Nyhet

Öppen, välkomnande och inkluderande – årets plan för lika villkor är här // Open, welcoming and inclusive – this year’s plan for equal opportunity is here

Foto på Karin Fingal

In English below

Halllå där, Karin Fingal, koordinator för lika villkor, nu finns årets plan för lika villkor - kan du berätta lite!

Vad är syftet med planen?

-Plan för lika rättigheter och möjligheter för studenter och medarbetare är en årlig plan med fokus på hur universitetet ska arbeta med lika villkor. Planen innehåller vad vi enligt lag är ålagda att genomföra samt de områden som vi själva har valt att undersöka och förbättra. I år kommer vi exempelvis att kartlägga och undersöka studenter med funktionsnedsättnings upplevelser av tillgänglighet/otillgänglighet. Vi kommer också att kartlägga erfarenheter av rasism, trakasserier och diskriminering baserat på etnicitet bland medarbetare och studenter.

Vad innebär diskrimineringslagens aktiva åtgärder som utbildningssamordnare och arbetsgivare?

-I ändringar från diskrimineringslagen från 2017 står det att universitetet både som utbildningssamordnare och arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder emot diskriminering. Det betyder att vi ska undersöka vår verksamhet och lägga in åtgärder där det finns risk för att diskriminering uppstår. Aktiva åtgärder är alltså ett förebyggande arbete för att minska risken för diskriminering och förbättra studie- och arbetsmiljön.

Vilka är de mest prioriterade områden som vi ska jobba med 2019?

-Förra året nådde inte Linnèuniversitetet upp till diskrimineringslagens krav med aktiva åtgärder. Så att få igång ett fungerande arbete kring hur vi tillsammans ska nå lagkraven är såklart brännande.

Vem har ansvar för att planen förverkligas?

-Planen innehåller en tydlig ansvarsfördelning där det står vem som är ansvarig för vad. Viktigt att komma ihåg är att vi alla är varandras studie- och arbetsmiljö och därför otroligt viktigt att ta ansvar för att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet för alla studenter och medarbetare. 

Vilket stöd finns att få?

-Vi kommer gärna ut i verksamheten och informerar om planen och arbetet med aktiva åtgärder vad gäller vår roll som utbildningssamordnare. Det går bra att kontakta mig eller min kollega Emma Ebintra.

Hur följs arbetet upp?

-Arbetet med aktiva åtgärder och Plan för lika rättigheter och möjligheter rapporteras in till Kommittén för hållbar framtid genom koordinator för lika villkor i slutet av året.

Läs mer:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Open, welcoming and inclusive – this year’s plan for equal opportunity is here

Hello there, Karin Fingal, coordinator equal rights, this years's plan for equal opportunity is here - can you please tell us about it!

What’s the purpose of the plan?

“Plan for equal opportunity for students and members of staff is an annual plan with focus on how the university should work with equal opportunity. The plan contains what we according to the law are required to do and the areas that we ourselves have chosen to investigate and improve. This year, we will, for instance, map out and investigate what experiences students with disabilities have of accessibility/inaccessibility. We will also map out experiences of racism, harassment, and discrimination based on ethnicity among members of staff and students”.

What do the active measures of the Discrimination Act entail for the university as an education provider and employer?

“In changes made to the Discrimination Act in 2017, it is stated that the university, both as an education provider and employer, should work with active measures against discrimination. This means that we should review our activities and implement measures where there is a risk that discrimination may occur. That is to say, active measures are preventive work that aims to reduce the risk of discrimination and to improve the study and work environment”.

What are the most prioritised areas that we will work with in 2019?

“Last year, Linnaeus University did not live up to the requirements for active measures listed in the Discrimination Act. Therefore, it is of utmost importance to get started with well-functioning work on how we together can live up to the legal requirements”.

Who is responsible for making sure that the plan is carried into effect?

“The plan has a clear division of responsibilities where it is stated who is responsible for what. It is important to keep in mind that we are each other’s study and work environment and, thus, incredibly important to take responsibility for making sure that activities at Linnaeus University are open, welcoming, and inclusive for all students and members of staff”.

What support is available?

“We are happy to come talk to you and inform you about the plan and the work with active measures in our role as education provider. You are welcome to contact me or my colleague Emma Ebintra.

How is this work being followed up?

“The work with active measures and the plan for equal rights and opportunity is reported to the committee for sustainable future by the coordinators for equal opportunity at the end of the year”.

Kommentera (0)