Nyhet

Majid Mgamis: Ny forskare vid Linnéuniversitetet / Majid Mgamis: A New Scholar at Linnaeus University

Majid Mgamis

Majid Mgamis är ny forskare vid Linnéuniversitetet. Han är Linnéuniversitetets första SAR-forskare, och arbetar nu som gästforskare vid Institutionen för språk.

Majids forskningsintressen täcker ett brett område, bland annat kritisk teori, Michel Foucault och islamiska studier. Hans nuvarande arbete utforskar litteraturteori och islamiska studier genom Foucaults perspektiv.

Majid har undervisat i Jordanien, där han utsattes för stora risker vid sitt hemuniversitet i samband med sin undervisning och forskning i bland annat religiösa frågor. Han har utsatts för hot, censur och disciplinära åtgärder. Han mottog även hot och trakasserier på sociala medier. År 2018 vidtog hans universitet allvarliga åtgärder mot honom. Som hotad forskare fick han hjälp från SAR, som hjälpte till att förmedla en position vid Linnéuniversitetet åt honom.

Han åtnjuter nu den akademiska frihet som han berövades på vid sitt hemuniversitet och han arbetar på att publicera en artikel som utforskar delar av islamisk äktenskapspraktik. Dessutom gästundervisar han, och han planerar att presentera sin intellektuella repertoar på olika akademiska arenor i Sverige.

Majid skickar sitt tack till både SAR och Linnéuniversitetet för deras stöd för akademisk frihet och för att det gav honom möjligheten att utföra sitt akademiska arbete fritt, vilket han inte tilläts göra vid sitt hemuniversitet. 

- - - 

Majid Mgamis is a new scholar at Linnaeus University. He is the first Linnaeus University SAR-scholar, serving as a guest researcher at the Department of Languages. 

Majid’s research interests cover wide arena including critical theory, Michel Foucault and Islamic studies. His current work explores literary theory and Islamic studies through a Foucauldian lens. 

Majid has been teaching in Jordan, where he has faced much risk in relation to his academic teaching and research on topics including religious issues. He has been exposed to intimidation, censorship and disciplinary actions. He has also faced threats and harassment on social media. In 2018, his university took elevated action against him. As such, he got assistance from SAR, which helped to mediate for him a position at Linnaeus University.

Enjoying the academic freedom that he has been deprived of in his home university, he is now working on publishing an article that excavates some areas of Islamic marriage practices. In addition, Majid has been guest-teaching in the Department of English and he is planning to present his intellectual repertoire in several academic arenas in Sweden.

Majid is conveying his thanks to both SAR and Linnaeus University for their endorsement of academic freedom, and for giving him the opportunity to undertake his academic work freely, which he was not allowed in his home institution. 

Kommentera (0)