Nyhet

Rektors nyhetsbrev 13 maj 2019 / Letter from the vice-chancellor 13 May 2019

Rektor Peter Aronsson

In English below

 

 

 

 

Se filmen där rektor Peter Aronsson pratar om det stora engagemanget i strategiarbetet: https://play.lnu.se/media/t/0_g4bdrte0 

Vision 2030 – tack alla som har bidragit!

216 grupper har skickat in sina svar och medarbetare från nästan alla institutioner och avdelningar har svarat – vilket innebär att organisationen är väl mobiliserad i strategiarbetet. Nu kommer allt material att sammanställas och analyseras av arbetsgruppen. Därefter kommer universitetets ledning att bearbeta materialet ytterligare och också prioritera viktiga områden. Under hösten kommer vi att arbeta med avstämningar och målformuleringar i olika grupperingar och fortsätta arbetet med hur målen ska nås. Deadline för arbetet är universitetsstyrelsens möte i december 2019, då det nya strategidokumentet ska upp till beslut. Återigen, stort tack för allas engagemang i frågan!

Vi ger plats för fler helårsstudenter

Tidigare i år berättade vi om att Linnéuniversitetet inte når upp till utbildningsuppdraget och därför får minskade anslagsintäkter med 15 miljoner kronor. Efter det har fakulteterna bedömt hur mycket de kan öka produktion av utbildningar på kort sikt. Nu har rektor gett fakulteterna i uppdrag att tillsammans öka med 500 helårsstudenter utöver tidigare tilldelat anslag för utbildning från 2019. Ett första steg i detta är att redan nu ta in fler studenter på program och fristående kurser med högt söktryck. Längre artikel om detta kommer inom kort på Medarbetare. 
Beslut om uppdrag till fakulteterna att öka utbildningsproduktionen motsvarande 500 helårsstudenter utöver tilldelat takbelopp från 2019

Nya forskningsrådet har haft första mötet

I förra veckan var det möte med det nya forskningsrådet under ledning av Catherine Legrand. Rådets ska i första hand bereda strategiska forskningsfrågor och fungera som rådgivande organ till fakulteter och rektor. Det ger oss möjlighet att jobba mer fokuserat tillsammans mot våra högt ställda målinom framstående forskning. 
Nyhet inför rådets första möte med mer information om ledamöter och ansvar

Så tillsätter vi dekaner 

Arbetet med att ta fram en ny process för tillsättning av dekaner blev mer aktuellt när det blev klart att vi behöver rekrytera nya ledningar för nämnden för lärarutbildning och Ekonomihögskolan. Det är Stefan Lund, som är tillförordnad dekan för nämnden för lärarutbildning, Ekonomihögskolans dekan Helén Anderson och prodekan Mats Hammarstedt lämnar sina uppdrag i fakultetsledningarna under året. Rekryteringen av såväl dekaner och prodekan kommer att följa den nya processen där en nomineringsgrupp tar fram kandidater som rektor beslutar om. 
Process för rekrytering av dekaner vid Linnéuniversitetet, rektorsbeslut

Polisutbildningen blir en institution

Polisutbildningen är en institution inom fakulteten för samhällsvetenskap från och med den 6 maj. Namnet blir institutionen för polisiärt arbete (PA) och på engelska Department of police work. 

Tyck till om Struten

'Senast den 24 maj kan du lämna dina synpunkter på utredningen om hur styrningen och resurstilldelningen ska se ut för universiteten och högskolorna i framtiden. Läs mer om remissprocessen. Remissvaren ska skickas till gunn.jensen_AT_lnu.se senast den 24 maj. Universitetets remissvar beslutas av universitetsstyrelsen i juni.

Therése Iveby Gardell ny universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet

Therése Iveby Gardell blir ny universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet.Hon tillträder sin nya tjänst den 19 augusti. Hon kommer närmast från arbetet som biträdande universitetsdirektör och avdelningschef för Avdelningen för gemensam service och administration vid Uppsala universitet.Fram till dess fortsätter Thorbjörn Nilsson som tf universitetsdirektör. 

