Nyhet

Linnéuniversitetet testar digitala tentor / Linnaeus University tests digital examinations

In English below

Linnéuniversitetet startar nu ett pilotprojekt kring digitala tentor. 
– Både studenter och verksamhet har efterfrågat detta, säger Hans Tunér, avdelningschef vid lokal- och serviceavdelningen. 

Projektet ska undersöka och testa olika vägval som går att göra i arbetet med att få en rättssäker, kvalitetssäker och effektiv process kring universitetets examinationer. 

– Det här är en naturlig utveckling, anser projektledare Johan Lindeberg. Det kommer att bli det dominerande sättet att tenta i framtiden. Hela skolväsendet går i samma riktning och det finns till exempel även planer på att digitalisera högskoleprovet. 

Det finns så klart både för- och nackdelar med att byta system. Vilka fördelar ser du?

– Det blir en rationellare hantering jämfört med att vi nu kopierar upp ett stort antal tentor på papper, menar Hans Tunér. Pappershanteringen för också med sig en stor administration. 

– Den största fördel jag ser är arbetsbesparingen för lärarna. Framförallt vid rättningen. Det är också en rättvisefråga – nu kommer vi enkelt att kunna tyda vad studenterna skriver, säger Johan Lindeberg (som själv är lärare). Det kommer att minska feltolkningarna.

– Det blir också enklare för studenterna, fortsätter han. De är ju nu så vana vid att uttrycka sig framför datorn, att skriva, att kunna redigera och flytta textstycken till exempel. 

Ett vägval att göra handlar om datorer. Ska studenterna ta med sina egna datorer eller ska universitetet stå för lånedatorer? Det ska projektet utreda. 

– Initialt blir det en kostnad hur vi än gör, menar Hans Tunér. Men samtidigt kan vi frigöra tid för många om vi får flyt i processen kring examinationer.

– Ja, den största utmaningen jag ser är den fysiska miljön, fortsätter Johan Lindeberg. Att universitetet inte drar på sig för stora kostnader, men att vi ändå har ett rättssäkert system. 

Långsiktigt är tanken att gå över helt till digitala tentor. 

– Det svårt att säga hur lång tid det tar, funderar Johan Lindeberg. Det kommer att bli en övergångsperiod, men vi vet inte idag hur lång den blir.

– Det är i alla fall hög tid att vi börjar med detta på allvar, avslutar Hans Tunér. 

Projektet startar den 1 december i år och pågår till den 31 december 2019. Projektet har som mål att reda ut en mängd frågor kring hanteringen av digitala tentor och därmed ge ett bra beslutsunderlag till universitetsledningen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University now starts a pilot project on digital examinations.
“Both students and our activities have requested this”, says Hans Tunér, departmental manager at the office of facilities management and services.

The project will investigate and test different choices that can be made in the work to create a legally certain, high-quality and efficient process for the university’s examinations.

“This is a natural development. It will become the dominant way of carrying out examinations in the future. The entire school system is developing in the same direction and there are, for instance, also plans to digitalise the Swedish Scholastic Aptitude Test”, says project manager Johan Lindeberg.

There are, of course, both pros and cons when changing systems. What benefits do you see?

“The handling will become more rational compared to today when we copy a large number of examinations on paper. This paper handling also results in a lot administrative work”, says Hans Tunér.

“I would say that the largest benefit is the reduced work load for teachers. In particular when correcting examinations. It is also a question of fairness – now it will be easy for us to interpret what our students have written. It will lead to fewer misinterpretations. It will also make it easier for our students. They are so used to expressing themselves at the computer, to write, to be able to edit and move text paragraphs”, says Johan Lindeberg (who is also a teacher).

One choice concerns computers. Should students bring their own computers or should the university provide computers on loan? The project will look into this.

“Initially, there will be a cost regardless of what we choose. However, many members of staff will also benefit from the time that is saved if we get the examination process running smoothly”, says Hans Tunér.

“The biggest challenge as I see it is the physical environment. To ensure that the university’s costs are not too high while at the same time offering a system that is legally certain”, Johan Lindeberg explains.

In the long term, the idea is to change entirely to digital examinations.

“It’s hard to say how long this will take. There will be a transitional period, but we don’t know today how long this will be”, says Johan Lindeberg.

“Regardless how long it will take, it’s about time we start working with this”, Hans Tunér concludes.

The project will start on 1 December and go on until 31 December 2019. The aim of the project is to look into a number of questions concerning the handling of digital examinations and to provide a good decision basis for the senior management team at the university.

Kommentera (2)

  1. Högst intressant att få kunna växla upp framöver. Ekonomihögskolan kör redan en för oss fungerande modell i våra datorsalar, https://play.lnu.se/media/t/0_ie5fazdm , men om vi gemensamt kan hitta ytterligare förbättringar inom området, så är vi i allra högsta grad intresserade. :-)

    mvh /ct

  2. Äntligen! Goda nyheter! Hoppas omställningsprocessen går snabbt -- så att vi slipper det energi- och resurskrävande arbete som administrerandet av salstentamina innebär för lärare.