Nyhet

Tre kunskapsmiljöer utsedda till Kunskapsmiljö Linné // Three knowledge environments appointed Linnaeus knowledge environment

In English below

Nu har beslut fattats att inrätta de tre första Kunskapsmiljö Linné som alla tar sin utgångspunkt i angelägna samhällsutmaningar.

De tre kunskapsmiljöerna som har valts ut är Avancerade material, projektledare Päivi Jokela,  Utbildning i förändring, projektledare Andreas Nordin och En ifrågasatt demokrati, projektledare Magnus Hagevi.

-De här kunskapsmiljöerna tar sin utgångspunkt i mycket viktiga och angelägna samhällsutmaningar där jag ser att vi har kapacitet att positionera Linnéuniversitetet som en viktig aktör. För att bli skickliga i att utveckla miljöer av olika slag som nyttjar universitetets förmågor har det varit viktigt att välja skilda typer av miljöer. Den första bygger på excellent forskning som behöver nya applikationer. Den andra arbetar på ett helt centralt och stort uppdrag där vi har mogen balans mellan utbildning, forskning och samverkan som kan lyfta kvaliteten på området än mer. Den tredje utvecklar på god grund spirande samarbete på ett för samhället mycket angelägen kunskapsmiljö.

 • Avancerat material, projektledare Päivi Jokela
  En excellent miljö med världsledande forskning som designar och utvecklar material med nya eller förbättrade funktioner, med fokus även på hållbar tillverkning och användning av förnybara råvaror. Dessa material kan återfinnas inom ett brett spektrum av områden som byggnation, hälsa och sjukvård, livsmedelssäkerhet och energihushållning.
 • Utbildning i förändring, projektledare Andreas Nordin
  En omfattande och mogen miljö som arbetar tvärvetenskapligt för att möta samhällets behov av förbättrade kunskapsresultat i det svenska skol- och utbildningssystemet. Detta är en miljö med lång tradition med ett starkt framgångsrikt utbildningsutbud.
 • En ifrågasatt demokrati, projektledare Magnus Hagevi
  En spirande miljö som adresserar en central fråga i Sverige och världen idag, om vad utanförskap, missnöje och en negativ samhällstrend kan leda till. Med sin tydliga inriktning mot en bättre förståelse av en samhällsutmaning bestående av hot mot de demokratiskt uppbyggda samhällssystemen har de stor potential att bidra med viktiga tvärvetenskapliga perspektiv i denna fråga.

Startar i juli
De tre utvalda Kunskapsmiljö Linné startar officiellt den första juli i år och har nu fått i uppdrag att utse en ledningsgrupp med representanter från deltagande fakulteter. Varje Kunskapsmiljö Linné har också beviljats med 500 000 kronor för 2019. Pengarna ska inte användas till forskning och utbildning utan till utvecklings- och koordineringsarbete.

-Vi kommer att ha uppföljningssamtal en gång per termin i samband med fakultetens dialoger med universitetsledningen, säger Peter Aronsson, rektor.

Utvecklingsmedel till övriga
Övriga fem kunskapsmiljöer som lämnade in en fördjupad ansökan har också beviljats utvecklingsmedel. De ska nu utveckla det påbörjade arbetet och i januari 2020 ska det avgöras om någon av dessa kunskapsmiljöer ska inrättas till Kunskapsmiljö Linné. 

 • Grön hållbarhet, projektledare Johan Bergh, 250 000kr
 • Digital transformation, projektledare Marcelo Milrad & Jesper Andersson, 250 000kr
 • Hållbar hälsa, projektledare Cornelia Witthöft, 100 000kr
 • Vatten, projektledare Jarone Pinhassi, 250 000kr
 • Ledning, styrning, organisation och entreprenörskap, projektledare Kerstin Årmann och Magnus Forslund, 100 000 kr

-Det har varit åtta mycket lovande ansökningar och kunskapsmiljöer med stora möjligheter att utvecklas. Det är fantastiskt att se den drivkraft och kreativitet som finns på vårt universitet. Särskilt roligt är det att så många har utvecklat sitt samarbete och sökt upp varandra utifrån de förslag som presenterades i september, säger Peter Aronsson, rektor.

Se granskningsgruppens bedömningar av respektive ansökning på sidan Kunskapsmiljöer Linné på Medarbetare.

----------------------------------------------------------------------------

Three knowledge environments appointed Linnaeus knowledge environment

The decision has now been made to establish the first three Linnaeus knowledge environments, which all have their basis in urgent societal challenges.

The three knowledge environments that have been chosen are Advanced materials, project manager Päivi Jokela, Education in change, project manager Andreas Nordin, and A questioned democracy, project manager Magnus Hagevi.

“These knowledge environments have their basis in very important and urgent societal challenges where I can see that we have capacity to establish Linnaeus University as an important actor. In order for us to become skilled at developing different types of environments that make the most of the university’s abilities, it has been important to choose different types of environments. The first is based on excellent research that is in need of new applications. The second focuses on a central and large commission where we possess a mature balance between education, research, and collaboration through which we can raise the quality level within the field even more. The third develops, on a good basis, thriving collaborations within a knowledge environment field that is very urgent to society.

 • Advanced materials, project manager Päivi Jokela
  An excellent environment with world-leading research that designs and develops materials with new or improved functionality, with focus also on sustainable manufacturing and the use of renewable resources. These materials can be found within a broad spectrum of areas like construction, health and medical treatment, food safety, and rational use of energy.
 • Education in change, project manager Andreas Nordin
  An extensive and mature environment that works interdisciplinary to meet society’s need for improved knowledge results in the Swedish school and education system. This is an environment with a long tradition and a strong and successful selection of courses and programmes offered.
 • A questioned democracy, project manager Magnus Hagevi
  A thriving environment that addresses an issue that is central in Sweden and the world today; what exclusion, discontent, and a negative societal trend can lead to. Through its clear focus on contributing to a better understanding of a societal challenge consisting of threats to democratic societal systems, the environment has great potential to contribute with important interdisciplinary perspectives on this issue.

Starts in July
The three Linnaeus knowledge environments that have been chosen officially start in July this year, and have now been given the commission to appoint a management group with representatives from the participating faculties. Each Linnaeus knowledge environment has also been granted SEK 500,000 for 2019. The money should not be used for research and education but for development and coordination work.

“We will have follow-up talks once every semester in connection to the dialogues between the faculties and the senior management team”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

Development funds for others
The other five knowledge environments that handed in an in-depth application have also been granted development funds. They will now develop the work they have initiated and in January 2020 it will be decided if any of these should be appointed Linnaeus knowledge environment.

 • Green sustainability, project manager Johan Berg, SEK 250,000
 • Digital transformation, project manager Marcelo Milrad and Jesper Andersson, SEK 250,000
 • Sustainable health, project manager Cornelia Witthöft, SEK 100,000
 • Water, project manager Jarone Pinhassi, SEK 250,000
 • Management, steering, organisation and entrepreneurship, project manager Kerstin Årmann and Magnus Forslund, SEK 100,000

“We have seen eight very promising applications and knowledge environments with great potential for development. It is fantastic to see this driving force and creativity at our university. It feels particularly great that so many have developed and established collaborations based on the proposals that were presented last September”, concludes vice-chancellor Peter Aronsson.

Take part of the review group’s evaluations for each respective application on Staff (only in Swedish)  

 

 

Kommentera (0)