News

Tre snabba om översynen av utbildningsutbudet / Three quick questions about the review of courses and programmes offered

Niklas Ammert

In English below

Rådet för utbildning och lärande som startade i början av året och har nu haft årets sista sammanträde. Den största utmaningen nu är översynen av utbildningsutbudet som  fakulteterna och nämnden för lärarutbildningen (NLU) har arbetat med under året. Niklas Ammert som är rådets ordförande får svara på tre korta frågor:

 

Hur kommer rådet att arbeta med översyn av utbildningsutbudet?

–”Det primära är att vi tittar på hur våra utbildningar är kopplade till starka forskningsmiljöer, att de knyter an till samhällets och studenternas behov och att vi har god kompetens för att ge dem det. Rådet kommer att göra en allmän översyn av hur programmen är efterfrågade av samhället, hur de integrerar forskning, hur unik profil de har och hur lärar- och forskarkompetens ser ut. Vi kommer att försöka identifiera inom vilka områden vi skulle kunna ge nya utbildningar, vilka utbildningar som möjligen kan samordnas och vilka som behöver ses över.”

 

Ska rådet för utbildning och lärande avveckla utbildningar?

–”Nej, vi avvecklar inte några utbildningar! Beslut om utbudet tar respektive fakultet och NLU. Vårt uppdrag är att skapa en bättre bild av utbudet och att arbeta för att spetsa, profilera och utveckla det. Senare under vintern/våren kommer rådet att föra diskussioner om utbud, genomströmning och andra numeriska grundfakta med respektive fakultet och NLU.”

 

Du säger att fakulteterna/NLU beslutar men vilken roll har rådet?

–”Vi ska samordna det universitetsgemensamma arbetet med utbildningsfrågor och det är viktigt att ledamöterna både representerar sin fakultet och lyfter blicken för att arbeta för Linnéuniversitetets bästa. Ledamöterna är dessutom centrala informationsbärare mellan fakulteterna/NLU och universitetsledningen. Vi har under vårt första år arbetat oss samman och hittat en form för vårt arbete med utbildningsstrategiska frågor”, avslutar Niklas Ammert.

 

Om du har frågor om arbetet i rådet för utbildning och lärande finns mer information på Medarbetare. Välkommen att kontakta Niklas Ammert, ordförande i rådet om du har frågor eller synpunkter på översynen av programutbudet.

-------------------------------------------------------------------------------------

The council for education and learning that was established in the beginning of the year has now had its final meeting for the year. The greatest challenge at the moment is the review of the courses and programmes offered that the faculties and the board of teacher education (NLU) have worked with during the year. Niklas Ammert, chairman of the council, get to answer three quick questions:

How will the council work with the review of the courses and programmes offered?
“The primary things we look at is how our courses and programmes are linked to strong research environments, that they are relevant to society’s and students’ needs, and that we have good competence for providing this. The council will carry out a general overview of how the programmes are in-demand in society, how they integrate research, how unique their profile is, and what the teacher and researcher competence look like. We will try to identity within what areas we could possibly offer new courses and programmes, what courses and programmes could possibly be coordinated, and what courses and programmes we need to have a more thorough look at”.

Will the council for education and learning phase out courses and programmes?
“No, we will not phase out any courses or programmes! Decisions concerning the courses and programmes offered are made by each respective faculty and NLU. Our commission is to provide a better picture of the courses and programmes offered and to work to specialise, profile, and develop this. Later on during winter/spring, the council will engage in discussions concerning the courses and programmes offered, student completion, and other numerical basic facts with each respective faculty and NLU”.

You say that the faculties and NLU make the decisions, so what is the council’s role?
“We will coordinate the university-common work with questions relating to courses and programmes and it is important that the members of the council both represent their faculty and have what is best for Linnaeus University as a whole in mind. In addition, the members of the council are key information bearers between the faculties/NLU and the university senior management team. During this first year, we have developed our way of working together and found a form for working with strategic education questions”, Niklas Ammert concludes.

If you have any questions about the work in the council for education and learning, you can learn more on Staff (in Swedish). You are also welcome to contact Niklas Ammert, chairman of the council, if you have any questions or remarks concerning the review of the courses and programmes offered.

Comment (0)