Nyhet

Rektors nyhetsbrev januari 2019 / Letter from the vice-chancellor January 2019

Rektor Peter Aronsson

In English below

2019 har börjat med en rivstart. Jag har i dagarna träffat mina rektorskollegor och Matilda Ernkrans, den nya ministern för högre utbildning och forskning. Det finns en bred enighet kring politiken vilket skapar en trygg inramning för oss att arbeta i. 

Stora utredningar kring internationalisering och kring styr- och resursfrågor har föreslagit viktiga reformer. Under året startar en kartläggning av högskolepedagogiskt arbete och nya metoder för forskningens kvalitetsutveckling. Det kan ge oss bättre möjligheter att utforma våra kunskapsmiljöer så att vi blir intressanta för fler studenter och större forskningssamarbeten.  

Vi behöver det. I högkonjunktur och med små ungdomskullar har vi svårt både att få tillräckligt många sökande och hålla kvar de som börjat. Det gör att vi missar anslag. Här har vi stora utmaningar men också möjligheter. 

Vi möter utmaningarna genom arbetet med att bygga kunskapsmiljöer, att förnya pedagogik, utveckla utbildningsutbudet samt stärka studentengagemang, forskningskvalitet och samverkanskraft.

Vi är också redo att bjuda in fler samhällsaktörer att utveckla universitetet tillsammans med oss. En utredning om våra förutsättningar för samverkan och donationer (fundraising) är klart att presenteras. Forskningsrådet är redo att börja arbeta samtidigt som hållbarhets-, arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet tar nästa steg.

För full effekt framåt ska vi under året fånga upp alla medarbetares idéer om förbättrade arbetssätt i arbetet med universitetets nya strategi. Detta arbete har förberetts under hösten och på chefsdagen den 5 februari går startskottet.

Vid årets slut ska arbetet resultera i uppdaterad vision och förnyade målformuleringar för Linnéuniversitetet. Men framförallt ska det leda till bättre arbetssätt, som ett utvecklat samarbete mellan akademi och verksamhetsstöd, så att vi kan bedriva ett framgångsrikt arbete mot målen.

I ledningen för detta har jag en allsidig och hängiven grupp ledare och chefer, nu senast kompletterad med Lars Behrenz som rektorsråd. Ett stort tack till Per Brolin som under våren lämnar över sitt gedigna kunnande till en tillförordnad universitetsdirektör. 

Alla medarbetares erfarenheter och idéer är dock avgörande för kraften i vår rörelse in i Linnéuniversitetets tionde verksamhetsår. Vi har förstås lärt oss en massa på detta decennium. Nu är det dags att plocka fram alla goda idéer kring hur du bäst – tillsammans med dem i din närhet – utnyttjar din nyfikenhet till nytänkande och gemensam nytta! 

Välkomna till 2019!

-------------------------------------------------------------------------------------------

This year has had a flying start. Just recently, I met with my vice-chancellor colleagues and Matilda Ernkrans, the new minister for higher education and research. There is broad consensus on the politics, which gives us a safe setting to work in.

Large investigations concerning internationalisation and steering and resource questions have put forward proposals for important reforms. During the year, a mapping will take place of teaching in higher education and new methods for quality development in research. This can provide us with better opportunities to shape our knowledge environments so that we become interesting for more students and larger research collaborations.

We need this. In boom years, and with a small population of young people of the right age, it is challenging for us both to get enough applicants and to keep the ones who have started studying. This results in missed out grants. We are faced with great challenges but also great opportunities.

We meet the challenges through our work to establish knowledge environments, renewing our pedagogy, developing our selection of courses and programmes offered, and by strengthening our student commitment, research quality, and our collaboration strength.

We are also ready to invite more actors from society to help develop the university together with us. One investigation on our conditions for collaboration and donations (fundraising) is ready to be published. The research council is ready to start working and at the same time our work with sustainability, work environment, and equal opportunity moves forward.

During the year, in order to achieve full effect forward, we will listen to ideas from all members of staff on improved ways of working in our work with the new strategy. This work has been prepared during the autumn and on our managerial day on 5 February we will get started.

At the end of the year, this work is to result in an updated version and renewed objectives for Linnaeus University. However, primarily the work is meant to lead to improved ways of working, as a well-developed collaboration between the academy and the university administration, so that we can work successfully towards our goals.

In the management for all this, I have a diverse and committed group of leaders and managers, just recently supplemented with Lars Behrenz as adviser to the vice-chancellor. A big thank you to Per Brolin who during spring hands over his thorough knowledge to an acting university director.

The ideas and experiences from all members of staff are of course critical to the force of our movement into Linnaeus University’s tenth year of operation. We have, naturally, learnt a lot during this decade. It is now time to present all good ideas on how you – together with those next to you – can make use of your curiosity to promote innovation and the common good.  

Welcome to 2019! 

Kommentera (1)

  1. Tack för fint akademiskt firande i Växjö i fredags med förstärkning av texten ovan! Efterom klimatförändringar är vårt största hot mot hälsan föreslår jag att Linnéuniversitetet går i bräschen och förmedlar tvärvetenskaplig kunskap hur vi här och nu kan agera. Varför gör vi inte det vi vet?