Nyhet

Nya möjligheter till kostnadsfri open access-publicering under 2019 / New opportunities for cost-free open access publication in 2019

English version below

Nya open access-avtal för 2019

Sedan tidigare har Linnéuniversitetet avtal rörande open access med Springer, Taylor & Francis, Frontiers och ACS. För 2019 har ytterligare tre förlag tillkommit:

- Cambridge University Press
Avtalet ger författare från Linnéuniversitetet rätt att utan kostnad publicera sina artiklar open access i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget.

- De Gruyter
Avtalet ger författare från Linnéuniversitetet 90% rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i förlagets hybridtidskrifter (De Gruyter Journals). Vid publicering i förlagets rena OA-tidskrifter (De Gruyter Open Journals) ges en rabatt på 30%.

- Oxford University Press
Avtalet ger författare från Linnéuniversitetet rätt att utan kostnad publicera sina artiklar open access i 313 av förlagets hybridtidskrifter.

 

Läs mer om avtalen.

Den 3 april 2019 ordnas ett informationstillfälle om kostnadsfri open access-publicering på Universitetsbiblioteket och via Zoom. Läs mer.

 

Ansök om bidrag till open access-publicering
Är du forskare vid Linnéuniversitetet och har fått en artikel antagen i en open access-tidskrift? Då kan du söka bidrag till din publiceringsavgift. Syftet med detta är att stimulera övergången till öppen vetenskap. Inom ramen för detta stöd ger universitetet endast bidrag för publicering i så kallade gold open access-tidskrifter, det vill säga tidskrifter som gör sina artiklar fritt tillgängliga utan fördröjning.

Läs mer om potten och hur du skickar in ansökan

 

Universitetsbibliotekets övriga nya resurser för 2019

Encyclopaedia Britannica online är tillbaka på Universitetsbiblioteket efter några års uppehåll.

Den innehåller även ordböcker från Merriam-Webster.

Human Kinetics
Förlagets alla (28) tidskrifter inom träning, sport och hälsa

De Gruyter
Ett stort utbud med e-tidskrifter som täcker humaniora, samhällsvetenskap, STM (naturvetenskap, teknik och framför allt matematik)

Literature Online (LION)
Passa på! Bara i år har vi denna databas med 50 000 engelskspråkiga lyrik-, prosa- och dramaverk från 700-talet till nutid.

----------------------------------------------------------------------------------------

New open access agreements for 2019
Since earlier, Linnaeus University has agreements concerning open access with Springer, Taylor & Francis, Frontiers, and ACS. For 2019, three new publishing houses have been added.

  • Cambridge University Press

The agreement gives authors from Linnaeus University the opportunity to get cost-free, open access publication of their articles in both hybrid and pure OA journals from the publishing house.

  • De Gruyter

The agreement gives authors from Linnaeus University a 90% discount on the publication fee for publications in the publishing house’s hybrid journals (De Gruyter Journals). When publishing in pure OA journals (De Gruyter Open Journals) a 30% discount is offered.

  • Oxford University Press

The agreement gives authors from Linnaeus University the right to cost-free, open access publication of articles in 313 of the publishing house’s hybrid journals.

Learn more about the agreements:
https://lnu.se/en/library/research-support/open-access/financial-support/

On 3 April 2019, an information event on cost-free, open access publication will be arranged at the University Library and via Zoom. Read more on:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/publicera-open-access-utan-avgift-/ (only in Swedish)

 

Apply for funding for open access publication
Are you a researcher at Linnaeus University who has had an article accepted for publication in an open access journal? In that case, you can apply for a publication grant for the publication fee. The purpose is to stimulate the transition to open science. Within the frame of this support, the university offers grants only for publication in s-called gold open access journals; that is to say, journals that make their articles openly available without delay.

Read more about the pot and how to send in an application:
https://lnu.se/en/library/research-support/open-access/financial-support/

 

Other new resources at the University Library in 2019

Encyclopedia Britannica online is back at the University Library after a few years’ absence. It also contains dictionaries from Merriam-Webster.

Human Kinetics
All 28 of the publishing house’s journals within training, sports, and health.

De Gruyter
A large selection of e-journals covering the humanities, social science, STM (the natural sciences, technology, and, above all, mathematics)

Literature Online (LION)
Seize the opportunity! Only this year, we have access to this database of English-language lyrics, prose, and drama from the 8th century to present time.

Kommentera (0)