News

Linnéuniversitetets svar på ”struten” // Linnaeus University’s reply to ”struten”

In english below

Nu är Linnéuniversitetets svar på remissen ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” inskickad. Remissen handlar om universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning, och förslag på förändringar.

– Efter en omfattande intern remissrunda och efter beslut vid universitetsstyrelsens möte, har vi skickat remissvaret till utbildningsdepartementet. Tack till alla som bidrog i arbetet, säger Thorbjörn Nilsson, tf universitetsdirektör.

I remissvaret framgår att Linnéuniversitetet välkomnar en resursfördelningsmodell som stärker hela högskolelandskapet. Linnéuniversitetet ställer sig också bakom Sveriges universitet- och högskoleförbunds (SUHFS) yttrande som framhåller betydelsen av den akademiska friheten och vikten av lärosätenas självständighet. Det är positivt med ökad långsiktighet och stabila planeringsförutsättningar som stärks i dialoger mellan lärosäten och regering och som främjar lärosätenas profilering med fokus på mål och strategier. Linnéuniversitetet välkomnar ett samlat anslag för utbildning och forskning, utifrån de förbehåll som SUHF framhåller.

I Linnéuniversitetets eget svar utvecklas den fråga vi menar är avgörande för förmågan att skapa ett än mer framgångsrikt högskolesystem till gagn för hela landet: högre basanslag för forskning.

Läs hela remissvaret här:

----------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University’s reply to ”struten”

Linnaeus University’s reply to the referral “A long-term, dialogue-based steering of higher education” has now been sent in. The referral deals with the universities’ and university colleges’ steering and resource allocation, and proposals for changes.

“Following a thorough internal referral round and a decision at the University Board’s meeting, we have now sent in the referral reply to the Ministry of Education and Research. Thanks to everyone who has contributed in this work”, says Thorbjörn Nilsson, acting university director.

In the referral reply, it is made clear that Linnaeus University welcomes a resource allocation model that strengthens the entire higher education landscape. Linnaeus University also supports the statement made by The Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF) that highlights the significance of academic freedom and the importance of higher education institutions’ independence. It is positive to have increased long-term thinking and stable planning conditions that are strengthened through dialogue between higher education institutions and the government and that promote the higher education institutions’ profiling with focus on objectives and strategies. Linnaeus University welcomes a joint grant for education and research, based on the conditions listed by SUHF.

In Linnaeus University’s own reply, we elaborate on the question we mean is crucial for the ability to create an even more successful higher education system for the benefit of the entire country: higher direct government funding for research.

Comment (0)