Nyhet

Rektors nyhetsbrev 20 juni 2019 / Letter from the vice-chancellor 20 June 2019

Rektors sommarhälsning

In English below

Rektor Peter Aronsson önskar trevlig sommar. Se filmen här.

 

 

 

Vision 2030 – fortsatt arbete

Materialet som kom in från medarbetarnas visions- och strategidiskussioner har bearbetats och analyserats av visionsarbetets arbetsgrupp. Den 17 juni presenterade arbetsgruppen analysen för den utökade ledningsgruppen som därefter tog materialet vidare genom att prioritera och sätta mål samt planera för hur vi ska gå från ord till handling.

-Materialet från medarbetarnas diskussioner är omfattande och mycket inspirerande. Arbetsgruppen har läst utifrån olika infallsvinklar, sorterat och analyserat. På Uppstartsdagen den 27 augusti kommer vi att berätta om vad vi sett i materialet, berättar Karin Lundhgren, processledare för Vision 2030.

Ledningsgruppen kommer att arbeta med visionsformulering, fokusområden samt mål och därefter kommer arbetsgruppen ta fram ett första utkast till Vision 2030 som ska stämmas av i olika grupperingar under hösten. Deadline för arbetet är universitetsstyrelsens möte den 5 december 2019, då det nya strategidokumentet ska upp till beslut.

Anmäl dig till Uppstartsmötet den 27 augusti

Nytt för i år är att alla medarbetare bjuds in till en förlängd lunch med information om aktuella frågor och om vad som händer vid Linnéuniversitetet det kommande läsåret. Evenemanget genomförs årligen inför höstterminens start. Till att börja med är tanken att evenemanget äger rum vartannat år i Växjö, vartannat år i Kalmar, med början i Växjö i augusti 2019.

Välkommen med din anmälan här senast 20 augusti, anmälan är obligatorisk. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Prognos pekar på ansträngd ekonomi

Första prognosen för 2019 är nu sammanställd. Den visar på ett underskott som följer budgeten för 2019.

- Målet med årets budgetplanering är att möta de ökade lokalkostnaderna genom att vi successivt anpassar verksamheten och dessutom använder vårt sparade myndighetskapital, säger Joakim Karlsson, ekonomichef på Linnéuniversitetet.
Prognosen visar att vi följer planen, men att det återstår mycket arbete för att anpassa kostnaderna de kommande åren.

Prognosen visar att universitetet trots  ansträngningar att fylla alla utbildningsplatser ändå går mot ett underskott med cirka 20 miljoner kronor på utbildningssidan. Ytterligare åtgärder görs nu för att säkerställa att utbildningsvolymen ska öka så att universitetet når full anslagstilldelning igen och ett positivt resultat i utbildningen senast 2020. Läs mer på Medarbetare.

Fyra nya förslag till Kunskapsmiljö Linné

Vid maj månads kunskapsmiljömässa visade fyra nya förslag till kunskapsmiljöer upp sig. Dessa förslag ska gå igenom en utvärderingsprocess, liksom de i den tidigare omgången gjorde. De nya förslagen ska få besked i september. Här kan du ta del av idéutkasten.

Svar på ”struten”

Linnéuniversitetet svarar nu på Styr- och resursutredningens remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (”struten”). Efter en omfattande intern remissrunda, och efter beslut vid universitetsstyrelsens möte, skickas remissvaret nu in till regeringens utredare. Läs mer om remissen på sidan Remisser och svar.

Arbetsmiljöundersökning i oktober

Som en del i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy årligen följas upp med en enkätundersökning. Med detta verktyg vill ledningen få kunskap om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och organisationen, för att vid behov tillsammans kunna förbättra arbetsmiljön. Enkäten ska besvaras under perioden 7 till 20 oktober och resultatet beräknas vara klart i mitten av november. För att garantera anonymitet används en extern leverantör (Origo group). Mer information kommer i augusti.

Arbetet med ny anställningsordning väntar in strategiarbetet

För att nå sina höga ambitioner med utbildning, forskning och samverkan behöver Linnéuniversitetet rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare. Därför är det exempelvis väsentligt att arbetet med rekryteringar blir hållbart, jämställt, långsiktig och effektivt. Det konstaterades i beslutet om att förnya anställningsordningen i början av 2018. Rapporten har varit på intern remiss under våren, och remissvaren är nu sammanställda och presenterade. Efter diskussion kring det fortsatta arbetet i rektorsgruppen och med dekanerna i ledningsgruppen har ledningen beslutat att utforma ett uppdrag under hösten att hämta hem fler intressanta lösningar på andra lärosäten, och att ta hand om inspelen från både utredningen och remissvaren.

–Arbetet med anställningsordningen behöver vara i fas med strategiarbetet. Därför får det nu vänta in det arbetet som går in i sin avslutande fas under hösten, förklarar Peter Aronsson.

Planen är att universitetsstyrelsen fattar beslut om ny anställningsordning i april 2020.

