Nyhet

Nytt från sektion högskolepedagogik // News from the Section for Higher Education Development

In English below

Förstärkt kompetens, ny webbsida publicerad och datum satt för möte i nya former för att utveckla undervisning. Rapport om vad som händer inom sektion högskolepedagogik.

Förstärkt kompetens

Vi har förstärkt vår kompetens vid sektion högskolepedagogik med Katarina Rupar Gadd och Jenny Westerlund som båda gör delar av sin tjänst vid sektionen.

  • Katarina har under många år arbetat med högskolepedagogiska frågor från sin bas på institutionen för byggd miljö och energiteknik och säger sig älska lokala regler.
  • Jenny Westerlund är fil.dr i filosofi och har bland annat erfarenhet av lärosäten i Storbritannien. Sin övriga tid är Jenny knuten till institutionen för pedagogik och lärares arbete.

Båda dessa kommer att dyka upp i de behörighetsgivande utbildningarna på engelska med start i höst.

Lägg ett bokmärke på sidan ”akademiskt lärarskap” på Lnu.se

Vår avsikt är att bevaka högskolepedagogisk och annan kompetensutveckling för personal samt presentera nyheter, forskning och aktiviteter som bedrivs vid sektion högskolepedagogik. Har du exempelvis noterat förändringarna vad gäller betygsskalor, översättning av kursplaner och resultatnotering i de reviderade lokala reglerna?

Gå till Lnu.se och sök på ”Akademiskt lärarskap” så hittar du sidan lnu.se/akademiskt-lararskap. Där hittar du bland annat

  • policyn för digital lärande som beslutades av rektor den 17 december 2018
  • länkar till de nya lokala regler för examination och kurs som gäller från 15 april.

Save the date 25-26 mars 2020

I mars drar vi igång en ny återkommande arena för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling vid Linnéuniversitetet. Vi planerar att pröva lite annorlunda former för möten, presentationer och erfarenhetsutbyte av att utveckla undervisning. Aktiviteterna pågår från lunch till lunch på båda campus. Alastair Creelman och Jeff Winters ansvarar för dagarna och kommer att återkomma med mer information om teman, gäster och inbjuda till deltagande. Men markera i kalendern redan nu!

Mer information

Välkommen att kontakta sektion högskolepedagogik Linda Reneland-Forsman om du har frågor eller synpunkter.

 

---------------------------------------------------------------------------------

News from the Section for Higher Education Development

Strengthened competence

We have strengthened our competence at the Section for Higher Education Development with Katarina Rupar Gadd and Jenny Westerlund who both have part of their employment at the section.

  • Katarina has for many years worked with questions on higher education development from her base at the Department of Built Environment and Energy Technology and says that she loves local regulations.
  • Jenny Westerlund has a degree of doctor of philosophy and, among other things, experience of higher education institutions in Great Britain. Her remaining time, Jenny works at the Department of Pedagogy.

Both Katarina and Jenny will work on the access programmes in English starting this autumn.

Add the page Academic leadership on Lnu.se to your favourites

Our intention is to monitor skills development within higher education development and other areas and to present news, research, and activities that are carried out within the Section for Higher Education Development. Have you, for instance, noticed the changes in grading scales, translation of syllabi, and result registration in the revised local regulations?

You find the page Academic leadership on:
https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/Organisation/the-university-library/teaching-and-learning/

Here you will find, among other things:

  • the policy for digital learning that was decided on by the vice-chancellor on 17 December 2018
  • links to the new local regulations for examination and course that apply from 15 April 2019

Save the date 25–26 March 2020

In March, we will launch a new recurring arena for exchange of experiences and skills development at Linnaeus University. We are planning to try somewhat different forms for meetings, presentations, and exchange of experiences from teaching development. The activities go on from lunch to lunch on both campuses. Alastair Creelman and Jeff Winters are responsible for the two days and will provide more information on topics and guests, and send out an invitation. But save the date already at this point!

More information

If you have any questions or viewpoints, please contact Linda Reneland-Forsman at the Section for Higher Education Development.

Kommentera (0)