Nyhet

Könsneutrala omklädningsrum i Radix / Gender neutral dressing rooms in Radix

For English see below

I hus Radix i Kalmar på bottenvåningen finns det dusch- och omklädningsrum som är öppna för vem som helst (och nästan när som helst). Alla dessa utrymmen är könsneutrala och följer Linnéuniversitetets arbete för lika villkor.

- Alla toaletter, dusch- och omklädningsrum är till för alla. Duschutrymmen är byggda så att varje dusch är ett eget rum, som går att låsa om sig där enskild omklädning är möjlig. Därför kan vi även frångå han, hon och hen och bara skylta med dusch här. Vi åtskiljer heller inte personal eller studenter i dessa utrymmen, utan följer riktlinjen att de är till för alla även i den aspekten, säger en av projektledarna för Universitetskajen Anna-Stina Örnerstig. 

Så med andra ord för vem som helst. Men bara nästan när som helst. Dessa utrymmen följer våra vanliga andra öppettider och kan nås utan passerkort mellan 08–16 vardagar, men för personal och studenter med passerkort är de tillgängliga 06–23 vardagar.

Vi fångade tidigt upp behovet av att kunna duscha eller byta om på jobbet, eftersom fler och fler väljer cykel framför bil, eller vill träna i samband med jobbet. Det har varit en självklarhet tidigt i projektet att det ska finnas möjlighet till dusch och omklädning på jobbet. Här finns det också ett gäng skåp där man kan låsa in sina saker medan man tränar eller duschar. Man får dock ta med eget hänglås, avslutar Anna-Stina Örnerstig. 

För frågor kring detta kontakta Mikael Pettersson, Sektionschef lokalplanering.

--------------------------------------------------------------------------------------

On the ground floor of building Radix in Kalmar, there are shower and dressing rooms that are open to anyone at almost any hours. All these spaces are gender neutral and follow Linnaeus University’s work with equal opportunity.

“All toilet, shower, and dressing facilities are open to everyone. Shower facilities are constructed so that each shower is in its own room. These rooms can be locked and can also be used to get dressed in private. Thus, we can skip using he, she, and “hen”, here and just use signage for showers. We do not make a distinction between members of staff and students in these spaces either, but instead follow the guideline that these spaces are for everyone also in this aspect” says Anna-Stina Örnestig, one of the project managers for Universitetskajen.

Thus, in other words, open to everyone, but only almost at any hours. The hours for these spaces follow our normal opening hours and can be accessed without a swipe card between 08.00 and 16.00 on weekdays, but members of staff and students have access with swipe card between 06:00 and 23:00 on weekdays.

At an early stage, we were alerted to the fact that there is a need to be able to shower and change clothes at work, since more and more members of staff and students choose to take their bicycle instead of their car to work, or want to do exercise in connection to work. Therefore, it was established early on in the project that the university should offer the possibility to take a shower and change clothes at work. There are also a number of lockers available where you can leave your things when exercising or taking a shower. However, you must bring your own padlock”, Anna-Stina Örnestig concludes.

In case you have any questions, please contact Mikael Pettersson, section manager facilities planning.

Kommentera (1)

  1. Härligt att höra!