Nyhet

Dags för första mötet i nya forskningsrådet // Time for the first meeting in the new research council

In English below

I december 2018 beslutade rektor att inrätta ett nytt forskningsråd som ska samordna det universitetsgemensamma arbetet med forskningsfrågor. Rådets ledamöter utsedda och den 7:e maj håller rådet sitt första möte.

Forskningsrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett beredande och rådgivande organ för rektor. De ska behandla strategiska forskningsfrågor och bidra till att utveckla Linnéuniversitetets forskning.

Rådets ordförande är prorektor Catherine Legrand:

–  Linnéuniversitetet har högt ställda mål inom framstående forskning. Om vi ska lyckas med att öka kvaliteten i vår forskning samt att vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner behöver hela organisationen jobba mer systematiskt tillsammans. Rådet ger oss möjlighet att jobba mer fokuserat och mot gemensamma mål.

Forskningsrådets ledamöter

Rådet består av en ledamot från varje fakultet samt ordförande.  Vid behov kommer det även finnas möjlighet att adjungera andra personer. Ledamöterna utses av rektor efter förslag från fakultetsledningarna.

Följande personer ingår:

 • Ordförande, Catherine Legrand, prorekor
 • Ninni Wahlström, dekan för fakulteten för samhällsvetenskap
 • Staffan Carius, dekan för fakulteten för teknik
 • Gunlög Fur, dekan för fakulteten för konst och humaniora
 • Mats Hammarstedt, prodekan för ekonomihögskolan
 • Ian Nicholls, dekan för fakulteten för hälsa och liv

Forskningsrådets ansvarsområden

 • Samordna fakultetsöverskridande strategiska forskningsfrågor
 • Verka för internationellt och nationellt samarbete
 • Samordna arbetet med kvalitetssäkring och utvärdering av forskning
 • Utveckla Linnéuniversitets forskningsinfrastruktur, finansiering och kompetensförsörjning

Till rådet knyts även Rådet för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet som ska stödja i frågor relaterade till forskningsetik.

 

Arbetsgrupp ska stödja rådets arbete

Rådet kommer att stödjas av en arbetsgrupp som består av representanter från berörda avdelningar inom förvaltningen samt universitetsbiblioteket. Sammankallande är Veera Kainiemi och Fredrik Lundh på universitetsledningens kansli.

- För att kunna ge ett så effektivt stöd som möjligt behöver vi samla all den kompetens som finns på förvaltningen. Genom denna grupp får vi det helhetsperspektiv som behövs säger Tf universitetsdirektör Thorbjörn Nilsson.

Mer information på forskningsrådets sida på Medarbetare
 

--------------------------------------------------------------------------

Time for the first meeting in the new research council

In December 2018, the vice-chancellor decided to establish a new research council that will coordinate the university-common work with research questions. The council members have been appointed and on May 7 the council will have its first meeting.

The research council’s main task is to function as a preparatory and advisory body for the vice-chancellor. The council will work with strategic research questions and contribute to the development of Linnaeus University’s research.

Chairman of the council is pro-vice-chancellor Catherine Legrand:
“Linnaeus University has high-set objectives for prominent research. If we are to succeed in increasing the quality of our research and be an attractive employer and collaboration partner, we must work more systematically across faculty borders. The new research council gives us the right conditions for this.

Members of the research council
The council consists of one member from each faculty and a chairman. If necessary, it will also be possible to appoint adjunct members. The members are appointed by the vice-chancellor after proposals from the heads of faculty.

The following persons are members of the council:

 • Chairman, Catherine Legrand, pro-vice-chancellor
 • Ninni Wahlström, dean faculty of social sciences
 • Staffan Carius, dean faculty of technology
 • Gunlög Fur, dean faculty of arts and humanities
 • Mats Hammarstedt, pro-dean school of business and economics
 • Ian Nicholls, dean faculty of health and life sciences

The research council’s areas of responsibility

 • Coordinate faculty-transcending strategic research questions
 • Work to promote international and national collaborations
 • Coordinate the work with quality assurance and evaluation of research
 • Develop Linnaeus University’s research infrastructure, funding, and skills provision

Linked to the council is also the council for cases concerning scientific misconduct that will provide support in questions relating to research ethics.

Working group will support the council’s work
The council will be supported by a working group consisting of five representatives from concerned offices within the administration and the University Library. Convening persons are Veera Kainiemi and Fredrik Lundh at the executive office.

“In order to be able to provide as efficient support as possible, we must gather all the competence that is available within the administration. Through this group, we will get a full picture perspective of what is needed”, says acting university director Thorbjörn Nilsson.

 

Kommentera (0)