Nyhet

Nominering till dekan och prodekan på Ekonomihögskolan // Nomination process for Dean and Pro-Dean at the School of Business and Economics

In English below

Nomineringsgruppen på Ekonomihögskolan, med uppdrag att stödja rektor i arbetet med att ta fram kandidater till uppdraget som dekan, har startat sitt arbete. Gruppen har beslutat att genomföra dekanprocessen via ett öppet nomineringsförfarande.

Nomineringsgruppen kommer under processen aktivt verka för att hitta lämpliga kandidater.

Deltagarna i nomineringsgruppen är:

Nomineringsförfarandet

I enlighet med rektors beslut kommer processen att ha två steg.

Steg ett innebär att nomineringsgruppen ska sondera hela Lnu för att hitta interna kandidater. Skulle det inte finnas lämpliga interna kandidater kommer det i steg två fattas beslut om extern utlysning av uppdraget.

Alla anställda på Lnu, som uppfyller kravprofilen, kan nomineras eller välja att nominera sig själv. Den nominerade behöver inte tillfrågas, men vi ser gärna att den som nomineras har vetskap om nomineringen.

Hur du nominerar

Nomineringarna ska sändas via e-post till HR-partner Jesper Pettersson jesper.pettersson_AT_lnu.se som är HR-stöd till nomineringsgruppen.

För att kunna vara aktuell för uppdraget som dekan så ska personen i fråga uppfylla kravprofilen.

Tidsplan

Nomineringsförfarandet pågår mellan 13 juni och 26 augusti.

Efter den 26 augusti vidtar arbetet med att gå igenom alla inkomna nomineringar och jämföra med kravprofilen. Utifrån det urvalet kommer kandidaterna intervjuas.

När intervjuerna är genomförda kommer en dialog med rektor att föras där nomineringsgruppen ska föra fram en eller två kandidater som gruppen ser som väl lämpade för uppdraget som dekan.

Därefter kommer rektor att vidta sin process inför beslut. Nomineringsgruppen kommer att ge mer detaljerad information om processen och tidsplanen efter den 26 augusti.

Utökat uppdrag – prodekankandidat

Nomineringsgruppen har fått ett utökat uppdraget att föreslå rektor en prodekan. Uppdraget kommer att löpa parallellt med dekanprocessen, men med viss förskjutning. Detta för att tillträdande dekan ska ges möjlighet att ha synpunkter i slutprocessen samt att kravprofilen för prodekan ännu inte är beslutad av rektor.

Målet för nomineringsgruppen är att föreslå en fakultetsledning som kompletterar varandra. Nomineringsprocessen för prodekan kommer att öppnas under augusti se kommande information via Medarbetare i augusti.

Välkomna med nomineringar!

Frågor och mer information

Nomineringsgruppen samt kanslichef Jimmy Rudelius och HR-partner Jesper Pettersson står till förfogande för eventuella frågor samt diskussioner om kandidater.

Mer information och alla dokument finns på Ekonomihögskolans Medarbetar-sida

_________________________

Nomination process for Dean and Pro-Dean

The nomination group for the School of Business and Economics has started their work with the object to support the Vice-chancellor to find suitable candidates for the position of Dean. The group has decided to proceed with open nominations.

The nomination group will work actively to find suitable candidates throughout the process.

The nomination group consists of:

The nomination process

According to directions from the vice-chancellor, the process will be in two steps.

The first step is for the nomination group to search for candidates within Linnaeus University. If there are none, step two is to advertise the position externally.

Anyone who is employed by Linnaeus University and fulfills the profile of demands for the position of dean can be nominated or nominate themselves. The person nominated does not have to be asked beforehand, but we prefer the person to be aware of the nomination.

How to nominate

Nominations should be sent via email to HR-partner Jesper Pettersson jesper.pettersson_AT_lnu.se, who is the nomination process’ HR support.

To be considered for the position, the person nominated should fulfill demands stated in the profile of demands.

Time plan

The nomination process takes place between June 13th and August 26th.

After August 26th, the submitted nominations will be compared to the profile of demands, and the candidates will be interviewed.

Once the interviews are complete, the nomination group will present to the vice-chancellor the one or two candidates they find the most suitable for the position as dean.

After that, the vice-chancellor will start the decision process. The nomination group will provide more detailed information about the process and time plan after August 26th.

Candidates for pro-dean

The nomination group has been assigned the extended mission to suggest to the vice-chancellor a candidate for the position of pro-dean. This assignment will be parallel to the one of the recruiting a new dean, but with some delay. The delay is due to the profile of demands not yet being decided by the vice-chancellor, and for the new dean to be able to have some input in the process.

The goal of the nomination group is to put forward a suggestion for candidates who well complement eachother. The nomination process for pro-dean will start in August, when more information will be available on Medarbetare.

We look forward to receiving your nominations!

Questions and more information

Any questions regarding the process will be answered by administrative director Jimmy Rudelius and HR-partner Jesper Pettersson.

More information and document at School of Business and Economics Staff page.

Kommentera (0)