Nyhet

Linnéuniversitetet deltar i pilotutvärdering av kvalitetssystem för forskning

In English below

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) startade hösten 2019 en pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning. Linnéuniversitetet ingår tillsammans med Högskolan i Borås och Högskolan i Väst i pilotomgången.

Pilotgranskningen är en del av UKÄs regeringsuppdrag med att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering av hela högskolans verksamhet för både högre utbildning och forskning. Det första steget är att lärosätena skriver en självvärdering enligt en mall från UKÄ.

–  Här beskriver vi vårt kvalitetssäkringssystem för forskning och hur vi arbetar inom fem utpekade bedömningsområden. Dokumentet håller nu på att färdigställas och ska lämnas till UKÄ senast 19 december 2019, berättar Catherine Legrand, prorektor.

Nästa steg är att UKÄ och bedömningsgruppen gör platsbesök i både Kalmar och Växjö under våren 2020 för att träffa ledning, styrelse, medarbetare och studenter. 

–  Att delta i den här piloten har flera fördelar, bland annat för att vi behöver utvärdera och utveckla vårt eget system för att bidra till Vision 2030. Vi lär också känna metodiken och har möjlighet att påverka den slutliga utformningen av systemet och processen, som man planerar att fastslå efter att piloten utvärderats 2021. Om UKÄ  ger oss godkänt efter pilotutvärderingen kommer vi inte att behöva ingå i den kommande ordinarie granskningen, säger Catherine Legrand.

Läs mer om kvalitetsgranskning av forskning på UKÄ:s hemsida.

Kort om processen
UKÄ har beslutat om en vägledning som ska användas i pilotgranskningarna av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning. Granskningsprocessen består av följande delar:

 • Universitetet lämnar in underlag och en självvärdering utifrån de bedömningsområden som UKÄ beslutat, 19 december
 • Platsbesök 1: 19 mars (träff med lärosätets ledning och styrelse)
 • Fördjupningsspår, som meddelas vid platsbesök 1.
 • Platsbesök 2: 1213 maj (via valda fördjupningsspår granska hur kvalitetsarbetet fungerar i praktiken)
 • UKÄ fattar beslut, november 2020
 • Uppföljning med de lärosäten som ingår i piloten, december 2020
 • Justering av metod och därefter i de ordinarie granskningarna 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University participates in pilot review of quality-assurance system for research

In autumn 2019, the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) initiated a pilot review of higher education institutions’ quality-assurance work concerning research. Linnaeus University, together with University of Borås and University West, take part in the pilot review.

The pilot review is part of UKÄ’s government commission to develop the national system for quality-assurance of all activities at higher education institutions; that is to say, both higher education and research. The first step is that the higher education institutions write a self-assessment based on a template provided by UKÄ.

“In this self-assessment, we describe our quality-assurance system and how we work with the five pinpointed areas of evaluation. The document is now being completed and will be handed in to UKÄ by 19 December 2019 at the latest”, says Catherine Legrand, pro-vice-chancellor.

The next step will be for UKÄ and the review group to make site-visits in both Kalmar and Växjö during spring 2020 to meet the senior management team, the board, members of staff, and students.

“It is beneficial in many ways to take part in this pilot, among other things, because we need to evaluate and develop our own system in order to contribute to Vision 2030. We will also become familiar with the methodology and have the opportunity to affect the final design of the system and the process, which is expected to be established once the pilot has been evaluated in 2021. In case our system is approved by UKÄ after the pilot review, we will not be required to take part in the upcoming regular review”, Catherine Legrand concludes.

Learn more about quality-assurance review on UKÄ’s website (only in Swedish).

About the process
UKÄ has decided on guidelines to be used in the pilot reviews of the higher education institutions’ quality-assurance of research. The review process consists of the following parts: 

 • The university hands in data and a self-assessment based on the areas of evaluation decided by UKÄ, 19 December
 • Site-visit 1: 19 March (meeting with senior management team and board)
 • Field of specialisation, information on this on site-visit 1
 • Site-visit 2: 12–13 May (via the field of specialisation in question, review what the quality-assurance work looks like in practice)
 • UKÄ makes its decision, November 2020
 • Follow-up with the higher education institutions that have taken part in the pilot, December 2020
 • Adjustment of method and then the regular reviews in 2021

Kommentera (0)