Nyhet

Nu tar vi nästa steg mot Vision 2030 // We now take the next step towards Vision 2030

Rektor Peter Aronsson

In English below

Se rektor Peter Aronssons inbjudan till strategiarbetet.


Vision 2030 - material till diskussioner
Nu finns ett material att ladda ned för de diskussioner som ska ligga till grund för Vision 2030. Linnéuniversitetets chefer har ombetts arrangera diskussionerna under mars och april. Det kan också ske på initiativ från medarbetare. Materialet finns på både svenska och engelska och består av en powerpoint med korta filmer som varvas med diskussionsfrågor. Svaren kommer sedan att sammanställas och analyseras av arbetsgruppen för strategiarbetet, och utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet.

Diskussionerna leds vanligen av chefen vid respektive enhet men kan också ske i andra typer av grupperingar och då kan gruppen utse en mötesledare. Som medarbetare kommer du kanske att delta flera gånger, till exempel både på din avdelning/institution och i en kommitté eller arbetsgrupp.

För dig som ska leda en diskussion finns material och instruktion på webbsidan om Vision 2030, klicka på rubrik ”Underlag gruppdiskussioner”.

---------------------------------------------------------------------------------------

The material for the discussions that are to make up the basis for Vision 2030 is now available for download. Linnaeus University’s managers have been asked to arrange the discussions during March and April. This can also be done on initiative from other members of staff. The material is available in both Swedish and English and consists of a Powerpoint with short videos mixed with discussion topics. The answers will then be compiled and analysed by the working group for the strategy work, and make up an important basis for the continued work.

As a rule, the discussions are led by the manager at each respective unit but can also take place in other groupings and in such cases the group can appoint a person to lead the meeting. As a member of staff, you may come to participate on a number of occasions; for instance, at your office/department and in a committee or working group.

For you who are to lead a discussion, material and instructions are available on the Vision 2030 web page, click on the heading “Material group discussions”.

Kommentera (0)