Nyhet

Samlat ansvar för kompetensutveckling // Comprehensive responsibility for skills development

In English below

Nu drar vi igång en ny verksamhet i syfte att utveckla högre utbildning vid Linnéuniversitetet.

Med betydelsen av akademiskt lärarskap vill vi försäkra oss om att all vår personals kompetensutveckling vilar på vetenskaplig grund till både innehåll och form.

På så sätt hoppas vi kunna bidra med trygghet och orientering i din dagliga verksamhet.

Förutom behörighetsgivande utbildningar som krävs för att få undervisa i högre utbildning erbjuder vi också konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för samtliga personalkategorier

Vår kompetens kombinerar vetenskaplig kompetens inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik där vi nu står inför en spännande utmaning att sjösätta ”policy för digitalt lärande” som rektor tagit beslut om. 

Vi har nu de behörighetsgivande utbildningarna på plats tillsammans med forskarhandledarutbildningen. Docentmeritering tar dock även fortsättningsvis fakulteterna ansvar för.

I år kommer vi bland annat att sätta fingret på de fördelar det innebär för dig som lärare eller verksamhetsansvarig att efterleva kravet på betygs- och bedömningskriterier som kommuniceras med studenter men också se till att även Linnéuniversitetet arbetar nära Studentkåren i exempelvis frågan om studentansvar. 

Linda Reneland-Forsman

Sektion Högskolepedagogik, universitetsbiblioteket

-------------------------------------------------------------------------------

Comprehensive responsibility for skills development

We are now launching a new function in order to develop the higher education at Linnaeus University.

By emphasising the importance of academic teaching, we want to ensure that our employees’ skills development is academic both in content and form.

In this way, we hope to provide security and guidance in your daily work.

In addition to qualifying education required to teach in higher education, we also offer consulting services and different types of skills development for all employee categories.

Our expertise combines academic expertise in higher education, skills development processes, and ICT teaching, where we are now nearing the exciting launch of our “policy for digital learning” which the Vice-Chancellor has decided on.

We currently offer qualifying courses along with supervisor training. Docent qualifications are still handled by the faculties, however.

This year, our work will include highlighting the advantages that you as a teacher or administrator gain by following the grading and assessment criteria communicated to the students, and ensuring that Linnaeus University works closely with the Student Union on matters such as student responsibility.

Linda Reneland-Forsman

Sektion Högskolepedagogik, The University Library

Kommentera (0)

Filer