Nyhet

God trivsel men hög arbetsbelastning – resultatet från arbetsmiljöenkäten är här

In English below

Nu har resultatet sammanställts från den arbetsmiljöundersökning som gjordes i oktober. 72 procent svarade på enkäten och det övergripande resultatet visar att vi trivs med våra arbetsuppgifter, har bra chefer, men att arbetsbelastning upplevs som hög och att informationen om ledningens övergripande beslut kan förbättras.

Det övergripande omdömet för organisationen ”Motiverad Medarbetaridex” (MMI) är ett centralt mått som visar hur nöjd man som medarbetare är med sin arbetssituation och för Linnéuniversitetet ligger det på 61. Eftersom det är första gången vi gör den här mätningen i den här formen har vi inget att jämföra med utan får se det som en nollmätning. Däremot kan vi jämföra oss med enkätföretagets övriga kunder enligt deras benchmark. Snittet för Sverige ligger på 63, landsting har i snitt 59, kommuner 61, den privata sektorn 65 och statliga myndigheter 67.
–  Det här är ett ganska normalt resultat kan man säga, snittet är på 63, så vi ligger alltså något lägre. Vi ser också att det inte är  så stor spridning mellan fakulteterna på en övergripande nivå, säger Marianne Johansson-Hellström, HR-chef.

Starka områden som lyfts fram är kompetens och utveckling som omfattar hur väl man trivs med sina arbetsuppgifter, om man får använda sin kompetens och om man upplever att man har inflytande över hur arbetet planeras. Även ledarskapet och framförallt den närmaste chefen får ett gott betyg.

– Det är glädjande att se hur många medarbetare som säger sig kunna utveckla sin kompetens, är engagerade och stolta över sin arbetsplats, säger Peter Aronsson, rektor.

Det som har fått ett sämre resultat är frågor som handlar om organisation och ledning. Det är också många som uppger att de har en hög arbetsbelastning och en pressad arbetssituation.

– Vi behöver stärka förmågan att gemensamt leda och samarbeta inom och mellan enheter i organisationen. Det bidrar till en ännu mer framgångsrik verksamhet utan att arbetsbördan ökar. Nu ska vi använda resultaten för att genomföra förbättringar i enlighet med vår arbetsmiljöpolicy, säger Peter Aronsson, rektor.

Till arbetsmiljöenkäten skickades även 498 fritextsvar in, och dessa ska nu sammanställas och analyseras. Det kommer även att göras en bortfallsanalys.

Nästa steg
Det övergripande resultatet presenterades för alla chefer och skyddsombud den 19 november. Alla chefer har nu i uppdrag att presentera det egna resultatet för sin arbetsgrupp. Tillsammans ska chefen och medarbetarna därefter identifiera risker, riskbedöma och ge förslag på åtgärder till förbättring. En nyhet är att den handlingsplan för arbetsmiljön som tas fram ska läggas som bilaga till fakultetens/förvaltningens verksamhetsplan för att säkerställa en bättre uppföljning.

Kort om arbetsmiljöenkäten
Arbetsmiljöenkäten är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och syftet är att få kunskap om hur medarbetarna upplever såväl organisationen som den egna arbetssituationen för att vid behov kunna genomföra förbättringar. Enkäten har genomförts med hjälp av en extern konsult, Origo Group, men frågorna har arbetets fram av en arbetsgrupp på universitetet.

--------------------------------------------------------------------------------------

Good job satisfaction but high workload – the results from the work environment questionnaire presented

The results from the work environment survey that was carried out in October have now been compiled. 72 percent of members of staff answered the questionnaire and the overall result shows that we are pleased with our job tasks and have good managers, but also that the workload is high and that information about management decisions in general can be improved.

The overall measure for an organisation “Motivated Staff Index” (MMI) is a central measure showing how pleased members of staff are with their work situation. At Linnaeus University this figure is 61. Since this is the first time we carry out this measurement we do not have anything to compare with and the figure has to be viewed as a benchmark measurement. However, we can make comparisons with the questionnaire company’s other customers using their benchmark. The Swedish average is 63, for county councils it is 59, for municipalities 61, for the private sector 65, and for government authorities 67.

“You could say that this is a pretty normal result, the Swedish average is 63 and our result is somewhat lower. We can also see that there is not that much difference between the faculties on the overall level”, says Marianne Johansson-Hellström, head of human resources.

Strong areas that have been lifted are skills and development, which comprise how satisfied you are with your job tasks, if you get to use your competence, and if you feel that you have a say in how the work is planned. Leadership gets a high rating as well, in particular that of the nearest manager.

“It makes me happy to see that so many members of staff feel that they have the opportunity to develop their competence and skills and are committed and proud to work at Linnaeus University”, says Peter Aronsson, vice-chancellor.

Areas that have received less good results are questions dealing with organisation and management. Many members of staff have also stated that they have a high workload and a stressful job situation.

“We need to strengthen our ability to work together to lead and collaborate within and between different units in the organisation. This will contribute to even more successful activities without increasing the workload. We will now use the results to implement improvements in accordance with our work environment policy”, vice-chancellor Peter Aronsson concludes.

A total of 498 text answers were also sent in with the work environment questionnaire. These will now be compiled and analysed. A non-response analysis will also be carried out.

Next step
The overall result was presented to all managers and safety representatives on 19 November. All managers are now instructed to present their own results to their respective working group. After this, each manager and his/her members of staff will work together to identify risks, make risk assessments, and work out proposals for improvement measures. What is new is that the action plan for the work environment that is developed will be an attachment to the faculty’s/university administration’s operational plan in order to guarantee a better follow-up.

About the work environment questionnaire
The work environment questionnaire is part of the systematic work environment work and the aim is to gain knowledge about what members of staff think about the organisation and their own work situation, in order to implement improvements if needed. The questionnaire survey was carried out with the help of an external consultant, Origo Group, but the questions have been designed by a working team at the university.

Kommentera (1)

  1. Jag har fått en fråga från en av våra kunskapsplattformar om det går att bryta ner enkäten på plattformsnivå? Går det att söka ut sådana resultat från enkäten?

Filer