Nyhet

Påminnelse: Rapportera in dina vetenskapliga publikationer för 2014-2018 / Reminder: Report your scientific publications for the period 2014-2018

Påminnelse/Reminder

In English below

Rapportera in dina vetenskapliga publikationer för 2014-2018

Inför 2020 kommer universitetsledningen att omfördela 2,5% av forskningsanslaget utifrån bibliometri för vetenskapliga publikationer. Anslaget går till fakulteten, som beslutar om hur anslaget används. Syftet med omfördelningen är att stimulera till ökad publicering i publiceringskanaler med hög vetenskaplig prestige och god internationell spridning.

Vetenskapliga publikationer för 2014-2018 måste vara inrapporterade i Lnu:s Diva senast 26 april för att ingå i det bibliometriska underlaget. I årets utvärdering krävs Lnu-affiliering på samtliga publikationer, det görs alltså inget undantag för nyanställda. Denna ändring görs för att underlätta automatisering av poängberäkningen. Läs mer om Lnu:s bibliometriska modell via denna länk. Läs mer om ansvarsfördelningen vid registrering i DiVA: Ansvarsfördelning. Eventuella frågor kan ställas till Solbritt Andersson, Universitetsbiblioteket solbritt.andersson_AT_lnu.se eller diva_AT_lnu.se

 

Report your scientific publications for the period 2014-2018

For 2020 the University board will allocate 2,5% of research funding on the basis of Linnaeus University’s bibliometric model for scholarly publications. The grant goes to the faculty, who decides how the grant is used. The purpose of this allocation is to stimulate increased publishing in channels with high scientific prestige and good international distribution

Scholarly publications for the period 2014 – 2018 are therefore required to be reported in Lnu’s DIVA by the 26thof April in order to form the basis for the allocation. In this year's evaluation, Lnu affiliation is required on all publications, thus no exception is made for new employees. This change is made to facilitate automation of the calculation of the bibliometric score.Read more about Linnaeus University’s bibliometric model on this link. Read more about the assignment of responsibilities for registering in DiVA: Assignment of responsibilities. Questions can be directed to Solbritt Andersson, University library: solbritt.andersson_AT_lnu.se or diva_AT_lnu.se

Kommentera (0)