Nyhet

Budgetproppen ger 7 miljoner till utbildning och 8 till forskning // Budget bill gives additional SEK 7 million to education and SEK 8 million extra to research

In English below

En första snabbanalys av regeringens budgetproposition för 2020 visar att Linnéuniversitetets får ett tillskott på cirka 7 miljoner för utbildning, där utbyggnad av högskoleingenjörsutbildning får 1 804 tkr, högskoleutbildningen 337 tkr, lärar- och förskollärarutbildningen  2 376 tkr, samhällsbyggnadsutbildningar 802 tkr och sommarkurser 1810 tkr.

– Det är angelägna utbildningar med stor samhällsbetydelse där vi också bedriver framgångsrik verksamhet och som nu får utrymme att expandera, säger Peter Aronsson, rektor.

Forskningen får ett ökat basanslag med 8 074 tkr (fördelning utifrån bibliometri 2 349 tkr, externa medel 1 419 tkr samt samverkan 4 306 tkr).

– Särskilt glädjande är att man uppmärksammar och premierar vår samverkansskicklighet med ett ökat basanslag. Anslaget gör också att vi stärker balansen mellan forskning och utbildning. Det går åt rätt håll, även om vi för en stark utveckling behöver betydligt kraftigare ökning av forskningsanslaget på sikt, säger Peter Aronsson.

På regeringens hemsida finns mer information om budgetpropositionen.

--------------------------------------------------------

A first quick analysis of the government’s budget bill for 2020 shows that Linnaeus University will receive an additional SEK 7 million to education, where development of the bachelor of science in engineering programme receives SEK 1,804,000; higher education recives SEK 337,000; the teacher and pre-school teacher education receives SEK 2,376,000 million; civil and environmental engineering educations receive SEK 802,000; and summer courses receive SEK 1,810,000.

“These are urgent programmes of great significance to society where we also carry out successful activities that are now given the opportunity to expand”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

Our basic grant for research is increased with SEK 8,074,000 (divided in the following way: bibliometry SEK 2,349,000; external funding SEK 1,419,000; and collaboration SEK 4,306,000).

“It is particularly pleasing to see that attention is paid to our great collaboration skills and that we are rewarded for this through an increased basic grant. The increased grant also means that we strengthen the balance between research and education. Things are moving in the right direction, even though we need to see a significantly greater increase of the research grant in the long term in order to have a strong development”, says Aronsson.

On the government’s website, you can find more information about the budget bill (only in Swedish).

Kommentera (0)