Nyhet

Doktorandbarometern 2019 på gång att skickas ut

English version

Den sjätte maj kommer Doktorandbarometern 2019 att skickas ut via e-post till alla aktiva doktorander på Linnéuniversitetet, vilket motsvarar knappt 300 forskarstuderande. Rådet för utbildning och lärande ansvarar för Doktorandbarometerns innehåll och genomförande och studien genomförs var tredje år som ett led i Linnéuniversitetets systematiska kvalitetsarbete. Dess resultat utgör sedan underlag för att identifiera utvecklingsområden och förslag på åtgärder.

- Det är viktigt att vi börjar få rutin på hur vi på olika sätt följer utbildningen på forskarnivå och Doktorandbarometern är en viktig del i detta arbete, säger Niklas Ammert, vicerektor och ordförande i Rådet för utbildning och lärande. Arbetssättet med barometern förra gången fungerade väl och det blev tydligt för alla vad som behövde prioriteras i arbetet på fakulteterna och i respektive forskarutbildningsmiljö.

I uppföljningsarbetet för 2016 års barometer lyftes fyra prioriterade utvecklingsområden fram. Med utgångspunkt i dessa områden har fakulteterna sedan dess tagit fram åtgärdsplaner som följts upp i utbildningsdialogerna. Genom Doktorandbarometern 2019 ges nu möjlighet att få doktorandernas perspektiv på detta utvecklingsarbete.

Syfte och innehåll
Studiens övergripande syfte är att få en bild av doktorandernas vardag vid Linnéuniversitetet, vilket bland annat inbegriper frågeområden som berör antagning och introduktion, handledning, forskarutbildningskurser, institutionstjänstgöring och forskarutbildningsmiljön, men även hur man betraktar sin framtida karriär, arbetsmarknaden och Linnéuniversitetet som arbetsplats och universitet. Årets barometer är utformad på samma sätt som tidigare men har efter en översyn av det nybildade forskarutbildningsutskottet förstärkts med några frågor.

Genomförande och anonymitet
För att inte svaren ska kunna härledas till enskilda individer är enkäten anonymiserad. I den skriftliga rapporten bryts sedan resultaten ned och struktureras på ett sådant sätt att anonymiteten kan vidhållas även i forskarutbildningsämnen med få doktorander. 

För att resultaten av barometern ska bli så användbara som möjligt, inte minst eftersom många miljöer är små, är det betydelsefullt att svarsfrekvensen blir hög. Vi hoppas därför att så många doktorander som möjligt besvarar frågorna!

Doktorandbarometern på Medarbetare

För mer information om Doktorandbarometern 2019, kontakta Tony Wågman, tony.wagman_AT_lnu.se vid universitetsledningens kansli. 

 

Kommentera (0)