Nyhet

Rektors nyhetsbrev 12 september 2019 / Letter from the vice-chancellor 12 September 2019

Foto: filmklipp med Peter Aronsson

In English below

Se filminslag med rektor Peter Aronsson.

 

Ökat antal registrerade studenter

– När det gäller antagningen för hösten 2019 ser vi faktiskt nu en ökning av antalet registrerade studenter, säger Peter Citron, chef för antagningen. I våras såg ju söksiffrorna inte så bra ut, men det visar sig att vi ändå ökat antalet registrerade studenter. Och registreringsperioden är inte slut ännu, så vi får se var vi landar.

Alla siffror för hösten är inte riktigt klara, så det är ännu för tidigt att säga något om den exakta fördelningen.

När det gäller den internationella studentrekryteringen är läget tvärtom.

– Vi hade en stor ökning av antalet antagna internationella studenter, men där ser vi nu att vi har betydligt färre registreringar. Det gör att vi har fått in ett stort antal krav på återbetalning av ansökningsavgiften.

Vad gäller fristående kurser är siffrorna inte klara ännu. Men för sommarkurserna var det en stor ökning med nästan 1000 fler registrerade studenter på kurserna.

– Utgångsläget nu är i alla fall att det ser positivt ut med fler registrerade studenter. Förhoppningsvis innebär det att vi kan återhämta en del av de helårsstudenter (hst) vi tappat, avslutar Peter Citron.

Arbetsmiljöenkät startar 7 oktober

Den 7 till 20 oktober är det dags att besvara arbetsmiljöenkäten som skickas ut via epost. Enkäten är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och med detta verktyg vill ledningen få kunskap om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och organisationen, för att vid behov tillsammans kunna utveckla arbetsmiljön. Resultatet beräknas vara klart i mitten av november.

Mer information om enkäten finns på Medarbetare tillsammans med vanliga frågor och svar.

Tyck till om forskningsproppen

Regeringen planerar för en ny stor proposition hösten 2020,  till vardags kallad forskningsproppen, men den sätter ramar för både utbildning, forskning – med blick på samhällsnytta. Som tidigare meddelats här arbetar Linnéuniversitetet nu med våra inspel - ta chansen att ge dina synpunkter. 

– Linnéuniversitetet samarbetar i denna fråga med de nya universiteten som alla har omfattande utbildningsverksamhet, spelar en avgörande roll för landets utveckling, presterar väl i forskningen med de medel vi har, men får inte alls den matchande basfinansiering för forskning som behövs för att utnyttja potentialen, säger Peter Aronsson, rektor.

Därför bjuder Linnéuniversitetet tillsammans med fyra andra lärosäten in riksdagens ledamöter till frukost den 25/9 för att gemensamt tydliggöra vår roll och förmåga.

Nu ska en ny campusplan arbetas fram

Campusplanen ska vara en grund för att fortsätta arbetet med att skapa attraktiva fysiska miljöer på och runt campus i Växjö. Det är Växjö kommun som tillsammans med Linnéuniversitetet ansvarar för planen. På Linnéuniversitetet leds projektet av Christel Olsson, som under de senaste åren har varit projektledare för Universitetskajen i Kalmar. Vid uppstarten berättade Christel om det arbetet, se film från uppstarten (hoppa 23:40 in för att komma direkt till intervjun). Du kan även läsa mer på Medarbetare Växjö kommun och Linnéuniversitetet tar fram ny campusplan (2019-08-21).

Halvårsbokslut visar att vi följer planen

Halvårsbokslutet är ett sätt att utvärdera det ekonomiska läget under året och i den mån det är möjligt upptäcka större avvikelser i tid. Samtidigt är det svårt att dra för stora slutsatser efter bara sex månader. Generellt har vi som lärosäte högre kostnader på hösten än på våren.

– Det vi ser är att vi följer den plan som vi har lagt och i dagsläget är det inga stora överraskningar. Vi har gjort stora insatser på många håll i organisationen och tack vare det närmar vi oss fullt takbelopp men vi har fortfarande en bit kvar, säger Joakim Karlsson, ekonomichef.

Det är ännu för tidigt att säga hur antagningsstatistiken påverkar utfallet, cirka tre veckor in på terminen kommer säkrare siffror.

Vision 2030 – höstens arbete

Materialet som kom in från medarbetarnas visions- och strategidiskussioner har bearbetats och analyserats och under sommaren har ett första preliminärt utkast av visionsdokument 2030 tagits fram. På chefsdagen den 3 september redovisades det, och materialet skickas nu ut till fakultetsstyrelserna, råd och kommittéer, med flera, för synpunkter. Därefter sammanställs ytterligare ett utkast som ska förankras såväl internt i organisationen som externt med universitetets samverkanspartners.

Tre Kunskapsmiljöer Linné på Lnu.se

Den första juli startade de tre första inrättade Kunskapsmiljöer Linné; Avancerade material, En ifrågasatt demokrati och Utbildning i förändring. Kunskapsmiljöerna är nu i en fas där de bygger upp och utvecklar sina sätt att arbeta tvärvetenskapligt med sina respektive samhällsutmaningar. På Lnu.se finns nu mer information och respektive kunskapsmiljö har nu en egen sida under lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/

Nyhetsglimtar från Lnu.se

Nytt projekt ska skapa grönare byggnader

Bristande stöd för gravida med stark oro leder till fler komplikationer

Förlossningsdepression påverkar föräldrarna i flera år

Ny studie: fokus på besparingar kan få allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar

Unik studie filmar rörelsen av enskilda hjärtmuskelproteiner

Linnéuniversitetet deltog i sommarens Sjöfartskonvoj

------------------------------------------------------------------------------------------

Letter from the vice-chancellor 12 September 2019

The text below is a transcription of what vice-chancellor Peter Aronsson said in the video in the introduction of the newsletter:

I hope that many of you had the opportunity to take part in the start-up event we arranged at the start of the semester. I think the event contributed with a good and positive feeling for all the different tasks that lie ahead, the work with which is now in full swing.

