Nyhet

Har du sett? Här är universitetsbibliotekets nyheter 2019 / Have you noticed? News at the University Library 2019

In English below

Britannica  - stort uppslagsverk åter tillgängligt via Universitetsbiblioteket

Encyclopaedia Britannica online är tillbaka på Universitetsbiblioteket efter några års uppehåll. Encyclopaedia Britannica gavs länge ut i tryckt form och detta är uppslagsverket i elektronisk form. Encyclopaedia Briannica online innehåller dels ett allmänt uppslagsverk med artiklar som uppdateras kontinuerligt. Det riktar sig särskilt till forskare, lärare och studenter på universitetsnivå. Utöver artiklar inom de flesta ämnesområden omfattar Encyclopaedia Briannica online flera resurser som är användbara för studier och forskning. En resurs är World Atlas som är en interaktiv atlas med tusentals kartor, flaggor, artiklar och statistik. Encyclopaedia Briannica online innehåller även ordböcker från Merriam-Webster.  

http://ub.lnu.se/db/brit

På begäran: Human Kinetics – tidskrifter inom träning, sport och hälsa

Efter önskemål har Universitetsbiblioteket köpt in och ger nu tillgång till ett antal tidskrifter inom träning, sport och hälsa som ges ut av Human Kinetics. Via Universitetsbiblioteket får du nu åtkomst till förlagets samtliga tidskrifter, vilket är 28 stycken. Målgrupp för publikationerna är forskare, lärare och studenter på universitetsnivå, men även personliga tränare, rehabiliteringsspecialister, idrottare, tränare, fysiska pedagoger och nutritionister.

De Gruyter – tillhandahåller e-tidskrifter inom flera ämnesområden

Bland årets nya resurser på universitetsbiblioteket finns förlaget De Gruyter som ger ut ett stort antal e-tidskrifter.

De Gruyters e-tidskrifter täcker bland annat humaniora, samhällsvetenskap, STM (naturvetenskap, teknik och framför allt matematik). Förlaget ger ut över 1300 nya titlar varje år inom 29 olika ämnesområden.

http://ub.lnu.se/db/deg

Literature Online (LION) -  Få tillgång till det senaste inom engelskspråk litteratur- och språkforskning

Passa på! Under 2019 har vi tillgång till denna databas med 50 000 engelskspråkiga lyrik-, prosa- och dramaverk från 700-talet till nutid. Literature Online är en resurs för litteraturstudier och undervisning på engelska. Via databasen får du tillgång till både litterära verk, men också till kritik och referenser av olika slag. I databasen hittar du den senaste forskningen inom engelskspråkig litteratur via ett ständigt växande bibliotek av fulltexttidskrifter och författarbiografier.

http://ub.lnu.se/db/litonline

----------------------------------------------------------------------------------------

Britannica – large encyclopedia available once again at the University Library

Encyclopedia Britannica online is now available again at the University Library, after having been paused for a few years. For a long time, Encyclopedia Britannica was published in printed form and this is the electronic version. Encyclopedia Britannica online contains, for one, a general encyclopedia with articles that are updated continuously. This is aimed primarily at researchers, teachers, and students at university level. In addition to articles within most subject fields, Encyclopedia Britannica online also comprises several resources that are useful for studies and research. One resource is World Atlas which is an interactive atlas with thousands of maps, flags, articles, and statistics. Encyclopedia Britannica online also contains dictionaries from Merriam-Webster.

http://ub.lnu.se/db/brit

On request: Human Kinetics – journals within training, sports, and health

On request, the University Library has purchased and provides access to a number of journals within training, sports, and health that are published by Human Kinetics. Via the University Library, you can now access all journals from the publishing house, a total of 28 journals. The target groups for the publications are researchers, teachers, and students at university level, but also personal trainers, rehabilitation specialists, athletes, coaches, physical therapists, and nutritionists.

De Gruyter – provides e-journals within several subject fields

The publishing house De Gruyter, that publishes a large number of e-journals, is found among this year’s new resources at the University Library.

De Gruyter’s e-journals cover, among other thing, the humanities, social sciences, STM (the natural sciences, technology, and, above all, mathematics). The publishing house publishes more than 1,300 new titles every year within 29 different fields of subject.

http://ub.lnu.se/db/deg

Literature Online (LION) – Get access to the latest in English literature and language research

Take the opportunity! During 2019 we have access to this database with 50,000 English-language lyrics, prose, and drama works from the 8th century to our time. Literature Online is a resource for literature studies and teaching in English. Via the database you get access to literary works as well as reviews and different types of references. In the database, you find the latest in English-language literature via a constantly growing library of full text journals and author biographies.

http://ub.lnu.se/db/litonline

Kommentera (0)