News

Lokal examensordning har reviderats av universitetsstyrelsen och gäller fr.o.m 2019-01-01 // Local system of qualifications revised by the university board and apply as from 1 January 2019

In English below

Universitetsstyrelsen reviderade Lokal Examensordning den 5e december. 

Till höger finner ni det nya dokumentet.

Ni finner även det missiv som US fick tillgång till som redovisar förändringarna. Samtliga förändringar fick bifall, och därav gäller det nya dokumentet från 2019-01-01.

Tre snabba frågor till Ulrika Ehrenstråle

Den lokala examensordningen har reviderats av universitetsstyrelsen, vad innebär det?
– Den lokala examensordningen är det regelverk som styr kraven och möjligheterna att ta ut en examen från Linnéuniversitetet. Det ligger många hänvisningar i dokumentet till de nationella reglerna i Högskoleförordningen och dess bilaga 2, men fyller alltså även på med lokala regler som gäller specifikt vid Linnéuniversitetet. Eftersom Högskoleförordningen och dess lydelser ändras med jämna mellanrum, så måste då även lokal examensordning ändras. Då passar vi även på från Studerandeavdelningen att se över de lokala reglerna för att göra eventuella justeringar samtidigt.

– Förslagen till förändringar gick ut på internremiss till samtliga fakulteter, nämnden för lärarutbildning och universitetsledningskansliet. De svar som kom in tog sedan hänsyn till innan det slutgiltiga förslaget lades fram till universitetsstyrelsen den 5e december. Styrelsen beslutade bifall på samtliga ändringar. Ändringarna kommer att börja gälla från och med 1a januari 2019.

Vad får det för konsekvenser? Hur berörs medarbetare och hur berörs studenter?
– Några utav de förändringar som gjorts på nationell nivå i Högskoleförordningen, påverkar vissa utbildningsprogram för yrkesexamina. Det har exempelvis kommit nya mål för Specialpedagogexamen och Sjuksköterskeexamen. När det gäller sådana förändringar så har respektive fakultet/nämnden för lärarutbildning redan påbörjat arbetet utifrån Högskoleförordningens förändringar, och nu när vi har fått in ändringarna i Lokal examensordning så har dessa frågor ofta redan klarats av inom utbildningarna som berörs.

– Denna gång har vi, förutom uppdateringar av förordningstexterna och anpassningar för att följa Högskoleförordningen ordagrant, även tittat närmare på lokala regler om själva examensbeviset, Konstnärliga examina samt förledet Teknologie till de olika generella examina (kandidat-/magister-/masterexamen).

– De lokala reglerna om examensbeviset neutraliserades redan något i revideringen 2016, för att möjliggöra att vi började utfärda digitala examensbevis i december 2017. Nu har vi neutraliserat dem lite ytterligare för att man till exempel inte ska ha reglerat att en examensansökan ska ske på ett visst sätt, eftersom tekniken är föränderlig. För oss på Studerandeavdelningen blir effekten att vi kan justera vår examensprocesser mer utefter behov och studenternas förutsättningar utan att behöva ett beslut från styrelsen. Det betyder inte att vi kommer ändra saker ofta, men kan göra det snabbare då behov uppkommer. Detta ligger naturligtvis till studenternas fördel eftersom det är för deras skull och rättssäkerhet vi ibland justerar våra processer.

– Nytt är även att de huvudområden som är kopplade till förledet teknologie (ex. Teknologie kandidatexamen), kommer att styras av Linnéuniversitetets Huvudområdeslista, istället för av lokal examensordning. Detta kommer att förenkla aktualiseringen av de huvudområden som kopplas till förledet, eftersom huvudområdeslistan revideras direkt i samband med nyinrättade huvudområden.

– Den tredje större förändringen är förtydliganden om vad som krävs för att ta ut konstnärliga examina. Regelverket påvisar nu att man måste ha ett visst antal högskolepoäng inom det konstnärliga huvudområdet och har därav blivit tydligare både jämtemot studenter och personal. En student som till exempel vill studera mot en konstnärlig kandidat måste ha fullgjort 90 hp inom det konstnärliga huvudområdet enligt de nya reglerna. Tidigare har det inte varit helt lätt att tolka vad som har gällt, men nu har de lokala reglerna förtydligats även på detta område och det blir därav lättare för en student att veta vad som förväntas enligt regelverket.

