Nyhet

Lars Behrenz utsedd till rektorsråd // Lars Behrenz appointed adviser to the vice-chancellor

Foto på Lars Behrenz

In English below.

För att bättre möta framtiden och behovet av att utveckla Linnéuniversitetets forskning och utbildning har rektor beslutat att utse Lars Behrenz till rektorsråd. Rektorsrådet ska arbeta på uppdrag av rektor och universitetsdirektör och kommer att bidra till att utveckla ett starkare utbyte mellan universitetsledning, fakulteter och verksamhetsstöd.

– Vi behöver mer gränsöverskridande arbetssätt som utnyttjar kunnande och resurser över fakultets- och institutionsgränser där även samspelet mellan akademi och verksamhetsstöd behöver utvecklas, säger Peter Aronsson, rektor.

En viktig del i uppdraget blir att bistå i arbetet med etableringen av kunskapsmiljöer.

– Lars kompetenser som forskare i nationalekonomi och med stor erfarenhet av akademiskt ledarskap i olika former ger mycket bra bakgrund för att på ett relevant sätt kunna systematisera och genom samverkan öka värdet av vårt gemensamma arbete, säger Peter Aronsson.

Lars Behrenz tillträdde som rektorsråd den första januari. Uppdraget är på 50 procent och resterande tid arbetar Lars Behrenz som docent i nationalekonomi på institutionen för nationalekonomi och statistik.

– Jag ser fram emot att som rektorsråd vara med och utveckla Linnéuniversitetet. Mina 30 år vid lärosätet har gett mig stor erfarenhet från många delar av verksamheten och jag ska göra allt jag kan för att vi tillsammans blir lite bättre varje dag, säger Lars Behrenz.

------------------------------------------------------------------------------

Lars Behrenz appointed adviser to the vice-chancellor

In order to be better equipped to meet the future and the need to develop Linnaeus University’s research and education, the vice-chancellor has decided to appoint Lars Behrenz adviser to the vice-chancellor. The adviser to the vice-chancellor will work on commission from the vice-chancellor and the university director and contribute to the development of a stronger exchange between the senior management team, the faculties, and the university administration.

“We are in need of more cross-boundary work methods that make use of knowledge and resources across faculties and departments, where also the interplay between the academy and the university administration needs development. One important part of the commission is to assist in the work with the establishment of knowledge environments”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

“Lars Behrenz’s competences as researcher in economics and great experience of different forms of academic leadership provides a very good basis for him being able to, in a relevant way, systematise and through collaboration increase the value of our common work”, adds Peter Aronsson.

Lars Behrenz took office as adviser to the vice-chancellor on 1 January. The commission is part-time (50 percent). The remaining hours Lars Behrenz will work as associate professor of economics at the department of economics and statistics.

“I’m looking forward to working as adviser to the vice-chancellor and contributing to the development of Linnaeus University. My 30 years at the university have provided me with great experience from many different parts of the organisation and I will do my very best to make sure that we, together, improve ourselves little by little, day by day”, says Lars Behrenz.  

Kommentera (1)

  1. Det som skulle behövas är bättre sätt för produktionspersonalen (oss lärare) att påverka verksamhetsstödet. För jag känner inte så mycket stöd alls. 

    Upptäckte till exempel nu att alla filmer som jag hade lagt ut för fjolårets kurs har blivit döda länkar. Har försökt påtala det då vid flytten vid upprepade tillfällen. Fann inget gehör. Så nu har jag lämnat LNU-Play, använder youtube istället. 

    Det finns många liknade exempel. Verksamhetsstödet verkar endast lyssna på order från ledningen, om ens det. För mig som lärare går det inte att påverka.