Nyhet

”Vi är ett ungt modernt, nyskapande, tonårsrebelliskt lärosäte”

In English below

Nu fylls databasen på med synpunkter och idéer från medarbetare om vad Linnéuniversitetet är bra på och vilka vi vill vara år 2030. Ett viktigt underlag som ska ligga till grund för Linnéuniversitetets Vision 2030.

Vi är drygt halvvägs in i den period där alla medarbetare bjuds in att delta i gruppdiskussioner för att svara på frågor om vart Linnéuniversitetet ska befinna sig år 2030. I skrivandets stund har 117 grupper deltagit i gruppdiskussionerna och skickat in sina svar.

På institutionen för svenska språket institutionen har man nyligen genomfört gruppdiskussionerna.

- Jag tycker att det var väl iscensatt och flöt på bra, och många är nu nyfikna på slutresultatet. Det ska bli spännande att se om den färdiga Vision 2030 innehåller tillräckligt djärva och visionära skrivelser för att på ett tillfredsställande vis täcka in de kommande tio åren, säger Jon Helgason, prefekt på institutionen för svenska språket.

Frågorna som man diskuterar handlar om vad Linnéuniversitetet är bra på idag, vad som påverkar oss och vilka vi vill vara i framtiden. Passet tar cirka 90 minuter att genomföra.

På avdelningen för externa relationer har man också haft givande diskussioner.

- Jag tycker att det här workshopformatet fungerade bra, det var kort och rakt på. Förväntningarna nu är ju att alla synpunkter och idéer tas om hand på ett bra sätt, att ledningen tar det till sig. Det är viktigt att vi har en gemensam målbild, att vi åker samma båt och styr mot samma håll,  säger Kristina Julin Nyquist, samverkansrådgivare på avdelningen för externa relationer.

Deadline 30 april
Fram till den sista april har man på sig att arrangera gruppdiskussioner i verksamheten och skicka in svar. Diskussionerna leds vanligen av chefen vid respektive enhet men kan också ske i andra typer av grupperingar och då kan gruppen utse en mötesledare. 

Materialet som används finns att ladda ned på Medarbetare. 

------------------------------------------------------------------------------------------

”We are a young, modern, innovative, teenage rebel higher education institution”

The database is now being filled with viewpoints and ideas from members of staff on what Linnaeus University is good at and where we want to be in 2030. This is important information that will form the basis for Linnaeus University’s Vision 2030.

We are now roughly halfway into the period when all members of staff are invited to take part in group discussions to answer questions concerning where Linnaeus University should be in 2030. At the time of writing, 117 groups have participated in the group discussions and sent in their answers.

At the department of Swedish, the group discussions have just recently been carried out.

“I think it was all well-arranged and ran smoothly, and many are now curious on the final result. It will be exciting to see if the completed Vision 2030 will contain sufficiently bold and visionary wording to cover the upcoming ten years in a satisfactory way”, says Jon Helgason, head of department at the department of Swedish.

The questions that are discussed deal with what Linnaeus University is good at today, what has an impact on us, and where we want to be in the future. A session takes roughly 90 minutes.

Also at the office of external relations members of staff have had rewarding discussions.

“I think this workshop format worked well, it was short and to the point. The expectation now is that all viewpoints and ideas will be taken care of in a good way; that the management listens to what different parts of the organisation has said. It is important that we have a common objective, that we are in the same boat and are heading in the same direction”, says Kristina Julin Nyquist, collaboration adviser at the office of external relations.

Until 30 April, it is possible to arrange group discussions and send in answers. Normally, the discussions are led by the manager at each respective unit but the discussions can also be held in other constellations and the group can then appoint a person to lead the meeting. The material that is to be used can be downloaded on Staff.

Kommentera (0)