Nyhet

Prognos pekar på ansträngd ekonomi // Prognosis indicates a strained economy

In English below

Första prognosen för 2019 är nu sammanställd. Den visar på ett underskott som följer budgeten för 2019.

- Målet med årets budgetplanering är att möta de ökade lokalkostnaderna genom att vi successivt anpassar verksamheten och dessutom använder vårt sparade myndighetskapital, säger Joakim Karlsson, ekonomichef på Linnéuniversitetet.
Prognosen visar att vi följer planen, men att det återstår mycket arbete för att anpassa kostnaderna de kommande åren.

Ökat intag på fristående kurser

Prognosen visar att universitetet trots  ansträngningar att fylla alla utbildningsplatser ändå går mot ett underskott med cirka 20 miljoner kronor på utbildningssidan. Ytterligare åtgärder görs nu för att säkerställa att utbildningsvolymen ska öka så att universitetet når full anslagstilldelning igen och ett positivt resultat i utbildningen senast 2020.

- En kortsiktig insats som vi gör nu är att öka intaget till fristående kurser, och på längre sikt arbetar vi på olika sätt för att få studenterna att stanna kvar i utbildningarna i högre utsträckning, säger Joakim Karlsson.

Enligt åtgärdsplanen har fakulteter och universitetsförvaltning fått i uppdrag att se över sina kostnader för att ha en budget i balans efter utgången av 2021.

- Prognosen visar på ett varierat resultat, där vissa delar går med plus och andra med minus. Det innebär att fakulteterna och avdelningarna måste hantera detta utifrån sin specifika situation. I dagsläget handlar det inte om riktade sparbeting utan mer om en allmän  kostnadsmedvetenhet, säger Joakim Karlsson.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prognosis indicates a strained economy

The first prognosis for 2019 has now been compiled. It indicates a deficit that is in line with the budget for 2019.

“The aim of this year’s budget planning is to meet the increased facilities costs by gradually adapting our activities and also making use of our accumulated agency capital. The prognosis shows that we are in line with the plan, but also that a lot of work remains to adjust the costs for the upcoming years”, says Joakim Karlsson, chief financial officer at Linnaeus University.

Increased admission to single-subject courses

The prognosis shows that the university, despite efforts to fill all annual performance equivalents, is on track towards a SEK 20 million deficit on the education side. A number of measures are now being carried out to guarantee that the education volume increases so that the university reaches full direct government funding again and a positive result for education by 2020 at the latest.

“A short-term effort that is now being carried out is to increase the admission to single-subject courses, and in the longer term we work in different ways to make students stay on the programmes to a larger extent”, says Joakim Karlsson.

The action plan commissions faculties and the university administration to review their costs in order to reach a balanced budget by the end of 2021.

“The prognosis shows varied results, where some parts show minus results while others show a plus result. This means that the faculties and the offices must handle this based on their own respective situation. At the time being, this does not involve any specific cutbacks but it does mean that we should have a general costawareness”, Joakim Karlsson concludes.

Kommentera (0)