Nyhet

Tentamensutlämning i Kalmar / Handing out of examinations in Kalmar

In English below

I samband med flytten till universitetskajen kommer utlämning av tentamina i Kalmar att från och med årsskiftet hanteras av Infocenter. Det gäller tentamina med tentamensdatum 2019-01-01 eller senare. Tentamina skrivna före detta datum hanteras av respektive institution. Tentamensutlämningen kommer att ske i det nya infocentret i Radix på universitetskajen och kommer att vara begränsad till vissa tider. Obs! Om kursen ges vid Ekonomihögskolan hämtas tentamen fortsatt i receptionen på Kalmar Nyckel.

Ett arbete pågår med att ta fram ett stödsystem för att kunna skanna, lagra, distribuera och återsöka rättade tentamina digitalt. Lösningen beräknas vara på plats till höstterminen 2019 och kommer att innebära en helt digital tentamenshantering.

Tentamensutlämningen i Växjö fortsätter på samma sätt som i dagsläget till dess att vi har en lösning för skanning av tentamina.

Läs mer om hanteringen av tentamina i Kalmar på sidan: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/studieadministration/infor-tentamen/utlamning-av-tentamen/

---------------------------------------------------------------------------------------

In connection to the move to universitetskajen, the handing out of examinations in Kalmar will, as from the turn of the year, be handled by info center. This applies for examinations with examination date 1 January 2019 or later. Examinations taken before this date will be handled by each respective department. The handing out of examinations will take place at the new info center in building Radix at universitetskajen and will be limited to certain hours. Note! For courses offered at the school of business and economics, examinations will also in the future be collected at the reception desk at Kalmar Nyckel.

Work is going on to develop a support system for storage, scanning, distribution and retrieving of marked examinations digitally. The solution is expected to be in place for the autumn semester 2019 and will result in a completely digital handling of examinations.

The handing out of examinations in Växjö will continue like today until a solution for the scanning of examinations is in place.

Read more about the handling of examinations in Kalmar on:
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/studieadministration/infor-tentamen/utlamning-av-tentamen/

Kommentera (0)