Nyhet

Universitetsbiblioteket HBTQ-diplomerat // The university library LGBTQ certified

Foto på Linda Sohlberg

In English below

Hallå där Linda Sohlberg, sektionschef på universitetsbiblioteket, ni har blivit HBTQ-diplomerade – vad innebär det?

– Det innebär att vi har bidragit och kommit en bit på vägen i för att klara målet i Linnéuniversitetets plan för jämställdhetsintegrering 2017: "Linnéuniversitetet ska bli det första HBTQ-certifierade universitetet i Sverige." Sedan tidigare är även studerandeavdelningen HBTQ-diplomerad.

Hur har ni blivit diplomerade – vad har ni gjort?

– Alla vi som arbetar på universitetsbiblioteket har gått en utbildning för att bättre kunna möta alla på ett likvärdigt sätt oavsett sexuell läggning, kön, könsidentitet och/eller könsuttryck. Den bestod av två halvdagar med genomgång av teori, forskning men även samtal kring erfarenheter. I samband med utbildningen anordnades också en heldag för all personal där vi tillsammans arbetade fram grunden till en handlingsplan för HBTQ-frågor.

Varför är det viktigt för er som universitetsbibliotek?

– Som universitetsbibliotek har vi stor kontaktyta – vi möter många studenter och anställda varje dag. Vi ville investera i mer kunskap för att bättre kunna värna allas lika värde. Genom fakta och andras upplevelser höjer vi medvetenheten och kompetensen, ett led i ett bredare och kontinuerligt arbete för en inkluderande och öppen arbetsplats. Alla ska kunna vara sig själva och vi vill möta människor som de är, inte utifrån normer och förutfattade meningar

Hur kommer det att märkas att ni är HBTQ-diplomerade?

– Det kommer framförallt att märkas i vårt bemötande, men också en medvetenhet vid bildval, till exempel på webben, att visa på mångfald. Vi kommer att använda ett mer medvetet språk, i våra texter ska vi sträva efter att vara neutrala och inte värderande. Vi ser också över skyltning i lokalerna och hur böckerna ordnas och placeras på hyllorna.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hi there Linda Sohlberg, section manager at the university library, you have been LGBTQ certified – what does that mean?
“It means that we have contributed and moved a bit forward on our path to meeting the objectives in Linnaeus University’s plan for equality integration 2017: ‘Linnaeus University should be the first LGBTQ certified university in Sweden’. The office of student affairs is also LGBTQ certified since some time back”.

How have you become LGBTQ certified – what have you done?
“Everyone who works at the university library has gone through a training programme to become better at meeting everyone in an equal way, regardless of sexual orientation, gender, gender identity and/or expression. It consisted of two half days with presentations of theory and research but also dialogues based on our own experiences. In connection to the training programme, we also arranged a full day for all members of staff where we together worked out the basis for an action plan for LGBTQ questions”.

Why is this important for you as a university library?
“As a university library we come into contact with large numbers of people – we meet many students and members of staff every day. We wanted to invest in more knowledge in order to be able to better defend everyone’s equal value. Through facts and other people’s experiences we raise the level of awareness and the competence, one step in the broad, continuous work to create a more inclusive and open work place. All visitors should feel comfortable being themselves and we want to meet people as they are, not based on norms and preconceived ideas”.

How will we notice that you have become LGBTQ certified?
“It will, above all, be noticeable in how we meet people, but also through an awareness when choosing pictures, for instance for our website, to demonstrate diversity. We will use a more conscious language in our texts, where we strive to be neutral and not normative. We are also reviewing the signage in our facilities and how books are arranged and placed in the shelves”.

 

Kommentera (0)