Nyhet

Hög kvalitet för utbildning som leder till licentiat- eller doktorsexamen i historia när UKÄ gör ny bedömning // High quality for education that leads to licentiate or doctoral degree in history when UKÄ makes new assessment

In English below

I maj förra året ifrågasatte Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvaliteten på Linnéuniversitetets utbildning som leder till licentiat- eller doktorsexamen i historia. Efter att universitetet genomfört åtgärder för att stärka kvaliteten, konstaterar nu UKÄ i en ny bedömning att utbildningen håller hög kvalitet.

UKÄ skriver i sin bedömning att Linnéuniversitetets analys av orsakerna till den ifrågasatta kvaliteten framstår som relevant och genomtänkt och att de vidtagna åtgärderna sammantaget bedöms som rimliga och ändamålsenliga. De vidtagna åtgärderna nu ger goda förutsättningar för att universitetet ska kunna säkra hög kvalitet i utbildningen.

– Vi är mycket glada över att de förändringar och förtydliganden vi gjort i forskar-utbildningen lett till bedömningen att utbildningen håller hög kvalitet. Vi är stolta över bredden och djupet i forskarutbildningen i historia, både vad gäller ämnes-inriktningar och rekrytering av doktorander. Kollegiet har gjort ett stort arbete för att stärka och synliggöra strukturerna i utbildningen, säger Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humaniora.

Vid utvärderingen i maj 2019 ansåg UKÄ bland annat att den systematiska planeringen, uppföljningen, kursutvecklingen och säkerställande av progressionen i doktorandernas arbete inte var tillräcklig.

Nu anser UKÄ att universitetet gjort en grundlig och adekvat analys av bristerna i utbildningen och vidtagit ett antal olika åtgärder för att skapa optimala strukturer och processer för forskarutbildningen. Man har till exempel tagit fram en studie-handbok med samlad, detaljerad och lättöverblickbar information om bland annat ansvarsfördelning, kvalitetssäkring och progression i studierna tagits fram, institutionen har tillsatt en biträdande studierektor med ansvar för forskarutbild-ningsämnen, och fakulteten har skapat ett forskningsråd med ett övergripande ansvar för den långsiktiga och strategiska planeringen av forskarutbildningen.

---------------------------------------------------------------------------------------

In May last year, the Swedish Higher Education Authority questioned the quality of Linnaeus University’s education that leads to licentiate or doctoral degree in history. Now that the university has carried out measures to strengthen the quality, UKÄ confirms in a new assessment that the education is of high quality.

In its assessment, UKÄ states that Linnaeus University’s analysis of the causes for the questioned quality seems relevant and thought through and that the taken measures combined are considered reasonable and well-suited for the purpose. The taken measures now provide good conditions for the university to be able to guarantee high quality of the education.

“We are very happy to see that the changes and clarifications we have made to our third-cycle education have led to the assessment that the education now is of a high quality. We are proud of the breadth and the depth of our third-cycle education in history, both concerning specialisations and recruitment of doctoral students. The faculty members have put a lot of work into strengthening and visualising the structures of the programme”, says Gunlög Fur, dean at the Faculty of Arts and Humanities.

At the assessment in May 2019, UKÄ meant that, among other things, the systematic planning, follow-up, course development, and the securing of the progression of doctoral students’ work was inadequate.

UKÄ is now of the opinion that the university has carried out a thorough and adequate analysis of the flaws of the education and taken a number of measures to establish optimal structures and processes for the third-cycle education. The university has, for instance, worked out a new study manual with detailed and easily surveyable information about, among other things, division of responsibilities, quality-assurance, and progression of studies. The department has also appointed an assistant director of studies with responsibility for third-cycle subjects and the faculty has established a research council with an overall responsibility for the long-term and strategic planning of the third-cycle education.

Kommentera (0)