Nyhet

Information gällande solskyddsgardiner/klimatgardiner hus Vita i Kalmar / Information on sunshade curtains/climate control curtains building Vita in Kalmar

In English below.

Sedan inflyttning i hus Vita har det framförts synpunkter på solskyddsgardiner/klimatgardiner från de som flyttat in. Det har varit problem med att få rätt funktion men framför allt har man upplevt att utblick saknas när gardinerna är nere.

Tillsammans med huvudskyddsombud har nu följande åtgärdsplan tagits fram (utförligt dokument finns bifogat i högermenyn):

Åtgärdsplan hus Vita:

 • Under vinterhalvåret med start 2019/2020 behöver inte gardinerna vara nere för att minska solinstrålningen/värmeinstrålning eftersom  detta behov inte finns vintertid. Invändiga manuella rullgardiner monteras till alla arbetsplatser åt söder, sydväst och väst och vintertid kan då varje person själv reglera ljusinsläpp/bländskydd. Målsättning klart till 190901.
 • Fasad mot Stuvaregatan skuggas nästan helt av närliggande byggnader och solskyddsgardinerna har stängts av helt under vinterhalvåret 2018/2019. Klart.
 • Fasad mot Stuvaregatan skuggas nästan helt av närliggande byggnader men under sommarhalvåret behövs funktion solskyddsgardiner vid sol och begränsning sker till kl. 8-10. Ställs in omgående.
 • Fasad mot Barlastgatan behövs funktion solskyddsgardiner under sommarhalvåret vid sol men begränsning sker till kl. 9.30-16. Ställs in omgående.
 • Fasad mot sydväst (gården) behövs funktion solskyddsgardiner under sommarhalvåret vid sol men begränsning sker till kl. 13-18. Ställs in omgående.
 • Fasad mot väster behövs funktion solskyddsgardiner under sommarhalvåret vid sol men begränsning sker till kl. 14-19. Ställs in omgående.
 • Utreda och genomföra byte av screenväv till en väv som kombinerar arbetsmiljökrav och klimatkrav. Tillsammans med hyresvärd har en tidsatt åtgärdsplan tagits fram:
 1. Utredning olika förslag screenväv som kan vara tänkbara som lösning (utifrån olika krav) att undersöka vidare – klart senast 1 maj 2019
 2. Göra om energiberäkning/klimatberäkning utifrån förslag enligt punkt ovan – klart senast 30 juni 2019
 3. Beslut val alternativ – klart senast 1 september 2019
 4. Åtgärd - beroende på alternativ planeras åtgärd vara klara senast 15 mars 2020

Genomgångar gällande sista punkten kommer att ske med konsulter,  arbetsmiljöingenjör och huvudskyddsombud för att säkerställa att vi hanterar frågan så bra som möjligt efter lagrum och de anställdas behov. 

Kontakt
Christel Olsson, huvudprojektledare Universitetskajen, 070–543 78 96.

________________________________________________________________

Since the move in to building Vita, we have received comments concerning sunshade curtains/climate control curtains from those who have moved in. It has been problematic to get the right functionality in place, but above all people have felt that their view is blocked when the curtains are down.

Together with the principal safety representative, the following action plan has now been established (detailed document as attached file, only in Swedish).

Action plan building Vita:

 • During winter, with start 2019/2020, the curtains will not need to be lowered to reduce sunlight and heat radiation since there is no need for this during winter. Manual curtains will be mounted indoors in all offices facing south, south-west and west. During winter, each member of staff can then themselves adjust intake of natural light/diffuser.
  Aim: completed 1 January 2019.
 • Facade facing Stuvaregatan is almost entirely shadowed by surrounding buildings and sunshade curtains have therefore been switched off entirely during winter 2018/2019. Completed.
 • Facade facing Stuvaregatan is almost entirely shadowed by surrounding buildings but during summer the sunshade curtain functionality is needed when the sun is out but will be limited to 8am–10am . Programmed now.
 • Facade facing Barlastgatan is in need of sunshade curtain functionality during summer but will be limited to 9.30am–4pm. Programmed now.
 • Facade facing south-west (courtyard) is in need of sunshade curtain functionality during summer but will be limited to 1pm–6pm. Programmed now.
 • Facade facing west is in need of sunshade curtain functionality but will be limited to 2pm–7pm. Programmed now.
 • Investigate and carry out change of screen fabric to a fabric that combines work environment requirements and climate requirements. A timetable and action plan has been established together with the landlord:
 1. Investigation different proposals screen fabric that can be possible as solution (based on different requirements) to look into further – completed 1 May 2019 at the latest
 2. Carry our new energy calculation/climate calculation based on proposals according to above item – completed 30 June 2019 at the latest.
 3. Decision choice of alternative – completed 1 September 2019 at the latest.
 4. Measure – depending on alternative, measures are expected to be completed 15 March 2020 at the latest.

The last item will be discussed with consultants, work environment engineer, and principal safety representative in order to make sure that we handle the question in as good a way as possible based on applicable legislation and the needs of employees. 

Contact
Christel Olsson, head project manager of Universitetskajen, +46 70–543 78 96

Kommentera (8)

 1. Tittar ni även på Radix. T.ex. ABW-miljön, vån 2?

 2. Vi kommer att montera invändiga rullgardiner på liknande sätt som i hus Vita även i Radix.

  /Christel

   

 3. Kommer de automatiska gardinerna vara uppe vissa tider på dagen även i Radix? Vore trevligt att kunna titta ut och få lite dagsljus.

 4. koppla bort dessa gardiner i hus MAGNA också !

  I personalrummet behövs dessa gardiner definitivt inte !

 5. We need to be able to adjust the shades ourselves. Right now they are open in the late afternoon and it's almost impossible to work when it's sunny. 

   

  From a working environment perspective it would be best to have curtains that could be adjusted manually by each co-worker. 

 6. Solskyddsgardiner/klimatgardiner behöver vara i funktion under sommarhalvåret för att minska solinstrålningen och därmed behov av kyla i byggnaderna. Om man skulle koppla ur gardinerna sommartid så räcker inte kylaggregat till för att få en acceptabel temperatur i byggnaderna. Dagens energikrav ställer krav på att ta hand om solinstrålning och minska kylbehov i byggnaderna.

  I nuläget har vi sett över inställningar och tider i hus Vita. Vi kommer att se över tillsammans med fastighetsägaren vad man kan göra i systemet gällande tider och inställningar även i hus Radix och Magna.

 7. Jag förstår detta. Det skulle dock vara möjligt för oss som arbetar på byggnaden att jobba utan att få solljus direkt i ögat, och att kunna justera ljuset så att det passar våra behöv. Det automatiska systemet funkar inte optimalt.

 8. Samtidigt som vi ser över behov av rullgardiner som bländskydd i hus Vita gör vi det även i hus Radix och hus Magna.

Filer