Nyhet

Samverkansövning mellan polisutbildningen och Polismyndigheten // Joint exercise between the Police Education at Linnaeus University and The Swedish Police Authority

Onsdagen den 25 september runt 14-tiden kommer polisutbildningen att genomföra en samverkansövning med Polismyndighetens insatsstyrka väst. Övningen sker i sal Wicksell i hus K och i närliggande utemiljö. Vid övningen är miljöerna som vanligt märkta med polisutbildningens övningstält. På plats finns också poliser och övningsledare i gula västar märkta POLIS. Under ca 10 minuter kommer lös ammunition att användas och det kommer att smälla.

Varför övar polisutbildningen så här?

Studenter och lärare på polisutbildningen får en grundläggande förståelse och insikt i hur polisen arbetar och samverkar vid en särskild insats med speciella resurser. Målet är att få ökad mental beredskap för komplexa polisiära ärenden, förståelse för hur man kan organisera polisiär resurs vid en masskadesituation och att få ökad insyn i Insatsstyrkan Västs verksamhet.

Om du vill veta mer om övningen är du välkommen att kontakta anna.erlandsson_AT_lnu.se

----------------------------------------------------------------------------------------

On Wednesday, 25 September at around 2pm, a joint exercise between the Police Education at Linnaeus University and The Swedish Police Authority’s Task Force West is scheduled. The exercise will be held in auditorium Wicksell in house K and adjacent outdoor environments. As usual, the practice environments will be clearly marked using the Police Education’s exercise tents. Police and exercise leaders wearing yellow wests marked POLIS will be present. During a 10-minute span blanks will be fired and consequently there will be loud bangs.

Why does the Police Education exercise in this manner?

Students and teachers at the Police Education gain a basic understanding and insight into how the police work and collaborate during a special operation with special resources.

The goal is to gain an increased mental preparedness regarding complex police matters, understanding how police resources can be organised during a mass casualty situation and an increased insight regarding Task Force West’s activities.

If you would like to know more about the exercise please contact
anna.erlandsson_AT_lnu.se

Kommentera (0)