Nyhet

Dags att söka Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium / Time to apply for Kalmar’s and Växjö’s major Linnaeus scholarship

In English below

Nu är det dags att söka Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling 

Stipendiet är på 500.000 kr och kommer att delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i januari 2020. 

Sista ansökningsdag 11 november 2019 

Övergripande syfte 

Stipendiet ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan och att jordens resurser räcker till för kommande generationer. 

Stipendiet riktar sig till alla vetenskapliga discipliner. Det ska främja nytänkande forskning inom biologi, ekologi och teknik. Det kan handla om tekniska lösningar och innovation, men också om mänskligt beteende. Hur förhåller vi oss till vår planet? Hur kan en förändrad livsstil bidra till ekologisk hållbarhet? Hur kan vi skapa bättre produktion och klokare konsumtion? 

Stipendiet ska främja att forskningen kommer till nytta för att skapa hållbara lösningar för framtiden. 

Behörighet 

Sökanden skall vara verksam vid Linnéuniversitet såsom doktorand och vara i slutskedet av doktorandstudierna med planerad disputation eller disputerat vid Linnéuniversitet, varefter en tidsperiod på max fyra år ska förflutit. Forskningsprojektet för vilket stipendiet söks ska bedrivas vid Linnéuniversitetet. 

Stipendiet kan sökas av enskild person eller grupp. 

Ansökan ställs till Linnéuniversitetets stipendiesekreterare. Sista ansökningsdag 11 november 2019. 

Linnéuniversitetet Stipendiesekreterare
Linda Leonhardt
391 82 Kalmar
E-post linda.leonhardt@lnu.se 

Klicka här för PDF med fullständiga kriterier och anvisningar för din ansökan

………………………

Kalmar’s and Växjö’s major Linnaeus scholarship for research within ecologically sustainable development 

The SEK 500,000 scholarship is now announced for the eight consecutive year and will be handed out at Linnaeus University’s Academic Ceremony in January 2012. 

Last application date November 11, 2019 

Overall objective 

The scholarship should support Linnaeus University’s research within ecologically sustainable development. It is intended for applied research that contributes to reducing environmental impact and that our planet’s resources last for future generations. 

The scholarship is aimed at all scientific disciplines. It should promote innovative research within biology, ecology, and technology. This can be anything from technical solutions and innovations to human behaviour. How do we relate to our planet? How can lifestyle changes contribute to ecological sustainability? How can we achieve better production and wiser consumption? 

The scholarship is meant to promote that research contributes to creating sustainable solutions for the future. 

Required qualifications 

The applicant must be a doctoral student at Linnaeus University and be in the final stages of his/her third-cycle studies with plans made for the defence of the doctoral thesis, or having defended his/ her doctoral thesis not more than four years earlier. The research project for which the scholarship is applied for is to be carried out at Linnaeus University. 

The scholarship can be applied for by an individual or by a group. 

The application is to be addressed to Linnaeus University’s scholarship secretary. 

Last application date November 11, 2019. 

Linnaeus University Scholarship secretary
Linda Leonhardt
391 82 Kalmar
E-post linda.leonhardt@lnu.se 

Click on this link for a PDF with full information on requirements and instructions

Kommentera (0)