Nyhet

Vattenläckage upptäckta och åtgärdade i hus Vita / Water leakages detected and corrected in building Vita

For English see below

I hus Vita på Universitetskajen har det upptäckts fuktskador på undertak och väggar i cirka 10 utrymmen. Rum som påverkats är mestadels kontor, enstaka mötesrum och någon öppen yta. Rummen ligger i anslutning till varandra och är i en begränsad del av hus Vita på våning 4. Byggherren Skanska och fastighetsägaren Intea identifierade dessa skador tidigt och har bytt ut en del av undertaksplattorna, där tyvärr ett par av skadorna nu har kommit tillbaka.

Eftersom skadorna har kommit tillbaka så valde Skanska, Intea och Linnéuniversitetet att under vecka 47 ta in ett företag som arbetar med genomsökningar och mätningar, för att hitta felkällan och möjliga läckage/vattenvägar i taket. Genomsökningen, eller läcksökningen, gjorde att man hittade där vattnet tränger in. Uttorkning, fortlöpande fuktmätningar och återställning har redan satts igång av hyresvärden.

– Vi har haft en ständig dialog med de berörda och hittat bra tillfälliga lösningar för de som inte kunnat arbeta på sitt kontor. Nu hoppas vi dessutom att alla felkällor är identifierade och åtgärder kommer att ske i samråd med hyresvärd och berörda, säger Christel Olsson, huvudprojektledare för Universitetskajen.

I samband med fuktskadorna i Vita så dök det även upp samma problem på två kontor i hus Magna. Här har man hittat felet och även åtgärdat det. Det berodde på att ett stuprör och en takduk haft en spricka där det trängt in vatten. Dessa kontor är under renovering. En skadad vägg är åtgärdad och nu sker målning, spackling och undertaksarbete. Redan på måndag nästa vecka sker städning och efter det kan de berörda flytta in i kontoren igen. Mätningar har skett kontinuerligt här med godkända resultat.

Har du frågor kring Universitetskajen kontakta:
Christel Olsson, huvudprojektledare för Universitetskajen, telefon 0470 – 70 88 70

Har du frågor kring hur dessa skador har uppstått eller kring fastigheterna kontakta:
För hus Magna: Lars Blixte, P&E Fastighetspartner, telefon 0703 – 09 72 09

För hus Vita: Jonas Rimsberg, Intea Fastigheter, telefon 0722 – 17 90 60

-------------------------------------------------------------------------------------

Water leakages detected and corrected in building Vita

Moisture damage has been detected in suspended ceilings and walls in ten different places in building Vita at Universitetskajen. Primarily offices but also a couple of meeting rooms and one open space are affected by this. The affected rooms are all located within a limited area on the third floor in building Vita. The constructor Skanska and the property owner Intea identified these damages at an early stage and have changed parts of the suspended ceiling; unfortunately some of these damages have now come back.

Since the damages have come back, Skanska, Intea, and Linnaeus University decided to contract an external party 18–22 November to carry out a thorough investigation and take measurements in order to find the error source and any leakages/water in the ceiling. The investigation, or leakage search, resulted in the place where water enters being found. Drying out, continuous measurements of moist levels, and restoration have already been initiated by the property owner.

“We’ve had a continuous dialogue with the concerned parties and come up with good, temporary solutions for the members of staff who have not been able to use their offices. Our hope now is that all error sources have been identified and measures will be taken in consultation with the property owner and other affected parties”, says Christel Olsson, head project manager for Universitetskajen.

In connection to the moisture damage in building Vita, the same problem was detected in two offices in building Magna. This error source has been identified and corrected. The leakage in building Magna resulted from a crack in a drainpipe and roofing membrane where water leaked in. These two offices are now being renovated. One damaged wall has been restored and now painting, plastering, and suspension ceiling work is being carried out. Next Monday the offices will be cleaned and those who have been affected can move back into their offices. Continuous measurements have been carried out with approved results.

If you have any questions concerning Universitetskajen, please contact:
Christel Olsson, head project manager for Universitetskajen, phone 0470-70 88 70.

If you have any questions concerning how these damages have arisen or concerning the facilities, please contact:
Building Magna:
Lars Blixte, P&E Fastighetspartner, phone 070-309 72 09
Building Vita: Jonas Rimsberg, Intea Fastigheter, phone 072-217 90 60

Kommentera (0)