Nyhet

Färre studenter ger minskade intäkter / Fewer students results in less money

English version below

På grund av ett minskat söktryck till programmen och att färre studenter än förväntat fullföljer sin utbildning tappade Linnéuniversitetet intäkter under 2018. Den ekonomiska situationen är ansträngd och för att vända utvecklingen sätts nu ett antal åtgärder in.

Flera år av minskade årskullar och en rådande högkonjunktur med gott om arbetstillfällen gör att konkurrensen om studenterna ökar. Dessutom slutför inte alla  sina studier. För Linnéuniversitetet minskade antalet helårsstudenter förra året med drygt 500 helårsstudenter, vilket motsvarar cirka 1000 personer, jämfört med 2017. 

- Bland annat färre studenter och fler avhopp gör att vår totala utbildningsvolym för 2018 hamnar betydligt under vår planering och vårt uppdrag, vilket även får en ekonomisk påverkan. En stor del av underskottet kan vi täcka med sparade medel men för 2018 har vi ett intäktsbortfall på 15 miljoner kronor netto, säger Joakim Karlsson, ekonomichef.

Systemet för den statliga resurstilldelningen innebär dock att vi under kommande år kan få tillbaka de pengarna när vi kan öka antalet studenter igen.

Även om trenden med vikande söktryck har varit känd är resultatet sämre än förväntat. 

-Vi ser mycket allvarligt på det här och vi behöver tillsammans ta ansvar och hjälpas åt för att vända utvecklingen. Exempelvis behöver vi vara medvetna om det ekonomiska läget och tänka på utgiftsnivån under kommande år, säger Niklas Ammert, vicerektor. 

Åtgärder på kort och lång sikt
Som ett led i att möta den negativa trenden tillsatte ledningen redan förra året rådet för utbildning och lärande. Syftet var bland annat att samordna arbetet med att utveckla ett mer attraktivt utbildningsutbud. På fakulteterna pågår för närvarande också ett utvecklingsarbete för att se över utbud och dimensionering. Nu sätts även åtgärder in för att utveckla uppföljningssystemet och möjligheten att testa modeller för att följa och öka studenternas prestationer.

-Vi behöver utveckla arbetet med att följa upp, analysera och prognosticera det som händer inom utbildningsområdet. Det är viktigt med både omedelbara och långsiktiga åtgärder för att vända utvecklingen, Vi behöver också arbeta med hur vi möter studenterna, i termer av exempelvis tydlig information och schemaläggning för att stödja studenternas lärande, säger Niklas Ammert.

Det som först ska analyseras noggrant är inom vilka områden antalet sökande och antagna på längre utbildningar minskar mest, och vad som är orsakerna till detta, samt varför fler studenter väljer att inte fullfölja sin utbildning. Fakulteterna ser möjligheter att öka antalet studenter inom flera områden och detta kommer vi att göra.

---------------------------------------------------------------------------------------

Due to fewer applicants per place for our programmes and the fact that fewer students than expected complete their studies, Linnaeus University lost revenue during 2018. The economic situation is strained and in order to turn this around a number of measures are now being implemented.

Several years of decreasing numbers of potential students in the right age group and the prevailing boom with lots of job opportunities have resulted in a tougher competition for students. What is more, not all students complete their studies. For Linnaeus University, the number of full-time equivalents decreased last year with slightly more than 500 full-time equivalents, which corresponds to roughly 1,000 students compared to 2017.

“Fewer students and the fact that more students are dropping out, among other things, have resulted in our education volume for 2018 being significantly lower than what was planned for and lower than what is stated in our commission, which will affect our economy. A large part of the deficit can be covered with saved funds but for 2018 we have a SEK 15 million net revenue reduction”, says Joakim Karlsson, chief financial officer.

However, the system for the state resource allocation means that, during the upcoming years, we can get this money back when we manage to increase the number of students again.

Even though the trend with falling numbers of applicants per place has been known, the result is worse than expected.

“We take this very seriously and together we must take responsibility and work to turn this development around. For instance, we must be aware of the economic situation and consider our level of spending during the upcoming years”, says Niklas Ammert, deputy vice-chancellor.

Long- and short-term measures
Last year, the senior management team established the council for education and learning as one step in the work to meet the negative trend. The aim was, among other things, to coordinate the work to develop a more attractive selection of courses and programmes offered. At the faculties, development work is also currently being carried out to review the selection of courses and programmes offered as well as the dimensioning. Measures are now also being implemented to develop the follow-up system and the possibility to test models for monitoring and improving student performance.

“We need to develop our work with follow-up, analysis, and prognostication of what happens within the field of education. Both instant and long-term measures are important to turn the development around. We also need to work with how we meet our students, in terms of, for instance, clear information and scheduling in order to support students in their learning”, says Niklas Ammert.

What will be carefully analysed first is within what fields the number of applicants per place and the number of admitted students to longer programmes have decreased the most, and what the reasons are for this, as well as why more students choose not to complete their studies. The faculties see possibilities to increase the number of students within several fields and this is something that we will work to do.

Kommentera (3)

  1. Man kan väl konstatera att den knappast är första gången under min tid på Linnéuniveraitetet och Högskolan i Kalmar som en inflyttning till nya och dyrare lokaler kombineras med plötsliga överraskningar nedåt beträffande anslagsstilldelning och studenttillströmmning. Det typiska är väl just att det här alltid brukar börja komma fram strax efter inflyttning.

  2. Kommer man se över den digitala miljön för studenterna? Dvs bl a lärplattformen MyMoodle och främst hur tekniken fungerar (eller inte fungerar) i  undervisningssalarna? 
    Detta är ju viktiga faktorer som skapar antigen nöjdhet eller missnöje hos studenterna som kan leda till avhopp.

  3. Ja, den digitala miljön i salarna ses över. IT-avdelningen leder ett projekt som under 2019 arbetar med frågan. Teknikfrågan är viktig och problem där ställer till bekymmer för både studenter och lärare.