Nyhet

Rapport från Universitetsstyrelsen 10 april // Report from the university board 10 April

English version below

Vid universitetsstyrelsens möte den 10 april var det få beslutspunkter, men desto fler informationsärenden. 

Rektor Peter Aronsson presenterade arbetet med remissen kring styr- och resursutredningen (struten). Han redovisade SUHF:s gemensamma remissvar och berättade om var lärosätena är överens och var skiljelinjerna går. 

Styrelsen diskuterade engagerat en handfull frågor ur remissen. Bland annat frågan om ett samlat anslag för utbildning och forskning, och vilken betydelse det skulle kunna ha för Linnéuniversitetet och för övriga lärosäten. En annan fråga som diskuterades var det faktum att forskarutbildningen inte hanteras i remissen, och det var något man vill uppmärksamma i remissvaret. 

Ekonomichef Joakim Karlsson presenterade hur hanteringen av takbeloppet 2019 ser ut. Fakulteterna och institutionerna har lämnat in uppgifter som visar på en klar ökning av antalet helårsstudenter för 2019 jämfört med tidigare år. Bedömningen från ekonomiavdelningen är dock att vissa delar av dessa prognoser är väl positiva:

– Vi bedömer därför att vi kommer landa på ett underskott på -15 till -40 miljoner kronor för 2019, menade ekonomichef Joakim Karlsson. 2019 är ett problematisk år, men efter det ser vi större möjligheter när det gäller hur vi kan fylla våra utbildningsplatser. 

Han berättade också att fakulteterna har efterlyst en mer långsiktig planering för att våga starta nya utbildningar. Detta är nu tillgodosett genom att en treårsplanering nu är införd. 

Övriga informationsärenden var: kunskapsmiljö Linné, arbetet med vision och strategi, lägesrapport universitetskajen, revisionsberättelsen 2018 samt återrapportering Fojo. 

Därefter följde två beslutsärenden:

• Verksamhetens ekonomiska förutsättningar 2020-2022

Ekonomichefen Joakim Karlsson och handläggare från universitetsledningens kansli presenterade dokumentet ”Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2020-2022” för styrelsen. 

Universitetsstyrelsen beslutade attfastställa verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2020-2022. 

• Ställföreträdande prorektor

Rektor Peter Aronsson har semester 15 april-1 maj. Prorektor Catherine Legrand träder då in som rektor, och därför behövs en ställföreträdande prorektor.

Universitetsstyrelsen beslutar attutse Ann-Charlotte Larsson till ställföreträdande prorektor för perioden 15 april-1 maj. 

Rektor och Linnéstudenterna informerar

Universitetsstyrelsens sammanträde avslutades på sedvanligt vis med information från rektor och studentkåren Linnéstudenterna. Linnéstudenterna berättade bland annat att de är på god väg att bli Sveriges första HBTQ-diplomerade studentkår. 

Nästa sammanträde i universitetsstyrelsen hålls den 13 juni.

-----------------------------------------------------------------------------------------

At the university board’s meeting on 10 April there were not many decisions to be made but quite a lot of information was presented.

Vice-chancellor Peter Aronsson presented the work with the referral for consideration concerning the steering and resource investigation (struten). He presented SUHF’s (The Association of Swedish Higher Education Institutions) joint response and talked about what the higher education institutions agree on and concerning what there are differing opinions.

The board discussed a number of topics from the referral. Among others, the question of a combined grant for education and research, and what significance this would have for Linnaeus University and other higher education institutions. Another question that was discussed was the fact that third-cycle education is not handled in the referral, and there was agreement that this fact should be pointed out in the response.

Chief financial officer Joakim Karlsson gave a presentation on what the handling of the funding cap for 2019 looks like. The faculties and the departments have handed in information that shows a clear increase in the number of full-time students compared to previous years. However, the assessment by the finance office is that some of these prognoses are overly positive:

“Therefore, our estimation is that we will see a deficit of SEK 15–40 million for 2019. This year is a problematic year, but after 2019 we see greater possibilities concerning how we can fill our programmes”, said Joakim Karlsson.

He also mentioned that the faculties have called for more long-term planning in order to feel comfortable to start new programmes. This request has now been met through the introduction of three-year planning.

Other information topics were: Linnaeus knowledge environment, the work with vision and strategy, status report Universitetskajen, audit report 2018, and reporting back from Fojo.

This was followed by two decision matters:

  • Financial conditions of our activities 2020–2022

Chief financial officer Joakim Karlsson and an administrator from the executive office presented the document “Direction and financial conditions of our activities 2020–2022” to the board.

The university board decided to establish the direction and financial conditions for 2020–2022.

  • Acting pro-vice-chancellor

Vice-chancellor Peter Aronsson is on vacation 15 April–1 May. Pro-vice-chancellor Catherine Legrand will be acting vice-chancellor, which is why there is a need for an acting pro-vice-chancellor.

The university board decided to appoint Ann-Charlotte Larsson acting pro-vice-chancellor for the period 15 April–1 May.

The vice-chancellor and Linnéstudenterna inform

The university board’s meeting was concluded in the customary way with information from the vice-chancellor and the student union Linnéstudenterna. Linnéstudenterna informed the board that they are well on the way to becoming Sweden’s first LGBTQ certified student union.

The next board meeting with the university board will be held on 13 June.

Kommentera (0)