Nyhet

Kort från universitetsstyrelsen 19 september 2019 // Short news from the University Board 19 September 2019

In English below

Anmälningsärenden

Universitetsstyrelsen fick information om och diskuterade:

Vision 2030
Rektor Peter Aronsson berättade om arbetet med att förnya Linnéuniversitetets visionsdokument, vision 2030. Nu finns det ett första utkast som har skickats ut till fakultetsstyrelserna, råd och kommittéer, med flera, för synpunkter. Förslaget innehåller en visionsformulering och fyra fokusområden som är basen för den nya strategin. Under hösten ska förslaget förankras ytterligare, såväl internt som externt, och planen är att styrelsen fastställer visionen vid decembermötet.

Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse
Med anledning av Riksrevisionens granskning av effektivitet på lärosäten gjorde Lars Behrenz, rektorsråd, en genomgång av Riksrevisionens effektivitetsbegrepp. Det handlar om en relativ effektivitet som mäts i form av produktion utifrån resurser som finns på lärosätet. Måttet utgår från avklarade poäng, antal disputerade och antalet publiceringar. Samverkan, uppdragsutbildning och all publicering web of science mäts inte. Linnéuniversitetet arbetar nu vidare med att identifiera de faktorer som påverkar resultatet i Riksrevisions rapport och ser över hur produktivitet och effektivitet kan ökas.

Halvårsbokslut och ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Joakim Karlsson informerade kort om den ekonomiska uppföljningen för årets första sex månader. Utfallet visar ett underskott men det följer budgetplanen med en underproduktion för 2019. Åtgärder för att öka antalet studenter har vidtagits och det börjar få genomslag.

Antagningsläget
Peter Citron, chef för antagningen, gav en bild av antagningsläget inför hösten. Antalet sökande totalt fortfarande lägre men antalet förstahandssökande har ökat. Antalet antagna har ökat. Antalet registrerade på program är nästan i samma nivåer som åren 2017 och 2018.

Universitetskajen
Bo Bergbäck uppdaterade styrelsen om utvecklingen av Universitetskajen. Etapp 1 och 2 är nu klara, och det som återstår är etapp 3 med hus Culmen (föreläsningssalar, förvaltning mm) och Stella (bibliotek).

Informationssäkerhet
Peter Knutsson, informationskoordinator på Universitetsledningens kansli, berättade om universitetets informationssäkerhetsarbete som har utvecklats de senare åren. Det finns idag en web-utbildning för samtliga anställda på Lnu. Det fördelade ansvaret för informationssäkerhetsarbetet, i hela organisationen, är en förutsättning för att det ska fungera.

Beslutsärenden

 • Universitetsstyrelsen beslutade att fastställa rektors förslag till åtgärder utifrån internrevisionens granskning av tidsbegränsade anställningar – forskande och undervisande personal. Åtgärderna handlar bland annat om att ta fram riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt och att regelbundet följa upp den här typen av anställningar. Arbetet ska göras i samband med att anställningsordningen förändras våren 2020.
   
 • Beslut fattades att fastställa förslag till åtgärder utifrån att internrevisionen har granskat hanteringen av systemet Ladok centralt vid Ladokkonsortiet. Åtgärderna handlar bland annat om att se över styrdokument för informationssäkerhet, att se över rutiner för backuphantering samt förändringshantering.
   
 • Universitetsstyrelsen gav rektor i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan utifrån internrevisionens granskning av kompetensförsörjning av T/A-personal, till mötet i december. Revisionen pekar på att det finns förbättringsmöjligheter och rekommenderar bland annat att man bör arbeta systematiskt med riskanalys och kompetensanalys i relation till uppdraget och ta fram styrdokument som vägledning i arbetet.

------------------------------------------------------------------------------------------

Reporting matters

The University Board was informed about and discussed:

 • Vision 2030

Vice-chancellor Peter Aronsson talked about the work to renew Linnaeus University’s strategy document, Vision 2030. There is now a first draft that has been sent out to the faculty boards, councils and committees, and others, for comments. The proposal draft contains a vision formulation and four focus areas which constitute the basis of the new strategy. During the autumn, the proposal will be anchored further, both internally and externally, and the plan is that the board establishes the new vision at their December meeting.

 • Resource efficiency and productivity at Swedish higher education institutions in a Nordic comparison

On account of the Swedish National Audit Office’s review of efficiency at higher education institutions, Lars Behrenz, adviser to the vice-chancellor, gave a presentation on the efficiency concepts used by the Swedish National Audit Office. They deal with relative efficiency measured in the form of production based on the resources available at the higher education institution. The measure is based on number of completed credits, number of defended doctoral theses, and number of publications. Collaboration, contract education, and all web of science publications are not included. Linnaeus University now continues its work to identify the factors that affect the result in the Swedish National Audit Office’s report and review how the productivity and efficiency can be increased.

 • Half-year report and economic follow-up

Chief financial officer Joakim Karlsson informed briefly about the economic follow-up for the first six months of the year. The outcome shows a deficit but this is in line with the planned budget with a shortfall for 2019. Measures to increase the number of students have been taken and these are now starting to give result.

 • Admission situation

Peter Citron, manager at the admission unit, provided a picture of the admission situation this autumn. The total number of applicants is still lower but the number of first-choice applicants has increased. The number of admitted students has increased. The number of students registered on programmes is almost on the same level as for 2017 and 2018.

 • Universitetskajen

Bo Bergbäck updated the board on the development of Universitetskajen. Stage 1 and 2 are now completed and what remains is stage 3 with building Culmen (lecture rooms, administration, etc.) and building Stella (library).

 • Information security

Peter Knutsson, information coordinator at the Executive Office, talked about how the university’s information security work has developed during the last few years. Today, all employees at the university have the opportunity to take a web course. In order for the information security work to be successful, it is necessary that the entire organisation shares the responsibility.

Decision matters

 • The University Board decided to establish the vice-chancellor’s proposal for measures based on the Internal Audit’s review of time-limited appointments – researching and teaching staff. The measures deal, among other things, with developing guidelines for a common approach and to carry out follow-ups of this type of appointments on a regular basis. The work is to be carried out in connection to the appointment procedures being changed during spring 2020.
 • A decision was made to establish the proposal for measures based on the Internal Audit’s review of the handling of the system Ladok centrally at the Ladok consortium. The measures, among other things, deal with a review of the steering documents for information security, a review of routines for back-up handling, and change management.
 • The University Board commissioned the vice-chancellor to work out an action plan based on the Internal Audit’s review of competence provision of T/A staff, for the meeting in December. The review points out that there are areas of improvement and recommends, among other things, that the university should work systematically with risk analysis and competence analysis in relation to the commission and work out steering documents as guidance in this work.

Kommentera (0)