Nyhet

Rapport om hantering av avgiftsbetalande studenter klar // Report on fee-paying students completed

In English below

Hanteringen av avgiftsbetalande studenter vid Linneuniversitetet fungerar i stort sett väl. Den slutsatsen drar Kjell Gunnarsson som fått i uppdrag att utreda hur den delen av verksamheten fungerar. Samtidigt lämnar han i sin rapport ett antal förslag på förbättringsmöjligheter.

Linnéuniversitetet har under lång tid haft en framgångsrik satsning på att rekrytera studieavgiftsbetalande studenter från utlandet. Hanteringen är dock komplex. Det är ett flertal aktörer inblandade, som rekryteringskonsulter eller agenter, och samtidigt är de ekonomiska effekterna av verksamheten inte är helt klara.

Bland slutsatserna och förslagen i rapporten märks bland annat:

  • Att nuvarande kommitté för internationalisering ersätts med en styrgrupp. Styrgruppen bör enligt förslagen bland annat fastställa riktlinjer för utbildningsutbudets sammansättning, göra aktiva val av rekryteringsländer och se över antalet agenter och avtal.
  • Redan i årsredovisningen för 2018 bör Lnu göra förändringar så att verkliga kostnader redovisas där så är möjligt.
  • Studieavgifterna bör ses över så att förordningen om anmälnings- och studieavgifter uppfylls.

Förslagen i rapporten kommer nu att diskuteras i universitetsledningen. Under våren kommer universitetsförvaltningen och fakulteterna få uppdrag att genomföra utpekade åtgärder. 

Läs hela rapporten, se bifogad fil.

-------------------------------------------------------------

Report on fee-paying students completed

On the whole, the handling of fee-paying students at Linnaeus University is working well. That is the conclusion drawn by Kjell Gunnarsson, who was given the commission to investigate how that part of our activities is working. However, in his report he also leaves a number of proposals for improvement measures.

For a long period of time, Linnaeus University has been successful in its efforts to recruit fee-paying students from abroad. However, this handling is complex. A number of actors are involved, as recruitment consultants or agents, and at the same time the economic effect so these activities are not entirely clear.

Among the conclusions and proposals in the report the following can be found:

  • That the present committee for internationalisation is replaced by a steering group. According to the proposal the steering group should, among other things, establish guidelines for the composition of the course sand programmes offered, make active choices of recruitment countries, and review the number of agents and agreements.
  • Already in the annual report for 2018 Linnaeus University should make changes so that real costs are presented where possible.
  • The tuition fees should be reviewed so that förordningen om anmälnings- och studieavgifter [Ordinance on registration and tuition fees] is adhered to.

The proposals in the report will now be discussed by the senior management team. During spring, the university administration and the faculties will be given the commission to carry out the measures that have been decided upon.

Read the full report, see attached file (only in Swedish)

 

Kommentera (0)

Filer