Nyhet

Kursvärderingar engagerade många på årets kvalitetskonferens/Great commitment for course evaluations at this year’s quality conference

For English see below

Igår höll Rådet för utbildning och lärande årets kvalitetskonferens. Runt 75 medarbetare engagerade sig i presentation och diskussioner om kvalitetssystemet som vi är i full gång att införa, pilotstudien om kursvärderingar och andra prioriterade frågor inom utbildning och lärande.

Niklas Ammert som är vicerektor med ansvar för utbildning och lärande, presenterade de fem frågor som är Linnéuniversitetets prioriterade utvecklingsområden under kommande år. Det innebär att vi har identifierat svagheter inom områden som är väsentliga bland annat för vår myndighetsutövning: 

– Med förbättrat arbete för studentrepresentation, de insatser gom görs inom det högskolepedagogiska området, förbättringar i examinationsprocessen, utvecklingsarbete avseende kursvärderingar och en genomgripande kvalitetskultur kommer Linnéuniversitetet att ta viktiga steg i kvalitetsarbetet, säger Niklas Ammert.

– Vi pratar om en kvalitetskultur – där har vi kommit en bit på vägen. Vi har delaktiga medarbetare som ofta berättar när saker inte fungerar och utvecklar sina kurser och sin verksamhet med lärande i centrum. Det vi främst behöver jobba på är att sätta ord på vårt arbetssätt och få kurs, institution och fakultet att hänga samman med vårt gemnsamma kvalitetshjul, sammanfattar Brita Cederblad.

Pernilla Severson som tillsammans med Brita Cederblad har genomfört ett pilotprojekt om kursvärderingar, presenterade slutrapporten och diskuterade med deltagarna hur vi ska göra för att driva kvalitetsprocesserna framåt.

– När det gäller kursvärderingar finns det ingen standardmodell som passar alla, vi behöver kunna anpassa frågorna efter vad vi vill utvärdera – det är den vanligaste synpunkten vi har fått in i piloten, säger Pernilla Severson. 

Kvalitetskonferensen arrangerades av rådet för utbildning och lärande.

----------------------------------------------------------------------

Yesterday, the Council for Education and Learning held its annual quality conference. Some 75 members of staff listened to presentations and engaged in discussions about the quality system that we are now introducing, the pilot study on course evaluations and other prioritised questions linked to education and learning.

Niklas Ammert, deputy vice-chancellor with responsibility for education and learning, presented the five questions that are Linnaeus University’s prioritised areas of development for the upcoming years. This means that we have identified weaknesses within areas that are crucial to, among other things, our exercise of public authority.

“Linnaeus University will take important steps in its quality-assurance work through improved work with student representation, efforts made within the field of teaching in higher education, improvements to the examination process, development work concerning course evaluations, and an overall quality-assurance culture”, says Niklas Ammert.

“We talk about a quality-assurance culture – and we have come some way towards achieving this. We have very committed members of staff who often inform us when things are not working properly and who develop their courses and activities with focus on learning. What we primarily need to work with, is to describe our working processes to establish a coherence between course, department, faculty, and our common quality cycle”, says Brita Cederblad.

Pernilla Severson, who has carried out a pilot project on course evaluations together with Brita Cederblad, presented the final report and held a discussion with the participants on how we should move the quality processes forward.

“There is no one standard model for course evaluations that is suitable for all courses, we need to be able to adapt the questions according to what we want to evaluate – that is the most frequent comment we have received in the pilot project”, Pernilla Severson concludes.

The quality conference was arranged by the Council for Education and Learning

 

Kommentera (0)

Filer