Var kan jag hitta mer info och vart vänder jag mig med frågor?
– Den nya Lokala examensordningen kommer att ersätta den gamla på examens sidor på Medarbetare och lnu.se strax efter årsskiftet. Vill man veta mer om hur examen fungerar generellt så kan man även läsa om det på https://lnu.se/utbildning/under-studierna/studentwebben/examen . Vid specifika frågor om examen eller examensordningen, kan man alltid kontakta oss på examen på examen_AT_lnu.se.

-----------------------------------------------------------------------------------------

The university board revised Local system of qualifications on 5 December.

In the column to the right you will find the new document.

You also find the missive that the university board took part of that provides an account of the changes. All changes were approved, which means that the new document applies as from 1 January 2019.

Three quick questions to Ulrika Ehrenstråhle

The local system of qualifications has been revised by the university board, what does this mean?
“The Local system of qualifications is the set of regulations that regulate requirements and possibility to obtain a degree from Linnaeus University. The document contains numerous referrals to the national regulations in the Higher Education Ordinance and its appendix 2, but also lists additional regulations that apply at Linnaeus University specifically. Since the Higher Education Ordinance and its content are changed on a regular basis, local systems of qualifications must also be revised. This is why we at the office of student affairs have reviewed our local regulations, in order to implement any changes at the same time.

The suggested revisions were referred to all faculties, the board of teacher education, and the executive office for consideration. The responses we received were then taken into account before the final proposal was presented to the university board on 5 December. The board decided to approve all suggested changes. The changes will start to apply as from 1 January 2019”.

What consequences will this have? In what way are our members of staff and students affected?
“Some of the changes that have been made at the national level to the Higher Education Ordinance will affect some degree programmes for professional qualification. For instance, new objectives have been added for the Postgraduate Dimploma in Special Educational Needs and the Bachelor of Science in Nursing. The work linked to this type of changes has already been initiated by each respective faculty/the board of teacher education based on the changes made to the Higher Education Ordinance , and now that we have implemented the changes to our Local system of qualifications these questions have often already been handled within the concerned programmes.

This time we have, in addition to updating the ordinance texts and making adaptations in order to follow the Higher Education Ordinance word by word, also looked more closely at local regulations concerning the degree certificate itself, Degrees of Fine Arts, and the designation Science (Teknologie) in the various general degrees (Bachelor, 1-year master, 2-year Master).

The local regulations concerning the degree certificate were somewhat neutralised already at the revision in 2016, in order to make it possible for us to start issuing digital degree certificates in December 2017. We have now neutralised them slightly more in order to avoid having a regulation stating how a degree application should be carried out, since the technology for this is changing constantly. For us at the office of student affairs, this means that we can adapt our degree processes more based on needs and students’ expectations, without having to wait for a decision from the university board. This does not mean that we will change things on a regular basis, but we have the possibility to make changes more quickly when needed. This, of course, is beneficial for our students since it is for their sake and to ensure legal certainty that we sometimes make adjustments to our processes.

New is also the fact that the main fields of study that are linked to the designation Science (Teknologie) will be regulated by Linnaeus University’s list of main fields of study, instead of by our Local system of qualifications. This will simplify the updating of the main fields of study that are linked to the designation, since the list of main fields of study is revised directly in connection to the establishment of new main fields of study.

The third large change is a clarification concerning what is required to obtain a degree in the fine, applied and performing arts. The regulations now state that the student is required to have a certain number of credits within the artistic main field of study and has, therefore, been made more explicit for both students and members of staff. A student who, for instance, wants to study to obtain a Degree of Bachelor in the Fine Arts must have completed 90 credits within the artistic main field of study according to the new regulations. Up until now, it has not been entirely easy to interpret what has been required, but now the local regulations have been clarified also within this area which makes it easier for students to know what is expected according to the set of regulations”.

Where can I find more information and who to contact if I have any questions?
"The new Local system of qualifications will replace the old one on the degree unit’s pages and on Lnu.se shortly after the turn of the year. If you want to learn more about degrees in general you can find information on https://lnu.se/en/education/during-your-studies/studentweb/degree/. If you have any specific questions concerning degrees or the system of qualifications, you are welcome to contact us on examen_AT_lnu.se".

Comment (0)

Files