News

Ansträngd ekonomi / Strained economy

In English below

En sammanställning av inlämnade budgetförslag från fakulteter och verksamhetsstöd inför nästa år visar att Linnéuniversitetet totalt riskerar ett underskott på cirka 62 miljoner kronor.

Universitetet har sedan tidigare planerat för ökade kostnader, bland annat på grund av höjda lokalkostnader. Även om lokalkostnaderna ökar återgår lokalkostnadernas andel av universitetets totala omsättning till samma nivå som 2011. De ökade kostnaderna sammanfaller nu med vikande studentunderlag och de inlämnade budgetförslagen lyckas inte möta dessa förutsättningar i tillräcklig utsträckning.

- För att nå en ekonomi i balans behöver därför fakulteter och gemensamma funktioner se över kostnaderna i sina budgetförslag, säger rektor Peter Aronsson.

Fakulteterna har fått i uppdrag att inför nästa år sänka de budgeterade kostnaderna med 1,3 procent, vilket tillsammans motsvarar 23 miljoner kronor. Förvaltningen arbetar redan med en översyn av sina kostnader och behöver inför 2020 sänka de budgeterade kostnaderna med cirka 19 miljoner kronor.

- Linnéuniversitetet behöver lyckas med detta för att hamna på det planerade underskottet på 20 miljoner kronor. Alla kommer att behöva hjälpas åt att hantera det allvarliga ekonomiska läget, säger Peter Aronsson.

I dagsläget går det inte att säga exakt vilka konsekvenser översynen av kostnaderna kommer att få.

- Den behöver hanteras utifrån de mer specifika förutsättningarna inom respektive fakultet och avdelning, men de är i en storleksordning som gör att de kommer att bli kännbara, avslutar Peter Aronsson.

-----------------------------------------------------------------------------------------

A compilation of handed-in budget proposals from faculties and the university administration for next year shows that Linnaeus University risks a total deficit of SEK 62 million.

The university has been planning for increased costs due to, among other things, increased costs for facilities. Even though the costs for facilities has increased, the share of the cost for facilities in relation to the university’s total revenue will return to the same level as in 2011. The increased costs now coincide with falling numbers of applicants and the handed-in budget proposals do not meet these challenges to a sufficient extent.

“Therefore, in order to achieve a balanced budget, all faculties and the university administration must review the costs in their budget proposals”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

The faculties have been instructed to lower their budget costs by 1.3 percent for next year, which combined would be equivalent to SEK 23 million. The university administration is already reviewing its costs and will have to lower its costs for 2020 with SEK 19 million.

“Linnaeus University must succeed with this in order to reach the planned deficit of SEK 20 million. We will all have to work together to handle the serious economic situation”, Aronsson continues.

At the time being, it is not possible to say what consequences the review of the costs will have.

“This issue needs to be handled based on the more specific conditions within each respective faculty and office, but the savings needed are of such magnitude that it will be noticeable”, Aronsson concludes.

Comment (3)

  1. Om ekonomin skall åtgärdas måste detta ske via lönekontot (80% av kostnaderna). Att skära i undervisningskostnaderna blir kontraproduktivt eftersom detta med mycket stor sannolikhet kommer att minska genomströmningen på kurserna (=minskade intäkter). Den nödvändiga personalminskningen ligger på c.a 70-80 anställda eller 3% av personalen. Denna minskning bör i första hand läggas på central och lokal administration.

  2. Vid alla ekonomiska underskott gäller det att göra en NOGGRANN analys av orsaker och därefter koppla åtgärdsförslagen till dessa. Då duger det inte att skicka ut signalen att det är fakulteterna som först och främst skall minska kostnaderna (23 mkr) och den centrala administrationen resterande del (19mkr). "Osthyvelprincipen" får helt felaktiga effekter och kommer snabbt äventyra kvaliteten i såväl undervisningen som forskningen.    

  3. Att skära i undervisningskostnaderna är det som sker först - inte ska man förvänta sig att den centrala administrationen ska minska. I min grupp har vi fått beskedet att antalet kontakttimmar på en kurs under vt20 reduceras med 20% … så kontakttiden krymper med 20% också. Resultatet blir att kvalitén blir sämre … men vem bryr sig om kvalitén på en grundutbildningskurs?