News

Linnéuniversitetets effektivitet behöver öka / Linnaeus University must increase efficiency

In English below

I helgen har regionala medier skrivit om Riksrevisionens granskning av effektiviteten på bland annat Linnéuniversitetet. Riksrevisionen har granskat resurseffektivitet och produktivitet för nordiska lärosäten under perioden 2011–2016, och i juni kom rapporten. Utfallet för Linnéuniversitetet varierar mellan de olika åren, från 8% ineffektivitet 2012 till hela 30% 2016.

Innehållet i rapporten är komplext, men det interna analysarbetet av den är nu nästan i mål. Riksrevisionsverket har använt Data Envelopment Analysis (DEA) som analysmetod. Den bygger på en jämförelse mellan lärosätenas resurser och dess utfall. I analysen har man använt personal, studenter, doktorander och lokalyta som insatsfaktorer, och ställt det i relation till prestationer i form av avklarade poäng, antal disputerade samt antal publicerade forskningsartiklar i Web of Science och toppciteringar. 

Lars Behrenz, rektorsråd, har sedan juni arbetat med att tolka rapportens utgångspunkter och resultat:

– Vi ser positivt på att man analyserar lärosätenas användning av resurserna. Att jobba med kvalitetsutveckling och resursoptimering är högt prioriterat vid universitetet, och resultatet av analysen är därför väldigt intressant.

– Men det finns många olika sätt att mäta effektivitet. Vissa parametrar i granskningen, inom utbildning och forskning, slår oproportionerligt hårt på det sätt vi valt att bedriva vår verksamhet, till exempel det faktum att vi har ett så brett utbud och så många distansutbildningar. 

I sammanhanget kan perioden som granskats vara av betydelse. Under åren 2011–2016 utvecklade Linnéuniversitetet sin stora, gemensamma organisation i Växjö och Kalmar. Dessutom startade under den aktuella perioden arbetet med att se över ett stort och delvis överlappande utbildningsutbud vilket tagit, och fortfarande tar, mycket kraft.

– Det är också värt att notera att granskningen inte innefattar några mått på samhällelig drivkraft och uppdragsutbildning, som är två uppdrag som har vuxit i omfattning och som gör faktisk skillnad i vårt samhälle, säger Lars Behrenz. 

Det finns alltså flera utmaningar i att jämföra utfallen mellan de olika lärosätena. Därför har huvudförfattaren till rapporten, Christian Andersson, bjudits in till Linnéuniversitetet i mitten av september för en fördjupad diskussion. Efter styrelsemötet som infaller strax därefter återkommer ledningen med ytterligare information.

Länk till Riksrevisionens granskningsrapport: https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/resurseffektivitet-och-produktivitet-vid-sveriges-larosaten-i-nordisk-jamforelse.html

Ett dokument med Linnéuniversitetets synpunkter på Riksrevisionens granskningsrapport bifogas.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Last weekend, regional media wrote about the Swedish National Audit Office’s review of the efficiency at, among other organisations, Linnaeus University. The Swedish National Audit Office has carried out a review of the resource efficiency and productivity at Nordic higher education institutions during the period 2011–2016, and in June this year the report was presented. The outcome for Linnaeus University varies between the different years, from 8 percent inefficiency in 2012 to a full 30 percent in 2016.

The content of the report is complex but the internal analysis work of the report is now almost completed. The Swedish National Audit Office has used Data Envelopment Analysis (DEA) as its method of analysis. It is based on a comparison between the higher education institutions’ resources and outcomes. The analysis has included staff, students, resources, and total area of facilities as input factors, and then put these factors in relation to performance in the form of completed higher education credits, number of defended doctoral theses, and number of published research articles in Web of Science and top quotations.

Since June, Lars Behrenz, adviser to the vice-chancellor, has worked to interpret the report’s basis and its outcome:

“We are positive to the fact that the higher education institutions’ use of resources is being analysed. Working with quality development and resource optimisation are two of our top priorities at the university and, therefore, the results from the analysis are very interesting”.

“However, there are different ways to measure efficiency. Some parameters in the review, within education and research, strike disproportionately at the way in which we have chosen to carry out our activities; for instance, the fact that we have such breadth and so many distance educations”.

The period included in the analysis may also be of significance. During the years 2011–2016, Linnaeus University developed its large, common organisation in Växjö and Kalmar. What is more, during that period, the work to review a large and partly overlapping selection of courses and programmes offered started; which has required, and still requires, a lot of resources.

“It is also worth noting that the review does not contain any measures of societal driving force or contract education, two of our commissions that have grown in scope where we actually contribute to making a difference in society”, says Lars Behrenz.

Thus, comparing the outcomes between the different higher education institutions comes with a number of challenges. Therefore, the main author of the report, Christian Andersson, has been invited to Linnaeus University in mid-September for an in-depth dialogue. After the board meeting that will take place shortly after, the senior management team will present further information.

Link to the review report from the Swedish National Audit Office (only in Swedish): https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/resurseffektivitet-och-produktivitet-vid-sveriges-larosaten-i-nordisk-jamforelse.html

See attached file for a document with Linnaeus University’s comments on the Swedish National Audit Office’s report (only in Swedish).  

Comment (0)

Files