Nyhet

Växjö kommun och Linnéuniversitetet tar fram ny campusplan // Växjö municipality and Linnaeus University work out new campus plan

Studenter på campus i Växjö

In English below

Nu ska riktningen för den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö pekas ut genom en ny campusplan.

Campusplanen, som ska vara klar under hösten 2020, ska ge riktning åt den fortsatta utvecklingen och därmed är det för tidigt att säga redan nu vad den kommer innebära rent fysiskt. Ett exempel skulle kunna vara att man ska arbeta för att stärka ett specifikt område.

-För oss är det viktigt att skapa attraktiva fysiska miljöer som stödjer kunskapsbildning för en hållbar framtid, med en uppdaterad framtidsbild och Växjös engagemang kan vi skapa en ännu mer attraktiv miljö för ett Linnéuniversitet verksamt mitt i samhället, säger Peter Aronsson i det gemensamma pressmeddelandet som skickats i samband med Växjö kommuns beslut om att ta fram planen

På Linnéuniversitetet kommer projektet att ledas av Christel Olsson, som under de senaste åren har varit projektledare för Universitetskajen i Kalmar.

-Under våren har jag, tillsammans med min projektledarkollega på kommunens sida Rebecca Martinsson, arbetat fram en plan för arbetet fram till färdig campusplan 2020. Nu kommer vi att samla in synpunkter från såväl studenter, berörda verksamheter som med medarbetare på universitetet genom olika workshopar, till exempel för att se vad de tycker att en bra fysisk kunskapsmiljö är.

I projektet kommer man även att ta in input nationellt och internationellt för att se hur andra campus arbetar.

Om du har synpunkter eller frågor som rör utvecklingen av den fysiska miljön på campus är du välkommen att höra av dig till  Christel Olsson, projektledare.

------------------------------------------------------------------------

Växjö municipality and Linnaeus University work out new campus plan

It is now time for the continued development of campus in Växjö to be outlined in a new campus plan.

The campus plan, which is to be completed during autumn 2020, will provide a direction for the continued development, which means that it is too early at this point to say what physical changes the plan will result in. It could, for instance, result in a decision to work to strengthen a certain area.

“It is important to us to create attractive, physical environments that support the creation of knowledge for a sustainable future. With an up-to-date vision of the future and Växjö municipality’s commitment, we can create an even more attractive environment for a Linnaeus University that plays an active and central role in society”, says vice-chancellor Peter Aronsson in the common press release sent out in connection to the decision on the municipal executive board.

At Linnaeus University, the project will be managed by Christel Olsson, who during the last few years has been project manager for Universitetskajen in Kalmar.

“During spring, my project manager colleague Rebecca Martinsson, from the municipality, and I have worked out a plan for the work to have a new campus plan in place in 2020. We will now gather viewpoints and ideas from students, concerned activities, and members of staff at the university through different workshops, in order to get an idea of what they think constitutes a good physical knowledge environment”, says Christel Olsson.

The project will also collect input nationally and internationally in order to get a picture of how other campuses work.

If you have any viewpoints or questions concerning the development of the physical environment on campus, you are welcome to contact Christel Olsson, project manager.

Kommentera (0)