Nyhet

Hallå där rektorsråd Lars Behrenz, vad händer nu med kunskapsmiljöer? // Hi there Lars Behrenz, what’s new on the knowledge environment front?

Lars Behrenz

In English below

Du är utsedd till rektorsråd från och med första januari och i det uppdraget ingår bland annat att bistå i arbetet med att etablera kunskapsmiljöer.

 

Berätta, vad är din roll i det arbetet?

–Mitt jobb som rektorsråd innebär att vara en länk mellan universitetsledning-fakultetsledning och verksamhetsstöd. I utvecklingsprojektet kring kunskapsmiljöer handlar det om att dels genomföra en granskningsrapport som underlag till rektorsbeslut för att inrätta Kunskapsmiljö Linné, dels arbeta med löpande uppföljning, utveckling och utvärdering av miljöerna.

Vad ser du för möjligheter med det nya arbetssättet Kunskapsmiljö Linné?

–Allt framgångsrikt akademiskt arbete kommer underifrån och bygger på lust och nyfikenhet. Jag ser detta som ett sätt att ”knuffa ihop” olika kompletta akademiska miljöer inom universitetet där man på olika sätt tillsammans hittar vägar till att ta ett steg till. Att bli lite bättre och ha lite större betydelse för samhället genom att: hitta nya innovativa arbetssätt, se saker från lite nya perspektiv, upptäcka nya forskningsmetoder, upptäcka nya empiriska material och hitta nya förklaringsmodeller från andra ämnesområden.   

Vad händer just nu? 

Granskningsgruppen, det vill säga jag och Birgitta Bergvall-Kåreborn, ska vara färdiga med en granskningsrapport den 22/2 och sedan fattas beslut av rektor av vilka som får bilda de första ”Kunskapsmiljö Linné”.

Kan du säga något om de ansökningar som har kommit in?

–41 förslag till kunskapsmiljöer fanns från början, de blev i ett rektorsbeslut 8. De 8 som kommit in är alla väldigt spännande och kommer med stor säkerhet alla att bli framtida framgångsrika samarbeten. Alla fakulteter är representerade i miljöerna, vissa lite mer andra lite mindre. Vissa har kommit längre än andra i arbetet och samtliga har fördelar och nackdelar. Det gäller då att ta ett steg vidare och försöka hitta vägar att möjliggöra en positiv utveckling för alla. 

När beräknas de som blir uttagna att starta?

–Väldigt snart. Ett beslut kommer nog under mars.

Vad händer då?

–Det arbetet som satts igång fortsätter med extra stöd från rektor för att kunna genomföra de samarbetsaktiviteter som man föreslagit.

Om man inte blev uttagen eller har en ny idé för en kunskapsmiljö – vad gör man då?

–Bara att jobba vidare mot att utveckla verksamheten, de arbeten som startats är alla mycket lovande och kommer att utvecklas till spännande samverkansmiljöer, det är jag helt säker på. Förhoppningsvis har också fakulteter på olika sätt blivit involverade och stödjande och är med i utvecklingsfasen. Linnéuniversitetet arrangerar en ny kunskapsmiljömässa, denna gång i Växjö den 15/5. Medarbetare, studenter och externa samverkansparter är välkomna att delta. Mer information kommer inom kort. 

Mer information finns på Medarbetare på sidan Kunskapsmiljöer Linné

---------------------------------------------------------

Hi there Lars Behrenz, what’s new on the knowledge environment front?

As from 1 January, you are adviser of the vice-chancellor and that commission also entails assisting in the work with the establishment of knowledge environments.

Tell us, what’s your role in this work?
“My job as adviser to the vice-chancellor is to be a link between the senior management team, the heads of faculty, and the administration. In the development project concerning knowledge environments, my role is partly to carry out a review report that will serve as basis for a vice-chancellor’s decision to establish Linnaeus knowledge environment, and partly to work continuously with follow-up, development, and evaluation of the environments”.

What opportunities do you see with the new way of working that comes with Linnaeus knowledge environment?
“All successful academic work comes from below and is based on passion and curiosity. I see this as a way to connect different complete academic environments at the university, which can then together find ways to take yet another step. To become even slightly better and have even slightly greater significance for society by finding new innovative ways of working, discovering empirical material, and finding new models of explanation from other subject fields”.

What is going on right now?

"The review group, Birgitta Bergvall-Kåreborn, and I will present our review report on 22 February and after that the vice-chancellor will decide on what environments get to establish the first Linnaeus knowledge environments”.

Can you say anything about the applications that have been sent in?
“From the start there were 41 proposals for knowledge environments, which were then narrowed down to 8 through a vice-chancellor’s decision. The 8 applications we have now received are all very exciting and will most certainly become successful future collaborations. All faculties are represented in the environments, some more and some less than others. Some have come further along in their work and all have both pros and cons. What we need to do now is to take another step to find ways to make a positive development possible for all”.

When can the ones that are chosen be expected to start?
“Very soon, my guess is that a decision will be in place in March”.

What happens then?
“The work that has been initiated will continue with extra support from the vice-chancellor in order to make it possible to carry out the collaboration activities that have been proposed”.

If your proposal was not chosen or if you have a new idea for a knowledge environment – then what to do?
“Just keep striving towards development of your activities, the collaborations that have been started are all very promising and will develop into exciting collaboration environments, I feel entirely confident of that. Hopefully, the faculties have also been involved in different ways and provide support and take part in the development stage. Linnaeus University arranges a new knowledge environment fair, this time in Växjö, on 15 March. More information will be published shortly.

Kommentera (0)