Nyhet

Kunskapsmiljöer, möjligheter och utmaningar centralt i nya verksamhetsplanen / Knowledge environments, opportunities and challenges are central in the new operational plan

Nu är Linnéuniversitetets verksamhetsplan för 2019-2021 klar. En central punkt är att fortsätta det långsiktiga arbetet med kunskapsmiljöer för att möta de samhällsutmaningar som finns. Dessutom återkommer arbetet med verksamhetens kritiska faktorer.

Arbetet med kunskapsmiljöer går in i en ny fas

Kunskapsmiljöerna ska koppla samman utbildning, forskning och samverkan och finns sedan tidigare med i Linnéuniversitetets Vision och strategi. I linje med detta får fakulteterna ett tydligare uppdrag att fortsatt aktivt utveckla och föreslå kunskapsmiljöer samt implementera de kunskapsmiljöer som inrättats. Dessutom ska arbetet med att hitta sätt att stödja framstående miljöer fortsätta.

Möjligheter och risker i verksamheten ska identifieras

Rektor fattade redan 2017 beslut om kritiska faktorer för Linnéuniversitetets utveckling och möjlighet att nå uppsatta mål. De kritiska faktorerna är:

  • Önskvärd kompetensförsörjning
  • Ändamålsenliga arbetssätt och processer
  • Högkvalitativa och efterfrågade utbildningar
  • Högkvalitativ och konkurrenskraftig forskning
  • Utveckling av det goda ledarskapet

Samtliga verksamhetsdelar ska nu prioritera att beskriva vilka åtgärder som vidtas och föreslå mål för dessa.

Universitetets verksamhetsplan och budget är beslutad utan att riksdagen beslutat om en ny budget. Universitetsstyrelsens beslut baseras på de förutsättningar som idag är kända. Dessa förutsättningar kan komma att förändras beroende på regeringsbildningsprocessen.  

Om du vill veta mer

Du kan ta del av hela Verksamhetsplan och budget för perioden 2019-2021 på Medarbetare. På Medarbetare finns även en PowerPoint-presentation och mer information om vårt systematiska kvalitetsarbete som stöd. Om du har frågor om verksamhetsplanen kan du ställa dem till Thorbjörn Nilsson, Gunn Jensen eller Charlotte Wikell. Om du har frågor om budgeten kontakta Joakim Karlsson eller Jenny Gidö.

--------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University’s operational plan for 2019–2021 is now completed. A central issue is to continue the long-term work with knowledge environments to meet societal challenges. Moreover, the work with critical factors for our activities is a recurring theme.

The work with knowledge environments enters a new stage

The knowledge environments should link together education, research and collaboration and are described in Linnaeus University’s Vision and strategy. In line with this, the faculties are given a more clear commission to continue to actively develop and put forward proposals for knowledge environments, and to implement the knowledge environments that have been established. In addition, the work to come up with ways of supporting prominent environments should also continue.

Opportunities and risks in our activities are to be identified

In 2017, the vice-chancellor decided on critical factors for Linnaeus University’s development and possibility to reach the stated goals. The critical factors are:

  • Desired skills supply
  • Suitable work procedures and processes
  • High-quality and in-demand programmes
  • High-quality and competitive research
  • Development of the good leadership

All organisational units should now prioritise to describe what measures are taken and put forward proposals for objectives for these measures.

The university’s operational plan and budget has been decided on without the Swedish Riksdag having decided on a new budget. The university board’s decision is based on the conditions that are known today. These conditions may change depending on the formation of government process.

Like to know more?

You can take part of the full Operational plan and budget for the period 2019–2021, a Powerpoint presentation and more information on Staff as support (only in Swedish). If you have any questions concerning the operational plan, you are welcome to contact Thorbjörn Nilsson, Gunn Jensen or Charlotte Wikell. If you have any questions concerning the budget, you are welcome to contact Joakim Karlsson or Jenny Gidö.

Kommentera (0)