Nyhetsglimtar från Lnu.se

Hög kvalitet på Linnéuniversitetets förskollärar- och grundlärarutbildningar

Linnéstudenterna blir första studentkår att HBTQ-diplomeras

24,8 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse

Hög kvalitet på forskarutbildning i psykologi när UKÄ gör ny bedömning

Fler nyheter finns på Lnu.se

- - - - - - - - -

Letter from the vice-chancellor 13 May 2019

The text below is a transcription of what vice-chancellor Peter Aronsson said in the video in the introduction of the newsletter:

The strategy work has been in full swing for six months. 216 groups of employees, you, have shown commitment and handed in your wise, in-depth and inspiring answers to the questions what our strengths are and what challenges and opportunities we have in the surrounding world, and in this way contributed to formulating our goals and vision. This is a platform, a basis for autumn’s work when we will work more to answer the question of how we should reach these goals and vision.
I’m very thankful for all the work and commitment you have shown, but also for the enthusiasm and inventiveness that can be seen in the material which we will now work with.
This is important since we are facing challenges. We need to be wiser and more innovative when putting together new programmes and also become better at linking our programmes to successful research, so that we can continue on the fantastic journey that we have started with Linnaeus University. 

Vision 2030 – thank you everyone who has contributed!

216 groups have sent in their answers and co-workers from almost all departments and offices have answered – which means that the organisation is well mobilised in the strategy work. Now all material will be compiled and analysed by the working group. After that, the extended management team will process the material further and also prioritise important areas. During the autumn, we will work with coordination andgoal formulations in different groupings and continue the work on how to meet the objectives. The deadline for the work is the University Board’s meeting in December 2019, when the new strategy document will be decided on. And, yet again, thank you for your commitment to this question! 

We provide room for more full-time students

Earlier this year, we informed that Linnaeus University does not meet the funding agreement targets and, therefore, receives SEK 15 million less in direct government funding.
Since then, the faculties have made assessments concerning how much they can increase the production of programmes in the short term. The vice-chancellor has now commissioned the faculties to increase with 500 full-time students in addition to the previous commission from 2019. One first step in this process is to admit more students to programmes and single-subject courses with many applicants per place. A longer article on this will be published on Staff shortly.
Decision on commission to the faculties to increase the education production equivalent to 500 full-time students in addition to allocated funding cap from 2019.

The new Research Council has had its first meeting

Last week, the new Research Council, headed by Catherine Legrand, held its first meeting. The primary task of the council is to prepare strategic research questions and function as an advisory body for the faculties and vice-chancellor. This gives us the opportunity to work more focused together towards our high-set goals within prominent research. News from the council’s first meeting with more information on members and responsibility.

How we appoint deans

The work to establish a new process for the appointment of deans was brought to the fore when it became clear that we need to recruit new heads of faculty for the Board of Teacher Education and the School of Business and Economics.
Stefan Lund, acting dean at the Board of Teacher Education, Helén Anderson, dean at the School of Business and Economics, and Mats Hammarstedt, pro-dean at the School of Business and Economics leave their commissions on the faculty boards during the year.
The recruitment of both deans and pro-dean will follow the new process in which a nominating committee presents candidates that are decided on by the vice-chancellor. Process for recruitment of deans at Linnaeus University, vice-chancellor’s decision (in Swedish).

The police education becomes a department

As from 6 May, the police education is a department at the Faculty of Social Sciences. The name of the department is the Department of Police Work.

Give your opinion on Struten

On 24 May at the latest, you should hand in your viewpoints concerning the investigation on what the steering and resource allocation for universities and higher education institutions should look like in the future. Learn more about the process here. Answers should be sent to gunn.jensen_AT_lnu.seon 24 May at the latest. The university’s response will be decided on at the University Board’s meeting in June.

Therése Iveby Gardell new university director at Linnaeus University

Therése Iveby Gardell will be the new university director at Linnaeus University. She takes office on 19 August. Most recently, she has worked as acting head of division at the division of common service and administration at Uppsala University. Until 19 August, Thorbjörn Nilsson will stay on as acting university director at Linnaeus University.

News from Lnu.se

Linnaeus University’s Early Years Education Programme and Primary Teacher Programmes are of high quality

Linnéstudenterna becomes the first student union to be LGBTQ certifie

SEK 24.8 million from the Kamprad Family Foundation

Read more news at Lnu.se 

Kommentera (0)