Nyhet

Förändringar i ledningarna för nämnden för lärarutbildning och Ekonomihögskolan // Changes to the heads of faculty at the board of teacher education and the school of business and economics

In English below

Under året kommer det att bli förändringar i ledningarna för lärarutbildningen och Ekonomihögskolan. Rekryteringsprocesserna är igång. 

Den första förändringen är att Stefan Lund, som är tillförordnad dekan för nämnden för lärarutbildning, kommer att lämna uppdraget 30 juni för att börja som lärare och forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet. Där är rekryteringen i full gång.

-Min förhoppning är att ha en ny ledning för lärarutbildningen på plats till 1 juli, säger rektor Peter Aronsson, som ansvarar för tillsättning av dekaner.

Även Ekonomihögskolans dekan Helén Anderson kommer att lämna uppdraget som dekan och övergå till att som professor arbeta med forskning fram till pensionering. Mats Hammarstedt lämnar samtidigt sitt uppdrag som prodekan för Ekonomihögskolan för att fokusera på forskningsarbete bland annat i den VR-miljö med fokus på diskrimineringsfrågor som erhållit finansiering från årsskiftet. Båda slutar sina uppdrag 30 september.

-Vi har även startat arbetet med rekrytering av dekan till Ekonomihögskolan, säger Peter Aronsson. Den kommer att följa den gemensamma ordning som arbetas fram för dekantillsättningar som kommer att genomföras under 2020.

Linnéuniversitetet håller på att ta fram en gemensam ordning för tillsättning av uppdraget som dekan som samlar erfarenheter från tidigare dekantillsättningar 2013 och 2017. Förordnandet för dekaner gäller under längst fyra och under nästa år är det dags att förnya förordnanden för alla dekaner.

Om du har frågor kring rekryteringsprocesserna är du välkommen att ställa dem till rektor_AT_lnu.se.

----------------------------------------------------------------------------------

Changes to the heads of faculty at the board of teacher education and the school of business and economics

During the year, there will be changes to the management for the board of teacher education and the school of business and economics. The recruitment processes have been initiated.

The first change is that Stefan Lund, acting dean at the board of teacher education, will leave his office on 30 June to start working as teacher and researcher at the department of education at Stockholm University. This recruitment is in full swing.

“My hope is that we will have a new management in place for the teacher education on 1 July”, says vice-chancellor Peter Aronsson who is in charge of appointing deans.

Also the dean at the school of business and economics, Helén Anderson, will leave her commission as dean, but remain as professor and work with research until her retirement. At the same time, Mats Hammarstedt leaves his office as pro-dean for the school of business and economics in order to focus on his research work in, among other things, the VR environment with focus on discrimination issues that has been granted funding from the turn of the year. Both leave their commissions on 30 September.

“We have also initiated work to recruit a dean for the school of business and economics. This recruitment will follow the common procedure that is being established for appointment of deans that will be carried out in 2020”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

Linnaeus University is working to establish a common procedure for the appointment of deans that gathers experiences from earlier appointments of deans in 2013 and 2017. The appointment as dean is for four years at the most and during next year it is time to renew the appointments for all deans.

If you have any questions concerning the recruitment processes, you are welcome to send these to rektor_AT_lnu.se.

Kommentera (0)