Nyhet

Rapport från Universitetsstyrelsen 5 december 2018 // Report from the university board 5 December 2018

In English below.

Anmälningsärenden

Universitetsstyrelsen fick information om och diskuterade:

 • Universitetskajen
  Bo Bergbäck redovisade status för bygget, inför den förestående inflytten av FTK, FKH, FSV och FHL innan jul. Efter årsskiftet kommer 70 procent av verksamheten vara på plats och i nästa vecka blir det invigning av Pedalstråket.
   
 • Campusvision Växjö
  Per Brolin berättade att ett arbete har påbörjats tillsammans med Växjö kommun att ta fram en ny campusvision för Växjö. Syftet är att ange ramar och peka ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av campusområdet. Bakgrunden till samarbetet är att Växjö stad expanderar och Linnéuniversitetet är en viktig förutsättning för stadens tillväxt. För Linnéuniversitetet är det viktigt att skapa attraktiva fysiska miljöer i både Kalmar och Växjö.
   
 • Informationssäkerhet
  Arbetet med it- och informationssäkerhet blir allt viktigare med tanke på till exempel nya GDPR-regler och en ökad risk för dataintrång. Peter Knutsson och Thorbjörn Nilsson rapporterade om Lnu:s arbete på området. Internrevisionen lämnade en rapport om universitetets arbete med it- och informationssäkerhet i början av året och ett antal åtgärder beslutades i april. Flera åtgärder redan vidtagna - bland annat är ett dataskyddsombud inrättat - och arbetet fortsätter utifrån den beslutade handlingsplanen.

  Universitetsstyrelsen diskuterade den etiska aspekten på arbetet med informationssäkerhet och även kopplingen till lagring av forskningsdata. Hur kan man tillgängliggöra och dela kunskap, och samtidigt ta hänsyn till säkerheten?

Beslutsärenden

 • Verksamhetsplan och budget 2019-2021
  Universitetsstyrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan och budget 2019-2021.
   
 • Arbetsordning för Linnéuniversitetet
  Universitetsstyrelsen beslutade fastställa reviderad Arbetsordning för Linnéuniversitetet och att universitetsstyrelsens beslut Dnr 2011/532 om Fojo:s styrelse upphör att gälla.
   
 • Lokal examensordning
  Universitetsstyrelsen beslutade fastställa Lokal examensordning för Linnéuniversitetet.
   
 • Ledamöter i Linneuniversitetets personalansvarsnämnd
  Universitetsstyrelsen beslutade att utse Lars Behrenz, Kristiina Heikkilä och Hans T Sternudd till ledamöter i Linneuniversitetets personalansvarsnämnd under mandatperioden 2019-01-01 – 2021-12-31.
   
 • Internrevisionens rapport angående kompetensförsörjning
  Universitetsstyrelsen beslutade fastställa rektors förslag till åtgärder.
   
 • Arbetsordning för revisionsutskott
  Universitetsstyrelsen beslutade fastställa Arbetsordning för revisionsutskott vid Linnéuniversitetet.

------------------------------------------------------------------------------------------

Reporting matters

The university board was informed about and discussed:

 • Universitetskajen
  Bo Bergbäck gave an account of the status for the construction project, leading up to the approaching move in for FTK, FKH, FSV, and FHL before Christmas. After the turn of the year, 70 percent of our activities will have moved in to the new facilities and next week it is time for the inauguration of Pedalstråket.
   
 • Campus vision Växjö
  Per Brolin informed the board that work has been initiated together with Växjö municipality to develop a new campus vision for Växjö. The aim is to provide a framework and to point out the direction for the continued development of the campus area. The background for this collaboration is that Växjö is expanding as a city and Linnaeus University is an important factor for the city’s growth. For Linnaeus University, it is important to create attractive physical environments in both Kalmar and Växjö.
   
 • Information security
  The work with IT and information security is becoming increasingly important considering, for instance, GDPR regulations and an increased risk of computer breaches. Peter Knutsson and Thorbjörn Nilsson gave a report on Lnu’s work within the field. The internal audit presented a report on the university’s work with IT and information security in the beginning of the year and a number of measures were decided on in April. Several measures have already been implemented – for instance, a data protection representative has been appointed – and the work continues according to the established action plan.

  The university board discussed the ethical aspect of the work with information security as well as the connection to storage of research data. How to make data available and share knowledge while at the same time taking security into consideration?

Decision matters

 • Operational plan and budget 2019–2021
  The university board decided to establish the operational plan and budget for 2019–2021.
   
 • Rules of procedure for Linnaeus University
  The university board decided to establish the revised Rules of procedure for Linnaeus University and that the university board’s decision Reg. n 2011/532 concerning Fojo’s board ceases to apply.
   
 • Local degree order
  The university board decided to establish Local degree order for Linnaeus University.
   
 • Members of Linnaeus University’s staff disciplinary board
  The university board decided to appoint Lars Behrenz, Kristiina Heikkilä, and Hans Sternudd members of Linnaeus University’s staff disciplinary board for the term 1 January 2019–31 December 2021.
   
 • The internal audit’s report concerning skills supply
  The university board decided to establish the vice-chancellor’s proposal for measures.
   
 • Rules of procedure for audit committee
  The university board decided to establish the Rules of procedure for the audit committee at Linnaeus University.
   

Kommentera (0)