Nyhet

Information klimatgardiner Universitetskajen / Information on climate curtains Universitetskajen

Under våren 2019 informerades om en åtgärdsplan som tagits fram gällande solskyddsgardiner/klimatgardiner tillsammans med huvudskyddsombud. Klimatgardiner behövs för att klara krav på begränsad energiförbrukning i dagens byggnader. Klimatgardinerna begränsar solinstrålning och därmed behovet av att kyla ner den extra värmen som uppstår.

Åtgärdsplan:

  • Invändiga manuella rullgardiner/persienner monteras senast 190901 vilka kan användas som bländskydd – Detta är klart
  • Justering av tider och känslighet fortgår efter synpunkter som kommer in och detta kommer att fortsätta och finjusteras även framöver. Behov ändras utifrån årstid.
  • Under vintertid (begränsad solinstrålning som alstrar värme vilken behöver kylas bort) stängs samtliga klimatgardiner av. Detta kommer under denna säsong att ske mellan 15 november och 28 februari och utvärderas efter det.
  • I hus Vita planeras byte av screenväv i klimatgardiner. Olika prover är nu monterade i rum 43122, 43123 och 43124. Under nästa vecka (vecka 41) kommer klimatgardinerna i dessa rum att vara nere hela dagarna så att man kan bilda sig en uppfattning om hur de olika proverna upplevs. Samtliga prover uppfyller även klimatkrav/krav energiförbrukning.  Utvärdering sker sedan i samarbete med skyddsombud hus Vita och arbetsmiljöingenjör från företagshälsovård.

Genomgång kommer även att ske av behov av utbyte för olika fasader/väderstreck eftersom tidsperiod under en dag då klimatgardinerna behövs varierar.

Har du frågor eller funderingar kring detta? Hör av dig till Christel Olsson eller Anna-Stina Örnestig på projektkontoret för Universitetskajen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

During spring 2019, we informed about an action plan that had been established concerning sunshade curtains/climate curtains together with the principal safety representative. Climate curtains are needed to meet the requirements of reduced energy consumption in modern buildings. Climate curtains limit exposure to sunlight and, as a result, the need to cool down the extra heat added by sunlight.

Below you find a follow-up of the action plan:

  • Interior manual blinds/Venetian blinds mounted 1 September, 2019 at the latest, which can be used as diffusers – Completed
  • Adjustment of timetable and sensitivity continues as a result of comments received concerning this and fine-tuning will continue. The need changes based on season.
  • During winter (limited exposure to sunlight that generate heat that needs to be cooled off) all climate curtains are turned off. During this season, this will take place between 15 November and 28 February, which will be followed by an evaluation.
  • In building Vita, a change of sun screen fabric in climate curtains is planned. Different samples have now been mounted in rooms 43122, 43123, and 43124. During next week (7–11 October), the climate curtains in these rooms will be down all day, every day, to make it possible for members of staff to get a feeling for the different samples. All samples also meet the climate requirements/energy-consumption requirements. Evaluation will then take place in collaboration with safety representative building Vita and work environment engineer from our occupational health service.

A review will also take place of need to change for some facades/cardinal points since the time period during a day when the climate curtains are needed varies.

Kommentera (1)

  1. Alla behöver dagsljus. Att hela dagarna jobba under artificiell belysning i en ständigt mulen miljö, och inte kunna titta ut genom fönstret är en belastning. Det är mycket bra att det vidtas åtgärder för att åtgärda detta.