Nyhetsglimtar från Lnu.se

Nio miljoner från Crafoordska stiftelsen till Linnéuniversitetet

Festligt när master- och magisterstudenter firades under avslutningsceremonierna

Miljoner till miljöforskning om hur strandavfall kan avlägsnas och förvandlas till en framtida resurs

Linnéuniversitetet ansluter sig till Klimatramverket för universitet och högskolor

Ny app ska hjälpa barn med talsvårigheter

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass och nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling

 

Fler nyheter finns på Lnu.se

 

------------------------------------

Letter from the vice-chancellor 20 June 2019

The text below is a transcription of what vice-chancellor Peter Aronsson said in the video in the introduction of the newsletter:

Thank you so much for an academic year during which we have all worked hard to meet the great expectations that both our students and the surrounding community has on a higher education institution like Linnaeus University. We work hard to meet these expectations, of course, while at the same time becoming more specialised, learning more, having fun while doing so, and turning out stronger than before. However, towards late spring, most of us look forward to a summer in between. Therefore, I would like to wish you all a truly pleasant summer. We will all meet again in August, if not before then on 27 August when we will have a start-up event for all members of staff, in order to really get going for next academic year’s work. But before that, enjoy summer!

 

Vision 2030 – continued work

The material that was handed in following the vision and strategy discussions held by members of staff has been processed and analysed by the working team for the work with the vision. On 17 June, the working team presented their analysis to the extended management team. After that, the extended management team worked with prioritisation and planning of how we should move from words to deeds.

“The material from the discussions held by members of staff is extensive and very inspiring. The working team has gone through the material from different angles of approach, sorted and analysed. At the start-up event on 27 August we will let you know what we have seen in the material”, says Karin Lundhgren, process manager for Vision 2030.

The management team will work with the wording of the new vision, focus areas, and objectives and after that the working team will write a first draft for Vision 2030. Different groupings will then be consulted concerning this during the autumn. The deadline for this work is the University Board’s meeting on 5 December 2019 when the new strategy document is to be decided on.

Register for the Start-up meeting on 27 August

New for this year is that all members of staff are invited to an extended lunch with information on current topics and on what will happen at Linnaeus University during the upcoming academic year. The event will take place on an annual basis before the start of the autumn semester. At least to begin with, the idea is to arrange the event every other year in Växjö and every other year in Kalmar, starting in Växjö in August 2019.

Welcome to send in your registration on 20 August at the latest. In order to participate, you must register. There is a limited number of places, so a first-come, first-served basis will apply.

Prognosis indicates a strained economy

The first prognosis for 2019 has now been compiled. It indicates a deficit that is in line with the budget for 2019.

“The aim of this year’s budget planning is to meet the increased facilities costs by gradually adapting our activities and also making use of our accumulated agency capital. The prognosis shows that we are in line with the plan, but also that a lot of work remains to adjust the costs for the upcoming years”, says Joakim Karlsson, chief financial officer at Linnaeus University.

The prognosis shows that the university, despite efforts to fill all annual performance equivalents, is on track towards a SEK 20 million deficit on the education side. A number of measures are now being carried out to guarantee that the education volume increases so that the university reaches full direct government funding again and a positive result for education by 2020 at the latest. Read more on Staff.

Four new proposals for Linnaeus knowledge environment

At the knowledge environment fair in May, four new proposals for Linnaeus knowledge environment were presented. These proposals will go through an evaluation process, just like the previous proposals did. The new proposals will be informed about a decision in September. Read about the proposals here (in Swedish).

Reply to “struten”

Linnaeus University is now replying to the Steering and resource investigation’s referral En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (”struten”). Following an extensive internal referral round and a decision at the university board’s meeting, the referral reply will now be sent to the government analysts. Read more about the Steering and resource investigation on the Staff page Remisser och svar (in Swedish).

Work environment survey in October

As part of the systematic work with our work environment, Linnaeus University’s work environment policy will be followed-up annually with a questionnaire survey. Through this tool, the senior management team hopes to gain knowledge about what members of staff think of their work situation and the organisation, in order to be able to work together to improve the work environment if needed. You can answer the questionnaire from 7–20 October and the result is expected to be presented in mid-November. In order to guarantee anonymity, an external supplier (Origo group) will be used. More information will be presented in August.

The work with new appointment procedures awaiting strategy work

In order to meet the high ambitions for education, research, and collaboration, Linnaeus University needs to recruit and develop successful members of staff. Therefore, it is essential that the work with recruitments is sustainable, equal, long-term, and efficient. This was established in the decision to renew the appointment procedures in the beginning of 2018. The report has been sent out on an internal referral round during spring and the replies have now been compiled and presented. Following a discussion on the continued work in the vice-chancellor’s group and with the deans in the management group, the management has decided to outline a commission during the autumn to gather more information on interesting solutions from other higher education institutions, and to use both the input from this study and the referral round in the continued work.

“The work with the appointment procedures needs to be in line with the strategy work. Therefore, this work will be halted until the strategy work is completed during the autumn”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

The plan is that the University Board will decide on new appointment procedures at their meeting in April 2020.

 

Short news from Lnu.se

SEK nine million from Crafoordska stiftelsen to Linnaeus University

1-year and 2-year master students were celebrated in festive closing ceremonies

Millions to environmental research on how beach wrack can be removed and transformed into a future energy resource

Linnaeus University joins the Swedish Climate framework for universities and university colleges

 

More news can be found on Lnu.se

Kommentera (0)