One of these tasks is our work with a new strategy. In this work, we first look back ten years – what have we achieved. Then we look to the future and set the bar ten years forward. Most of you have taken part in the analysis work and we now add up all the insights and comments you have contributed with in our work to establish a new vision and objectives document.

In this work, we confirm that we have a very large number of courses and programmes offered and that our research activities are extensive. It is demanding to maintain such a large number of courses and programmes offered. In the review carried out by the Swedish National Audit Office, it is pointed out that the cost may be too high. At the moment, we are looking more closely at this. We initiated this work last year and we continue also this year to review what courses and programmes it is motivated that we offer at our higher education institution.

Did you not attend the start-up event on 27 August? Watch the panel debate on courses and programmes offered and funding cap on (only in Swedish): https://medarbetare.lnu.se/uppstart

Increased number of registered students

Concerning the admission for autumn 2019, we are now actually seeing an increase in the number of registered students. This spring, the figures did not look very good but as it turns out we have still managed to increase the number of registered students. And the registration period is still open, so we will have to wait and see where this lands”, says Peter Citron, section manager for the admission.

All figures for the autumn are not yet available, thus it is still too early to comment on the exact distribution.

For the international student recruitment, the situation is the opposite.

“We saw a large increase in the number of admitted international students but there have been significantly fewer registrations. This has resulted in the fact that we are now receiving a large number of claims for repayment of the application fee”, Peter Citron continues.

For single-subject courses, the figures are not yet available. However, for our summer courses we saw an increase of close to 1,000 more registered students.

“Anyhow, the starting point now is that things look positive with more registered students. Hopefully, this means that we can recover some of the full-time equivalents that we have lost”, Peter Citron concludes.

Work environment questionnaire starts 7 October

Between 7 and 20 October, you have the opportunity to answer the work environment questionnaire that will be sent out via email. The questionnaire is part of the university’s systematic work environment work and through this tool the senior management team hopes to gain better knowledge about what members of staff think of their work situation and the organisation, in order to, if needed, be able to improve the work environment. The aim is to have the result by mid-November.

Give your opinion on the research bill

The government is planning a new large bill for the autumn 2020, commonly known as the research bill. However, this bill outlines the framework for both education and research – with focus on the good of society. As we have informed you before, Linnaeus University is now working on its input – take the opportunity to contribute with your viewpoints:

“Linnaeus University collaborates with the other new universities on this issue since we all offer extensive education activities, play a vital role in the country’s development, perform well in our research with the funds we have, but are not allocated the matching basic funding for our research that is needed in order to make use of our full potential”, says vice-chancellor Peter Aronsson

Because of this, Linnaeus University and four other higher education institutions invite the members of the Swedish Riksdag to a breakfast seminar on 25 September (only in Swedish) to clarify their understanding of our role and ability.

A new campus plan to be developed

The campus plan should make up a basis for the continued work to create attractive, physical environments on and around campus in Växjö. Växjö municipality and Linnaeus University have a joint responsibility for the plan. At Linnaeus University, the project is managed by Christel Olsson, who has been project manager for Universiteteskajen in Kalmar during the last few years. At the start-up event, Christel talked about the work with a new campus plan. Watch a video from the start-up event (only in Swedish, skip to 23:40 in the video to watch the interview). You can also learn more on Staff.

Half year’s account shows that we are on track

The half year’s account is a way of evaluating the financial situation during the year and, to as great an extent as possible, discover any large deviations in time. At the same time, it is difficult to draw any large conclusions after only six months. In general, as a higher education institution, we have more expenses in the autumn than in spring.

“What we see is that we follow the plan that has been established and that we so far have not experienced any great surprises. A lot of effort has been made from many different parts of the organisation and thanks to this we are closing in on a full funding cap, but we are not yet fully there”, says Joakim Karlsson, chief financial officer.

It is still too early to comment on how the admission statistics affect the outcome, more reliable figures will be available roughly three weeks in to the semester.

Vision 2030 – this autumn’s work

The material we received from the vision and strategy discussions held by members of staff has been compiled and analysed and during the summer a first preliminary draft for a vision document 2030 has been worked out. This was presented at the managers’ day on 3 September and the material is now being sent out to the faculty boards, councils, and committees, etc. for comments. After this, a new draft will be compiled which will then be established both internally within the organisation and externally with the university’s collaboration partners.

Three Linnaeus knowledge environments on Lnu.se

On 1 July, the three first established Linnaeus knowledge environments started; Advanced materials, A questioned democracy, and Education in change. The knowledge environments are now in a stage where they build and develop their ways of working interdisciplinary with their respective societal challenges. On Lnu.se, you can find more information about each respective Linnaeus knowledge environment (only in Swedish): lnu.se/mot-linneuniversitetet/kunskapsmiljoer/

Kommentera (0)