friendly and healthy travelling
  • Seminars/workshops
  • “Sustainability café”
  • Public transportation and bicycle campaigns

Members of staff in Växjö answered a similar questionnaire in November 2018.

How and why are we carrying out this survey?
A corresponding travel habits survey is being carried out by Kalmar municipality, partly among members of staff and partly linked to primary schools in the municipality through the project På egna ben [On your own two legs] where the questionnaire has been sent to guardians. At Linnaeus University, the questionnaire will reach all members of staff and students at Linnaeus University who work or study in Kalmar. The questionnaire will be open until 15 December and a reminder will be sent out to those who have not yet answered before 15 December.

The survey is one of several different parts in a situation analysis. The picture provided by this analysis will form the basis for what activities the project will focus on. The travel habits survey is one of the largest pieces of the puzzle and it is, therefore, of great value that you take the time to answer.

More information
Sustainable travel choices is a project collaboration between Kalmar municipality and Linnaeus University with co-funding from the European regional fund and Region Kalmar County. Linnaeus University’s representative on the steering group is Bo Bergbäck.

If you have any questions, you are welcome to contact Åsa Wågman, project manager Sustainable travel choices Kalmar Linnaeus University.

You can learn more about the collaboration on the project page on Kalmar municipality’s website (only in Swedish).

Comment (0)